Dostawa zaworów bezpieczeństwa w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P010)

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Dostawa zaworów bezpieczeństwa w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P010)”. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i nadzór nad montażem zaworów bezpieczeństwa.

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Do uczestnictwa w przetargu zapraszamy Wykonawców, którzy w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat dostarczyli z wynikiem pozytywnym co najmniej dziesięć zaworów bezpieczeństwa o wymaganej minimalnej przepustowości nie mniejszej niż 50.000 kg/h.

Termin składania ofert upływa 10 listopada 2016 r.

Osoba kontaktowa:
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

Fortum Silesia S.A launches tendering procedure for „Delivery of safety valves for CHP Zabrze investment (P010)”. The subject of the tender is design, manufacturing, delivery and supervision during installation of safety valves.

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in the Specification of Essential Terms of the Contract. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.

We invite to participate in the tendering procedure entities who within the last 5 (five) years have finished with positive results at least ten safety valves with required capacity higher than 50.000 kg/h.

The deadline for tenders submission is scheduled on November 10th , 2016.

Contact person:
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

15/11/2016