Projekt, dostawa, montaż i rozruch Stacji Uzdatniania Wody (P005)

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie: „Projekt, dostawa, montaż i rozruch Stacji Uzdatniania Wody (P005)”. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, budowa, dostawa, montaż, szkolenie personelu Zamawiającego i rozruch kompletnego układu uzdatniania wody na cele technologiczne EC Zabrze oraz usługi serwisowe w związku z niniejszą inwestycją.  

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

Termin składania ofert upływa 16 sierpnia 2016 r.

Osoba kontaktowa:

Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.


Fortum Silesia S.A launches the tendering procedure for “Design, delivery, erection and commissioning of Water Treatment Plant (P005)”. The subject of the tender is design, construction, delivery, erection, Purchaser`s personnel training and commissioning of complete Water Treatment Plant for process purposes of Zabrze CHP Plant and service regarding this investment.

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in Request for Proposal. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.

The deadline for tenders submission is scheduled on August 16th, 2016.

Contact person:

Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

 

02/08/2016