Kunskap om vatten- och vindel

​Du påverkar med att välja vattenel eller vindel 

Av koldioxidutsläppen som orsakas i hemmen bildas ungefär en fjärdedel av uppvärmning och användning av elektricitet. Det är möjligt att göra besparingsåtgärder både i el och värmeförbrukningen  och på så sätt minska på utsläppen.

Det är ändå möjligt att nollställa utsläppen som orsakas av elförbrukningen i hemmet med att välja vatten- eller vind el. De är båda utsläppsfria och förnyelsebara energiformer. Användning av naturvänlig el är den enklaste handlingen för miljön som alla av oss kan göra.

Då du har bestämt dig för att köpa vatten- eller vindel, behöver elförsäljaren för sin del se till, att samma mängd av vatten-  eller vindel också produceras och att försäljaren har skaffat elen från producenten. . Det är kundens val  som styr energiproducentens beslut hur mycket el som produceras med vilken produktionsform. Å andra sidan, så år det efterfrågan som påverkar också de kommande investeringarna. Om efterfrågan på  utsläppsfri energi ökar, styr den också producenternas  investeringar till utsläppsfria energiproduktionsformer. 

Ursprunget av vatten- och vindel är certifierat 

Du kan granska ursprunget av den el du använder  av  din elförsäljare. Är du privatkund hos Fortum, så får du automatiskt 100 % vattenel, förutom om du väljer vindel. Ursprunget för den el som Fortum säljer försäkras alltid av en tredje part.

Vi erbjuder alla våra privatkunder vattenel med vanliga elens pris därför att vi vill försäkra, att alla våra kunder kan vara med och skapa ett samhälle med mindre CO2 utsläpp.

Vatten- och vindel är förnyelsebar energi

El producerad med förnyelsebara källor kallas förnyelsebar energi. I produktionen av förnyelsebar energi utnyttjar man  solsken, vind, strömmande vatten och värme av luft eller jord. Man kan också använda bränslen som växer biologiskt, t.ex. träd. 

Vattenkraften är förnyelsebar, för den grundar sig på cirkulation av vattnet. Vattenkraftverken är belägna vid flodar, varifrån vattnet avrinner slutligen mot havet. Det avdunstar vatten beständigt från havet och varav bildar moln och slutligen regnar vattnet tillbaka i vattensystemet.

I vindkraften förvandlas vindens rörelseenergi till elektricitet med hjälp av vindturbiner. Energin som bildas av den naturliga luftströmningen, är vindkraft förnyelsebart och det uppstår inga utsläpp i luften, vattnet eller marken.

Vattenkraftens miljökonsekvens

Alla former av energiproduktion har  sina miljökonsekvenser, och det finns inga produktionsformer som skulle vara ofarlig. Vattenkraften är ändå helt avsläppsfri, förnyelsebar och förmånlig form av energi. Produktion av vattenel orsakar inte utsläpp i luften, vattnet eller marken.

Vattenkraftens miljökonsekvenser anknyter sig närmast till dammanläggningar och reglering av vatten.  Påverkan av reglering kan också vara betydelsefulla för sjösystemet. Men å andra sidan så kan reglering av vatten minska på översvämningar och förekommande av extra låg vattenyta.

Minskning av vattenelens miljökonsekvenser

Fortum satsar på utplantering av fisk på de områden där Fortums vattenkraftverken finns samt sanering av sjösystem. Vi utplanterar ca. en miljoner fiskyngel årligen i Finland och i Sverige i Bottenviken, i floden som strömmar genom våra vattenkraft och andra sjösystem. 

Fortum producerar också kärnkraft

Kärnkraft orsakar inte några CO2-utsläpp under produktions skedet och därför har den en viktig roll i framtidens utsläppsfria energiproduktion. 

Industrin är intresserad att använda sig av kärnkraft både p.g.a. miljövänliga och ekonomiska skäl. Därför bjuder vi kärnkraft för våra företagskunder.

 

3.9.2014