Så fungerar fjärrvärmeFjärrvärme tar tillvara på värme som finns naturligt i vår omgivning. Möjligheterna att utnyttja olika former av energi i produktionen av fjärrvärme är en stor samhällstillgång. Inte minst öppnar detta förutsättningar för lokala lösningar.

Fjärrvärme svarar idag för närmare hälften av Sveriges totala uppvärmningsbehov och uppvärmningsformen fortsätter att expandera. Fortum är landets ledande leverantör av fjärrvärme. Årligen produceras nära 9 000 GWh värme i Fortums hel- och delägda fjärrvärmeverk i Stockholmsområdet.

Det viktiga är att fjärrvärme till stor del är baserad på förnybara bränslen och spillvärme. I kombination med väl utvecklad teknik får vi en säker värmekälla, skonsam mot både människor, djur, vatten och grönska som andas och lever i vår natur.

Idag utgör biobränslen eller på annat sätt förnybar energi 86 % av all tillförd energi i Fortum Värme och utvecklingen inom bolaget fortgår.

Fortums ambition är att erbjuda marknadens bästa uppvärmningsalternativ och därmed vara fastighetsägarnas förstahandsval.

Hur blir jag fjärrvärmekund?

För att kunna bli fjärrvärmekund krävs att din fastighet befinner sig inom ett befintligt fjärrvärmenät. Finns det inget befintligt fjärrvärmenät eller ett planerat sådant i närheten av din fastighet så är anslutningen förmodligen förenad med en förhållandevis stor kostnad. För att fastställa möjligheten till anslutning och möjlighet att teckna fjärrvärmeavtal med Fortum är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post kundservice.varme@fortum.com eller tel 020-46 00 00. 

2015-12-18