Ändring av överföringspriserna inom Fortum Sähkönsiirto Oy:s område - frågor och svar

 

​Varför höjs priserna?

Samhället blir allt mer beroende av el, vilket kräver ett högre utvecklat elnät. Dessutom måste eldistributionen vara allt mer tillförlitlig i alla väderförhållanden. Förnyelsen av nätet har påskyndats, vilket gör att Fortum Sähkönsiirto Oy:s investeringskostnader stiger.

Likaså har de operativa kostnaderna för eldistribution stigit. Den största enskilda posten är stamnätsbolaget Fingrid Abp:s höjning av stamnätsavgifterna med 30 procent vid årsskiftet.

Hur mycket stiger priserna?

Överföringspriserna inom Fortum Sähkönsiirto Oy:s område stiger med i genomsnitt 6 procent.

Hur stor höjningen blir för den enskilda kunden, beror på hur mycket el kunden förbrukar och vilken överföringsprodukt kunden har valt. Höjningen av överföringspriset inverkar på elfakturan vid olika stor förbrukning enligt följande:

Hög- eller radhus, 2 000 kWh/år: 0,8 €/mån.
Egnahemshus, 5 000 kWh/år: 1,6 €/mån.
Egnahemshus, 18 000 kWh/år: 3,4 €/mån.

Hur många kunder har Fortum Sähkönsiirto Oy och var finns de?

Fortum Sähkönsiirto Oy har 440 000 kunder i södra, sydvästra, västra och norra Finland.

Gäller prishöjningen även Fortum Espoo Distribution?

Nej, prishöjningen gäller inte Fortum Espoo Distribution som verkar i Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och  Joensuu höjer inte priserna. Fortum Espoo Distribution Oy och Fortum Espoo Sähkönsiirto Oy är skilda bolag som skiljer sig även till sin nätstruktur och investeringstakt. Därför avviker även deras kostnadsbildning från varandra.

När höjde ni priserna senast?

Vi ändrade våra överföringspriser inom Fortum Sähkönsiirto Oy:s nätområde senast för två år sedan i februari 2010. Prissättningen av elöverföring är långsiktig, och Energimarknadsverket övervakar den enligt en i förväg föreskriven övervakningsmodell. Övervakningsperioden är 4 år.

Varför räcker den föregående prishöjningen inte till för att täcka investeringarna?

Det finns ett stort tryck på att förnya elnätet, och investeringarna planeras långt in i framtiden för att våra kunder ska få en så tillförlitlig eldistribution som möjligt i alla förhållanden. På årsnivå har vi investerat över 100 miljoner euro i vårt elnät i Finland. Förnyelsearbetet fortsätter och effektiviseras för att vi ska kunna förbättra elleveranssäkerheten ytterligare.

Dessutom höjde stamnätsbolaget Fingrid sina priser med 30 procent vid årsskiftet. Detta är orsaken till ungefär 50 procent av prishöjningen, eftersom Fortum betalar avgifter till stamnätsbolaget för uppbyggnad och underhåll av det riksomfattande nätet.

Höjer Fortum överföringspriserna på grund av stormarna vid årsskiftet?

Kostnaderna för reparationerna efter stormarna vid årsskiftet har inte inverkat på höjningen. Stormarna fick oss dock att påskynda förnyelsen av elnätet för att eldistributionen till våra kunder ska vara så tillförlitlig som möjligt i alla väderförhållanden. 

Inverkade de standardersättningar som ska betalas till kunderna på denna prishöjning?

Prishöjningen och ersättningarna för elavbrotten har inget samband. Standardersättningarna gottskrivs i resultatet för Fortums överföringsverksamhet och har inget med denna höjning att göra.

Varför finansieras investeringarna i elnätet inte till exempel med vinstmedlen från elproduktionen?

Intäkterna från Fortums övriga affärsverksamheter kan inte överföras från ett bolag till ett annat, eftersom elöverföringen enligt lagen ska hållas separat från produktionen och minutförsäljningen av el. Därför kan till exempel vinstmedlen från Fortums energiproduktion inte användas för investeringar inom elöverföringen, utan investeringarna måste täckas med överföringsverksamhetens egna intäkter.

Vad får kunderna för elöverföringspriset?

Överföringsavgifterna används för att täcka kostnaderna för elnätsverksamheten. Kostnaderna uppstår bl.a. till följd av sanering, underhåll, felreparationer och besiktningar av det elnät som Fortum ansvarar för samt av den dygnetruntjour som måste upprätthållas för eventuella störningar.

Elmarknadslagen ligger till grund för hur överföringsavgifterna fastställs. I lagen förutsätts att nätinnehavaren upprätthåller, driver och utvecklar sitt elnät efter kundernas rimliga behov.

Vilken nytta har kunderna av Fortum Sähkönsiirto Oy:s investeringar?

Investeringar är en grundförutsättning för tillförlitliga elleveranser: utan investeringar är det svårt att garantera en tillförlitlig eldistribution. Tillförlitligheten ökar också bland annat genom att man drar om elledningarna så att de går längs med vägrenar i stället för i skogar, ersätter luftledningar med jordkablar, ökar automationen i elnätet och röjer ledningsgator. Det nya projektet VahvaVerkko gör att vårt långsiktiga utvecklingsarbete får allt mer exponering, eftersom det påskyndar anslutningen av fler kunder till vår vädersäkra eldistribution.

Fortums mål är att ansluta cirka 90 000 kunder till den vädersäkra eldistributionen före utgången av 2014, utöver de nuvarande 200 000 kunder som redan är anslutna.

Varför betalar jag grundavgifter även om jag inte använder någon el alls?

Med grundavgiften för elöverföring garanteras att elnätet fungerar och att kunden kan använda el när han eller hon behöver den. Kostnaderna för eldistributionen är i huvudsak fasta. Till exempel måste också sommarstugorna alltid ha tillgång till el.

Finns det något jag kan göra för att minska min elfaktura?

Absolut. En del av elöverföringspriset grundar sig på mängden förbrukad el. Du kan spara energi på många olika sätt, till exempel genom att sänka inomhustemperaturen lite eller släcka onödig belysning hemma. På större elförbrukningsställen finns det också skäl att kontrollera att den elöverföringsprodukt som används är ändamålsenlig och att den valda säkringsstorleken inte än onödigt stor.

Erbjuder ni konsumentkunder olika slags överföringsprodukter?

Vi erbjuder konsumentkunder tre olika överföringsprodukter: Fortum allmän överföring samt natt- och säsongöverföring. Allmän överföring lämpar sig för förbrukningsställen där fastigheten inte värms upp med el eller där det finns direkt eluppvärmning. Natt- och säsongöverföring lämpar sig för förbrukningsställen som har värmeackumulator eller till exempel en varmvattenberedare som värmer nattetid.

 

 

 

15.5.2012