Dostawa zaworów odcinających i zwrotnych w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P016)

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Dostawa zaworów odcinających i zwrotnych w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P016)”. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i legalizacja zaworów odcinających w związku z inwestycją EC Zabrze.
Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.
 
Termin składania ofert upływa 14 listopada 2016 r.
 
Osoba kontaktowa:
 
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.
 
 
 
Fortum Silesia S.A launches the tendering procedure for „Supply of the shut-off and non-return valves for CHP Zabrze investment (P016)”. The subject of the tender is design, manufacture, delivery and legalization of shut-off and non-return valves regarding CHP Zabrze investment.
 
All details regarding the investment and tendering conditions are listed in the Specification of Essential Terms of the Contract. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.
 
The deadline for tenders submission is scheduled on November 14th , 2016.
 
Contact person:
 
Tomasz Kusy
e-mail:
tomasz.kusy@ilf.com
 
The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

15/11/2016