EC Wrocław / CHP Wrocław

 

Fortum zamierza zrealizować we Wrocławiu inwestycję polegającą na budowie bloku gazowo-parowego CCGT o mocy ok. 400 MWe. Projekt elektrociepłowni we Wrocławiu jest inwestycją typu „green-field", która dobrze wpisuje się zarówno w strategię podniesienia bezpieczeństwa energetycznego Aglomeracji Wrocławskiej, jak i realizuje cel podwojenia mocy zainstalowanych w źródłach kogeneracyjnych w Polsce do roku 2020, który został określony w Polityce Energetycznej Polski do 2030.

Projekt zakłada budowę elektrociepłowni w północnej części miasta na obszarze, (11,5 ha) będącym w posiadaniu Fortum. Prawidłowe funkcjonowanie elektrociepłowni zapewni niezbędna infrastruktura sieciowa (nowe przyłącze do sieci ciepłowniczej, przyłącze elektroenergetyczne oraz przyłącze gazowe). Inwestycja jest wpisana w  Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Rozwoju Miasta Wrocławia oraz posiada wszystkie pozwolenia środowiskowe, niezbędne do jej realizacji.

Ciepło wytwarzane w elektrociepłowni będzie dostarczane do miejskiego systemu ciepłowniczego i umożliwi wysoko efektywną produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu oraz zapewni stały rozwój miasta Wrocławia. Energia elektryczna zaś będzie dostarczana do krajowego systemu elektroenergetycznego za pośrednictwem sieci 400kV. Dzięki takiemu rozwiązaniu Fortum zamierza przyczynić się do realizacji krajowych celów podniesienia efektywności energetycznej oraz redukcji emisji CO2 określonych w Pakiecie Klimatycznym Unii Europejskiej, a także długoterminowo wspierać zrównoważony rozwój Miasta Wrocławia.

Planowany blok gazowo-parowy CCGT o mocy wejściowej w paliwie ok. 750 MW wyposażony w turbinę gazową klasy F będzie produkował ok. 3 TWh energii elektrycznej na rok oraz ok. 1,2 TWh ciepła w ciągu roku. Podstawowym paliwem  w elektrociepłowni we Wrocławiu będzie gaz ziemny wysokometanowy dostarczany poprzez gazociąg  wysokiego ciśnienia GAZ – SYSTEM.

Rozpoczęcie eksploatacji nowej elektrociepłowni we Wrocławiu planuje się na pierwszy kwartał 2015 r. Szacowany koszt inwestycji wynosi około 350-400 mln euro.

 

Fortum is pursuing the realization of the project of combined cycle gas turbine (CCGT ) construction in Wrocław with a capacity of about 400 MWe. The project in Wrocław is a greenfield site investment which perfectly matches the strategy of increasing energy safety for the city, as well as fulfilling the aim of doubling the installed capacity from cogeneration sources in Poland until 2020, which was set out in the Polish Energy Policy 2030.

New CHP plant will be located in the northern part of the city in the area (11.5 ha) owned by Fortum. The necessary network infrastructure ( new DH networks, gas connection, electricity connection) will provide the right functioning of the CHP plant. The investment is included in the City Development Plan, the Development Study of Wrocław City and it has all the environmental  permissions, required for its implementation

 


The heat generated in the CHP plant will be supplied to the district heating system and enables the highly efficient production of electricity in cogeneration and will ensure sustainable development of Wrocław city.
Electricity will be delivered to Polish Power System by 400 kV line.
Thanks to such a solution Fortum will contribute to achieving national targets for improving energy efficiency and CO2 emission reductions specified in the EU Climate Package, as well as the long term support in the sustainable development of Wrocław City.

 
The planned CCGT unit with the fuel capacity of about 750 MW and equipped with F-class gas turbine will produce around 3 TWh of electricity and 1.2 TWh of heat annually. The principal  fuel for Wrocław CHP will be high methane gas delivered with the GAZ – SYSTEM high-pressure pipeline.

 
The start of operation is planned for the first quarter of 2015. The estimated investment cost is about 350-400 million EUR

 

 

 

19/05/2015