EC Wrocław / CHP Wrocław

 

 

Fortum zamierza zrealizować we Wrocławiu inwestycję polegającą na budowie bloku gazowo-parowego CCGT o mocy ok. 400 MWe/290MWt. Projekt elektrociepłowni we Wrocławiu jest inwestycją typu „green-field", która dobrze wpisuje się zarówno w strategię podniesienia bezpieczeństwa energetycznego Aglomeracji Wrocławskiej, jak i realizuje cel podwojenia mocy zainstalowanych w źródłach kogeneracyjnych w Polsce do roku 2020, który został określony w Polityce Energetycznej Polski do 2030.

Projekt zakłada budowę elektrociepłowni w północnej części miasta na obszarze, (11,5 ha) będącym w posiadaniu Fortum. Prawidłowe funkcjonowanie elektrociepłowni zapewni niezbędna infrastruktura sieciowa (nowe przyłącze do sieci ciepłowniczej, przyłącze elektroenergetyczne oraz przyłącze gazowe). Inwestycja jest wpisana w Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Studium Rozwoju Miasta Wrocławia oraz posiada wszystkie pozwolenia środowiskowe, niezbędne do jej realizacji. Inwestor uzyskał pozytywne warunki przyłączenia do sieci zarówno elektroenergetycznej jak i gazowej.

Ciepło wytwarzane w elektrociepłowni będzie dostarczane do miejskiego systemu ciepłowniczego poprzez dwie magistrale ciepłownicze 2xDN-600  oraz 2xDN-900. Umożliwi wysoko efektywną produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu oraz zapewni stały rozwój miasta Wrocławia. Dzięki takiemu rozwiązaniu Fortum zamierza przyczynić się do realizacji krajowych celów podniesienia efektywności energetycznej oraz redukcji emisji CO2 określonych w Pakiecie Klimatycznym Unii Europejskiej, a także długoterminowo wspierać zrównoważony rozwój Miasta Wrocławia.

 Planowany blok gazowo-parowy CCGT o mocy wejściowej w paliwie ok. 750 MW wyposażony w turbinę gazową klasy F, kocioł odzysknicowy oraz turbinę parową będzie produkował ok. 3 TWh energii elektrycznej na rok oraz ok. 1,2 TWh ciepła w ciągu roku. Podstawowym paliwem w elektrociepłowni we Wrocławiu będzie gaz ziemny wysokometanowy dostarczany poprzez gazociąg wysokiego ciśnienia GAZ – SYSTEM.

Moc elektryczna zostanie wyprowadzona z bloku przy pomocy poziemnej linii kablowej 400 kV o długości ok 12,5 km do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego poprzez stację rozdzielczą w Pasikurowicach.

Rozpoczęcie eksploatacji nowej elektrociepłowni we Wrocławiu planuje się na trzeci kwartał 2020 r. Szacowany koszt inwestycji wynosi około 350-400 mln euro.

 

 

 

Fortum is pursuing the realization of the project of combined cycle gas turbine (CCGT ) construction in Wrocław with a capacity of about 400 MWe/290MWt. The project in Wrocław is a greenfield site investment which perfectly matches the strategy of increasing energy safety for the city, as well as fulfilling the aim of doubling the installed capacity from cogeneration sources in Poland until 2020, which was set out in the Polish Energy Policy 2030.

New CHP plant will be located in the northern part of the city in the area (11,5 ha) owned by Fortum. The necessary network infrastructure (new DH networks, gas connection, grid connection) will provide the right functioning of the CHP plant. The investment is included in the City Development Plan, the Development Study of Wrocław City and it has all the environmental permissions, required for its implementation. Investor has obtained positive connection conditions for both, gas and grid network.

The heat generated in the CHP plant will be delivered to the district heating system by two main DH pipelines 2xDN-600 and 2xDN-900. It will enable the highly efficient production of electricity in cogeneration and will ensure sustainable development of Wrocław city. Thanks to such a solution Fortum will contribute to achieving national targets for improving energy efficiency and CO2 emission reductions specified in the EU Climate Package, as well as the long term support in the sustainable development of Wrocław City.

The planned CCGT unit with the fuel capacity of approximately 750 MW and equipped with F-class gas turbine (GT), heat recovery steam generator (HRSG) and steam turbine (ST) will produce around 3 TWh of electricity and 1.2 TWh of heat annually. The basic fuel for Wrocław CHP will be high methane natural gas delivered by GAZ – SYSTEM’s high-pressure pipeline.

Electricity will be delivered to National Grid System by 400 kV underground cable line. Length of the line connecting CHP Wrocław with switch yard in Pasikurowice is 12,5 km.

The start of operation is planned for the third quarter of 2020. The estimated investment cost is about 350-400 million EUR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/06/2015