Dostawa odgazowywacza w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P020)

 

Fortum Zabrze S.A. ogłasza, że postępowanie przetargowe na zadanie „Dostawa odgazowywacza w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze” zostało zakończone. Na podstawie określonych w ogłoszeniu kryteriów oraz przeprowadzonych negocjacji dokonano oceny otrzymanych ofert, w wyniku czego został wyłoniony wykonawca - Stork Thermeq B.V.

Fortum Zabrze S.A. announces, that the tendering  procedure “Delivery of deaerator for CHP Zabrze investment” was concluded. The offers were evaluated based on criteria specified in the contract notice and the conducted negotiation, resulting in selection of contractor - Stork Thermeq B.V.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 12 września 2016 r.
 
 

The deadline for tenders submission is prolonged till September 12th, 2016 (Monday).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Dostawa odgazowywacza w ramach realizacji inwestycji EC Zabrze (P020)”. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i nadzór nad montażem odgazowywacza termicznego w układzie wody uzupełniającej (efektywność 0,02 mgO2/l, maksymalny przepływ 40 t/h).

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym.

Termin składania ofert upływa 2 września 2016 r.

Osoba kontaktowa:

Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

Fortum Silesia S.A launches tendering procedure for „Delivery of deaerator for CHP Zabrze investment (P020)”. The subject of the tender is design, manufacturing, delivery and supervision during installation of thermal deaerator in DH Make-up water system (effectiveness 0,02 mgO2/l, maximum flow is equal to 40 t/h).
 

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in the Request for Proposal.

 

The deadline for tenders submission is scheduled on September 2nd, 2016.

Contact person:

Tomasz Kusy
e-mail:
tomasz.kusy@ilf.com

The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

29/12/2016