Sähkösopimuksen sopimusehdot

 

Asiakkaan ja Fortum Markets Oy:n, jäljempänä Myyjä, välinen sähkönmyyntisopimus tehdään näiden ehtojen, hinnaston ja sähkön tilauslomakkeen mukaisena. Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia sähkönmyyntiehtoja ja soveltuvissa tapauksissa sähkön toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2010-sähkönmyyntiehdot ja sopimuksen tekohetkellä voimassa STE2010-sähköntoimitusehdot) sekä muita sähkönmyyntiä koskevia viranomaismääräyksiä.

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan vesivoimalla ja sähkön alkuperä todennetaan Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergia -merkin (Fortum Tarkka) tai eurooppalaisen alkuperätakuujärjestelmän (Kesto ja Takuu -sopimukset) avulla. Fortum Markets Oy varaa oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa.

 

1. Fortum Kesto

Fortum Kesto -sopimus on voimassa toistaiseksi kahden viikon irtisanomisajalla. Sähkön myyntihinta on voimassa kalenterivuosineljänneksittäin ja hinta tarkistetaan 1.1., 1.4., 1.7. ja 1.10. Ilmoitus seuraavan vuosineljänneksen hinnasta lähetetään asiakkaalle kuukautta ennen voimaantuloa. Fortum Kesto -sopimus on mahdollinen asiakkaille, joiden vuosikulutus on enintään 100 000 kWh tai pääsulake max. 63 A.

2. Fortum Takuu

 

Fortum Takuusopimus on kaksivuotinen määräaikainen sopimus. Sopimus on voimassa sopimusvahvistuksessa ilmoitetun määräajan. Sopimus jatkuu määräajan jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, jollei myyjän ja käyttäjän välille ole tehty uutta myyntisopimusta tai jompikumpi sopijapuolista ole kahden viikon irtisanomisajoin irtisanonut sopimusta.

Uuteen Fortum Takuu sopimukseen asiakas voi lisätä halutessaan lisämaksullisen vaihtotakuun, kun käyttöpaikan vuosikulutus on enintään 50 000 kWh vuodessa.

Asiakas tekee itse päätöksen siitä, koska vaihtotakuu käytetään. Käyttäessään vaihtotakuun asiakas tekee samalla uuden kaksivuotisen Fortum Takuusopimuksen, johon hän voi halutessaan liittää uuden vaihtotakuun. Vaihtotakuu ei oikeuta päättämään sopimusta kesken sopimuskauden ilman uuden kaksivuotisen Fortum Takuu sopimuksen solmimista.

Uusi Fortum Takuusopimus alkaa kaksi viikkoa vaihtotakuun käyttämisestä. Käyttämätön vaihtotakuu ei siirry sopimukselta toiselle.

 

3. Fortum Tarkka

 

3.1 Sopimuksen kesto ja irtisanominen

 

Fortum Tarkka -sähkösopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Sähkönmyyjällä ei ole velvollisuutta solmia uutta Fortum Tarkka -sähkösopimusta samalle asiakkaalle eikä samaan käyttöpaikkaan, mikäli edellisen Fortum Tarkka -sähkösopimusjakson päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta.

 

3.2 Sähkönkulutuksen mittaaminen, sähkön pörssihinta ja tietojen soveltaminen laskutuksessa

 

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen jakeluverkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutusjakson kuukausille (arviolaskutus) tai asiakkaan ilmoittamiin mittauslukemiin perustuvia kulutusmääriä (täsmälaskutus) jaettuna laskutusjakson kuukausille.

Pörssihinta on pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaisema sähkön tuntikohtainen Suomen hinta-alueen hinta. Laskutuksessa käytettävä kalenterikuukauden energian keskihinta saadaan painottamalla kuukauden tuntikohtaiset pörssihinnat jakeluverkon haltijan asiakaskohtaisesti valitseman tyyppikuormituskäyrän arvoilla. Päivä- ja yöjaksoille lasketaan omat painotetut keskihinnat. Edellä kuvatulla tavalla laskettuun keskihintaan lisätään oheisessa sopimusvahvistuksessa mainittu välityspalkkio. Tyyppikuormituskäyrät ovat Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistamia ja niitä käytetään myös sähkökaupan osapuolien välisessä taseselvityksessä.

