Ny mätplats på befintlig elservis| fortum.se

Förändringar av mätplats på befintlig servis

Ny mätplats​

Installation av ny mätplats på befintlig elservis för lågspänning ska Föranmälas. Om flera mätplatser anmäls för Flerbostadshus samtidigt ska fastighetsägaren eller byggbolaget anges som förbrukande kund.

Flytt av mätplats

Flytt eller byte av befintlig mätartavla på befintlig elservis för lågspänning ska föranmälas. Andra eventuella ändringar kan anmälas samtidigt (markera vad som kommer att utföras, exempelvis mätarflytt samt fasändring).

Läs mer om hur du anmäler flytt av mätare i villa/fritidshus här.

Regler för flytt av mätare.

Sammanslagning av mätplatser

Sammanslagning av mätplatser anmäls genom att skicka in en färdiganmälan om avslut på den anläggning som ska upphöra. Om förändring görs på kvarvarande anläggning (t ex uppsäkring), ska detta anmälas på egen blankett för föranmälan. Skicka in anmälningarna tillsammans. Observera att mätare ska monteras ned av personal från Fortum.

Byte av mätarsäkring på befintlig mätplats

Upp- eller nedsäkring, d v s byte av mätarsäkring (passdelskontakt) på mätplats med befintlig mätmetod (direktmätning eller strömtrafomätning). Markera Föranmälan och Säkringsändring på blanketten. Eventuella ändringar kan anmälas samtidigt (markera vad som utförs exempelvis säkringsändring, samt mätarflytt). För flerbostadshus (lägenheter) med mätare placerade i mätarblock eller i nisch, maximalt 63 A mätarsäkring, finns särskild blankett. På anmälan kan säkringsändring av flera mätplatser beställas samtidigt.  Notera! Beställande kund (vanligen fastighetsägaren) och förbrukande kund måste vara samma person. Om det är olika personer krävs att beställande kund

Fasändring på mätplats

Fasändring (från enfas till trefas) vid t ex byte av huvudledning på mätplats med befintlig mätmetod (direktmätning eller mätning över strömtransformatorer). Markera Fasändring och Föranmälan på blanketten samt ange nytt fastal. Andra eventuella ändringar kan anmälas samtidigt, - markera vad som utförs t ex fasändring samt mätarflytt. För flerbostadshus (lägenheter) med mätare placerade i mätarblock eller i nisch maximalt 63A mätarsäkring, finns särskild föranmälan. På anmälan kan fasändring på flera mätplatser beställas samtidigt. För mer information och regler kring fasändring samt flytt av mätare, se regler för mätarbyten här nedan.

Ommärkning av mätplats

Ommärkning av mätplats kan exempelvis vara från A2 till B2 vid byte av huvudledning. Markera Ommärkning och Färdiganmälan på blanketten, samt ange den nya märkningen. Andra eventuella ändringar kan anmälas samtidigt, - markera vad som utförs, t ex fasändring, samt mätarflytt (om fasändring genomförs måste detta först föranmäas). För flerbostadshus (lägenheter) med mätare placerade i mätarblock eller i nisch maximalt 63 A mätarsäkring, finns särskild föranmälan. På anmälan kan ommärkning av flera mätplatser beställas samtidigt.

 

Plombering

Brytning av nätägarens plomb för arbete på omätt del i elanläggningen som t ex byte av säkringselement samt huvudströmbrytare. Vi ser helst att plombbrytning anmäls i förväg genom en föranmälan, eller ring till vår mätaradministration. För telefonummer och öppettider, se kontakta oss. Vid flerfamiljshus finns särskild blankett där flera anläggningar på samma adress kan anmälas. Som svar får du tillbaka en kopia på föranmälan, vilken du sedan återsänder till oss som en färdiganmälan när arbetet är klart och mätaren kan plomberas. Glöm inte att ange orsak till plombbrytningen, exempelvis "Byte av huvudströmbrytare". I brådskande fall kan ni bryta plomben utan föranmälan, men se till att sedan skicka in en färdiganmälan på utfört arbete och att mätaren ska plomberas. Observera dock att uppsäkring, fasändring, mätarflytt mm alltid måste föranmälas. Läs mer om detta här ovan.

Kort beskrivning av arbetsflödet:

  1. Föranmäl plombbrytning genom föranmälan eller telefonsamtal (mätaradministration).
  2. Invänta svar på föranmälan - du får en kopia på din inskickade föranmälan med angivet ärendenummer.
  3. Genomför arbetet.
  4. Skicka in färdiganmälan - använd kopian du fick i svar från oss och kryssa nu för "färdiganmälan".
  5. Vi registrerar anmälan och skickar ut Fortum tekniker för plombering.

Ombyggnad av direktmätt mätplats (≤63A) till strömtrafomätt (≥80A)

All mätning på anläggningar 80 A eller större måste ske över strömtransformatorer. Det är du som elinstallatör som ansvarar för ombyggnation av mätplats. Markera Föranmälan samt Uppsäkring på blanketten. Ange under Upplysningar när arbetet ska påbörjas och när omläggning från direktmätt till mätning över strömtransformatorer ska ske. Nedtagning av gammal direktmätare och uppsättnig av ny mätare för mätning över strömtransformatorer sker vid samma tillfälle och utförs av Fortums montör. I de fall nedtagning och uppsättning av ny mätare enligt ovan ej kan ske vid samma tillfälle måste avslut på direktmätt mätplats skickas in på separat föranmälan. Markera Föranmälan samt Avslut. Skicka in blanketten tillsammans med anmälan om uppsäkring.

2015-03-02