Ändring av befintlig elseris| fortum.se

Ändring av elservis

Kunden kan ibland behöva ändra sin befintliga elservis av olika orsaker. Det kan bland annat bero på:

  • Flytt, ombyggnation eller byte av servisenhet, ställverk, fasadmätarskåp och kabelmätarskåp.
  • Omkoppling från tillfällig anslutning till permanent serviscentral (i de fall där den tillfälliga anläggningen är inkopplad på ordinarie servisledning).
  • Ökad eller minskad anslutningskapacitet (ändrad servissäkring).
  • Omdragning av servisledning.

Tänk på att vara ute i god tid. Vid effektökning eller omdragning av servis som kräver arbete på allmän mark tar det längre tid. Beroende på förutsättningarna kan det ta 5-6 veckor eller mer att få arbetet utfört.

Föranmälan ändring av elservis - villa /fritidshus max 63 A.

Föranmälan ändring av elservis - Allmän lågspänning.

Förfarande för ändring av befintlig anslutning​ ​Notera!
​1 ​Upprätta tillsammans med beställande kund föranmälan samt situationsplan och skicka in handlingarna ​Situationsplan ska alltid bifogas vid omdragning av servisledning. Situationsplanen ska visa fastighet där anslutningspunkten tydligt markeras. Även nordriktningen ska framgå samt föreslagen ledningsväg för servisledning.
Samliga uppgifter på anmälan är viktiga för att Fortum ska kunna hantera ditt ärende så snabbt som möjligt. Saknas relevanta uppgifter kommer anmälan returneras för komplettering.
​2 ​Fortum skickar först ut offert på anslutningsavgift till kund. När accepterad offert kommit åter skickas installationsmedgivande till installatören.
​3 ​Installatören tar kontakt med Fortums kontaktperson som finns angiven på installationsmedgivandet för genomgång av bland annat schakt och förläggningsväg. Om ingen kontaktperson finns angiven kommer Fortums montör att kontakta installatören för samordning. Detta sker efter installationsmedgivandet har skickats i retur som en färdiganmälan till Fortum.
​4 ​Anmäl Färdigställd elanläggning med tid för inkoppling samt påskrift under ”Färdigställande av elinstallation” på installationsmedgivande. ​Färdiganmälan (installationsmedgivande i retur enligt punkt 4) samt påskriven offert från beställande kund måste ha inkommit till Fortum innan vi påbörjar vår del av arbetet.
​5 ​Fortum tar emot meddelande om färdigställande av kundanläggning och utför kontroll av eventuellt markarbete på kundens mark, serviscentral för mottagning av Fortums inkommande kabel samt utrustning för inkoppling av mätsystem. ​Kontroll kan tidigast utföras 5 arbetsdagar från datum för inkommen färdiganmälan (installationsmedgivande i retur).
Vid enbart upp- eller nedsäkring uförs normalt ingen kontroll på plats.
​6 ​Efter godkänd kontroll utförs ändringen direkt eller inom maximalt ca 25 arbetsdagar beroende på omfattning av Fortums arbete på plats.
 

2015-02-17