Arviolaskutus tasataan paikallisen jakeluverkonhaltijan ilmoittamien kulutusmäärien perusteella. Tasauslaskutuksessa edellisen tasauksen jälkeinen aika lasketaan uudelleen todellisen kulutusmäärän ja painotettujen pörssihintojen avulla ja suoritetaan hyvitys tai lisäveloitus, jolloin vuosikulutusennusteen epätarkkuus ei vaikuta lopulliseen sähkön energiakustannukseen tasattavalta aikajaksolta.

Fortum Tarkka -sähkö laskutetaan jälkikäteen. Kullekin laskutusjaksoon kuuluvalle kuukaudelle hinta ja kulutus määräytyvät edellä todetulla tavalla. Sen kuukauden osalta, jolloin sopimus alkaa, laskutuksessa sovelletaan koko kyseisen kuukauden edellä todetulla tavalla määräytyvää hintaa ja ilmoitettuja tai arvioituja kulutusmääriä. Sen kuukauden osalta, jolloin sopimus päättyy,  laskutuksessa sovelletaan edellisen kuukauden edellä todetulla tavalla määräytyvää hintaa ja ilmoitettuja tai arvioituja kulutusmääriä.

Tuntimitattujen käyttöpaikkojen laskutusta varten laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulutus kerrotaan saman tunnin pörssihinnalla, saadut tuntiarvot lasketaan yhteen ja tästä summasta lasketaan laskulla esitettävä kuukauden keskihinta, johon lisätään oheisessa sopimusvahvistuksessa mainittu välityspalkkio. Mikäli edellä kuvattu ei ole teknisesti mahdollista sovelletaan edellä mainittua tyyppikäyrämenettelyä. Tuntimitattujen käyttöpaikkojen laskutus tapahtuu kuukausittain jälkikäteen. Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla. Energiahinnan lisäksi asiakkaalta laskutetaan muut sovitut maksut.

Asiakkaalle ei lähetetä ennakkotiedotetta tulevista sähkölaskuista.

 

3.3 Muutokset sopimusehtoihin ja hintoihin

 

Sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Sähköenergian kuukausihinnan vaihtelut eivät kuitenkaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen. (SME2010 8.2)

4. Täsmälaskutus

 

Täsmälaskutukseen voi siirtyä Fortumin verkkoalueen asiakas, jonka sähkömittari on asiakkaan itsensä luettavissa. Täsmälaskutus edellyttää, että asiakas ilmoittaa mittarilukemat Fortumille säännöllisin väliajoin sovittujen luentavuorojen mukaan. Tämän jälkeen tulevia lukemia ei huomioida.

Luentavuorot määräytyvät valitun laskutusrytmin mukaisesti.

Täsmälaskutus edellyttää, että lukemien ilmoittamisessa käytetään seuraavia tapoja: antamalla lukemat internetissä, lähettämällä lukemat tekstiviestillä, soittamalla puhelinautomaattiin tai täyttämällä ja postittamalla lukemakortin.

Mittarilukeman puuttuessa asiakas saa ko. kulutusjaksosta arviolaskun. Arviolaskun jälkeen ilmoitetusta mittarilukemasta asiakas saa tasauslaskun. Arviolaskun jälkeen asiakas voi jälleen itse lukea mittarinsa ja lähettää lukemat Fortumille täsmälaskutuksessa sovittujen luentavuorojen mukaisesti.

Täsmälaskutus purkautuu, kun asiakas haluaa siirtyä tasaerälaskutukseen tai kun mittarinlukema ilmoitus puuttuu säännöllisesti. Kolmen perättäisen suunnitellun lukeman jäädessä ilmoittamatta, asiakas siirretään automaattisesti takaisin tasaerälaskutukseen.