Roboty budowlane (budynki i budowle pomocnicze) w ramach inwestycji EC Zabrze - P304

Fortum Silesia S.A ogłasza przetarg na zadanie pn. „Roboty budowlane (budynki i budowle pomocnicze) w ramach inwestycji EC Zabrze - P304”. Przedmiotem przetargu jest wykonanie projektów, produkcja oraz niezbędne testy, budowa budynków i fundamentów, szkolenie personelu Zamawiającego i asysta przy odbiorach. Wszystkie szczegóły odnośnie zadania wraz z warunkami przetargu zostały przedstawione w Zapytaniu Ofertowym. Dokumentacja przetargowa zostanie udostępniona, po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania, poprzez e-mail  indywidualnie oferentom legitymującym się zrealizowaniem na przestrzeni ostatnich 5 lat co najmniej jednej umowy na projekt i budowę obiektu przemysłowego za kwotę 10 000 000 złotych.

Wszystkie szczegóły odnośnie inwestycji wraz z warunkami przetargu zostały wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym.

Termin składania ofert upływa 9 września 2016 r.

Osoba kontaktowa

Tomasz Kusy
e-mail: tomasz.kusy@ilf.com

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia (odwołania) postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

Fortum Silesia S.A launches a tender for Civil Works (Balance of Plant Buildings) – P304. The subject of the tender is design, manufacturing and necessary tests, buildings and foundations construction, the Ordering Party’s personnel training and commissioning. All details regarding the task and tendering conditions are listed in Request for Proposal. The tendering documentation shall be made available, upon individual request received by email, to Tenderers who completed at least one contract for design and construction of an industrial facility for an amount of 10 000 000 PLN in last 5 years.

All details regarding the investment and tendering conditions are listed in the Request for Proposal.

The deadline for tenders submission is scheduled on September 9th , 2016.

Contact person:

Tomasz Kusy
e-mail:
tomasz.kusy@ilf.com

The Ordering Party reserves the right to cancel the tendering procedure without giving any reasons at any moment.

27/07/2016