Soe vesi

Ettevõtte esitab ostjale hoone soojusarvestiga mõõdetud soojuse arve tarbitud MWh kohta, mis sisaldab kütte-, sooja tarbevee-, ventilatsiooni- ja muude kaugküttega toodetud tarbimisliikidega seotud kulusid.

Soojavee kulude määramise tarbijatele otsustavad hoone omanikud. Igas majas kehtestatud €/m3 ja muude kulude hinna kohta saab informatsiooni hoone valitsejalt, korteriühistus kas KÜ-u juhatuselt või muul kokkulepitud viisl.

Hoones jaguneb soojaveetorustiku kaudu tarbitav soojus igas majas erinevalt, sõltudes konkreetse hoone eripärast, hoones tarbitud sooja vee kogusest, välisõhu temperatuurist jm teguritest. Üldistavalt

  • 50 - 70% sellest tarbitakse külma vee soojendamiseks;

  • 30 - 50% soojusest tarbitakse soojana torustiku pinnalt.

Torustiku isoleerimisega on võimalik vähendada torustike kulu 15-20 %-ni.  Kui elamus on vähe soojaveetarbijaid ja/või tarbitavad kogused on väikesed, võivad torustikult eralduvad kaod ka suuremad olla.        

 Sooja tarbeveevee (soovituslik) arvutuslik hind kehtivate tariifide alusel 1 m3 vee soojendamiseks:  

  • 5°-st – 55 °C –ni = (55-5)  * 1,163* 10 §-3= 0,05815 MWh.
  • kehtiv soojuse hind: 53,29 +km = 63,95 €/MWh.

1 m3 0,05815 MWh vee soojendamise hind €/MWh:  0,05815 * 63,95  = 3,72 EUR.

1 m3 0,05815 MWh sooja vee soojendamise hind oletatava 30 %-se arvestusliku soojuskuluga torustikus €/MWh : 0,05815 * 63,95 = 3,72 * 1,3 = 4,84 EUR.

Müüja soovitab hoone omanikel kokku leppida hoones sooja vee m3 tarbimist soosivas hinnasüsteemis.

Vee soojendamiseks ostetava Pärnu Vesi AS külma vee hind km-ga on 2,70 €/m3.

Valdkonnaga seotud Pärnu linnas kaugküttel olevate hoonete soojusvarustuse kulude arvestamise ja jaotamise metoodika. 

19.12.2016