Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania klasy DCS (P101)

​Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania klasy DCS (P101)”. Przedmiotem przetargu jest zaprojektowanie, dostawa, montaż, uruchomienie systemu klasy DCS oraz szkolenie personelu Zamawiającego w związku z inwestycją EC Zabrze.

 

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona oferentom indywidualnie po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania poprzez e-mail.

 

Termin składania ofert upływa 5 sierpnia 2016 r.

 

Osoba kontaktowa:

Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

 
 

Fortum Silesia S.A launches tendering procedure for ”Design, delivery, erection and commissioning of DCS control system (P006)”. The subject of the tender is design, delivery, erection, commissioning of DCS system and Purchaser`s personnel training regarding CHP Zabrze investment.

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in Request for Proposal. The tendering documentation shall be made available to Tenderers upon individual request by e-mail.

The deadline for tenders submission is scheduled on August 5th, 2016.

Contact person:

Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

The Purchaser reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

 
 
 

02/08/2016