Projekt, dostawa, montaż i rozruch układu lekkiego oleju opałowego (P007)

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 7 października 2016 r.

The deadline for tenders submission is prolonged till October 7th, 2016.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Projekt, dostawa, montaż i rozruch układu lekkiego oleju opałowego (P007)”. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, wyprodukowanie, dostawa, montaż, szkolenie personelu Zamawiającego i rozruch układu lekkiego oleju opałowego, w skład którego wchodzi instalacja rozładunku i magazynowania oleju ze zbiornikiem o pojemności netto 450 m3 oraz pompownią oleju o wydajności 14,4 m3/h w związku z inwestycją EC Zabrze.

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

 
Termin składania ofert upływa 7 października 2016 r.
 
Osoba kontaktowa:
Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.
 
Fortum Silesia S.A launches tendering procedure for ”Design, delivery, erection and commissioning of Light Fuel Oil System (P007)”. The subject of the tender is design, manufacturing, delivery, erection, Purchaser`s personnel training and commissioning of Light Fuel Oil System consisting of unloading and storage installation with oil storage tank of 450 m3 net capacity and pumping station of 14.4 m3/h capacity of CHP Zabrze investment.

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in the Specification of Essential Terms of the Contract. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.
 
The deadline for tenders submission is scheduled on October 7th , 2016.
 
Contact person:
Tomasz Kusy
e-mail:
tomasz.kusy@ilf.com
 
The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

06/10/2016