Fortum Värmes miljövärden 2015

Vi älskar energi som annars skulle gått förlorad
Fjärrvärmen är som energisektorns kollektivtrafik – istället för att var och en köper och driver en egen anläggning kan många ta del av den värme vi producerar centralt i få anläggningar med effektiva processer och teknik som ligger i framkant. Vi bidrar dessutom till att skapa en mer hållbar stad genom ett system som gör att den enes avfall och energiförluster kan bli ny energi för andra.
 
Om alla på jorden levde som vi i Sverige skulle det behövas tre jordklot. Tack vare återvinning av överskottsvärme och energiproduktion med avfallsbränslen från samhället samt rest- och biprodukter från skogsindustrin är behovet av jungfruliga energiråvaror eller så kallad primär energi lågt. Fyra av fem kilowattimmar fjärrvärme har producerats ur sekundära energislag. 100 % av vår fjärrvärme ska vara
förnybar eller återvunnen senast vid 2030, samtidigt som vårt energisystem ger ett överskott av förnybar el. Vårt mål är att nå dit betydligt tidigare än så.

Diagrammen och siffrorna nedan är en sammanfattning av miljövärdena för våra produkter 2015. Om du vill läsa mer detaljerad information som förklaringar och historik kan du ladda ned PDF-filen.
 
Tillförd energi i Fortum Värmes produktion 2015
  


 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förklaring till miljööversikt

1. Inkluderar produktionssamverkan med andrafjärrvärmeproducenter.
2. Om man köper fjärrkyla på vintern så återvinns energin till fjärrvärmenätet. 2015 återvann Fortum Värme 139 GWh från fjärrkylanätet vilket möjliggjorde produktion av 209 GWh fjärrvärme.
3. Torv betraktas enligt VMK som ett icke-fossilt bränsle medan torv enligt EIFS 2011:4 klassas som fossilt. I diagrammet ingår dessutom endast andel av tillförda bränslen och el, medan det i miljöbokslutet för fjärrvärme även ingår rökgaskondensering. Detta är två anledningar till att inte andelen fossilt är densamma i diagrammet som i bokslutet.
4. Frikyla:
Endast naturlig kyla (t ex kallt sjövatten), som inte behöver kylas i någon mekanisk process. Elförbrukning endast för distribution av kyla. COP inkl distribution var 20 år 2015.
5. Spillkyla:
Produktion av värme i värmepump. Restprodukten kyla används till fjärrkyla. Värmeåtervinning
sker från fjärrkylanätet till fjärrvärmenätet. Elförbrukning endast för distribution. COP inkl distribution var 20 år 2015.
6. Värmepumpkyla:
Samproduktion av kyla och värme i värmepump. Värmeåtervinning sker från fjärrkylanätet. COP inkl distribution var 4,9 år 2015.
7. Kylmaskinskyla: Kyla produceras i kylmaskin. Ingen återvinning av restprodukten värme. COP inkl distribution
och kyllager var 1,3 år 2015.
 
 
 

Förklaring till miljöbokslut fjärrvärme och fjärrkyla
1. Inkluderar produktionssamverkan med andra fjärrvärmeproducenter. Leverans exklusive särskilda avtal om allokering av produktion, så kallad”residualmix”.
2. I enlighet med Värmemarknadskommittén, VMK, som består av Fastighetsägarna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, SABO och Svensk Fjärrvärme. Under 2011 kom VMK fram till en överenskommelse om synen på bokförda
miljövärden för fastigheter uppvärmda med fjärrvärme. Detta är ett av dessa nyckeltal. För ”Andel fossila bränslen” ingår fossil olja och kol per totalt tillförd energi där även rökgaskondensering ingår.
3. För 2013 klimatkompenserade Fortum Värme utsläppet ned till 2012 års nivå. För 2014 och 2015 klimatkompenserar Fortum Värme utsläppet från kol och olja i den egna värmeproduktionen.
4. Nyckeltalet avser konsekvens av värmeleverans ur ett globalt systemperspektiv som även omfattar nettobalansen mot kraftnätet. Koldioxidutsläppet för den nordiska marginalproduktionen är hämtad från Elforsks rapport 8:30 och uppgår till 670 g/kWh.
5. Med förnybar energi menas biobränslen, biooljor, bioandel i avfall och returbränslen, energi lagrad i sjövatten samt andel förnybar energi i inköpt el och värmeproduktionssamverkan. Med återvunnen energi menas spillvärme, återvunnen energi i avloppsvatten, andel av avfall och returbränslen som inte identifieras som förnybar samt återvunnen energi i inköpt el och värmeproduktionssamverkan.
6. El till fjärrkyla och värmepumpar är ursprungsmärkt vind-, bio- och vattenkraft.
7. ”Coefficient of Performance”. Förhållandet mellan producerad kyla och tillförd el, vilket beskriver produktionens effektivitet.
8. Om man köper fjärrkyla på vintern så återvinns energin till fjärrvärmenätet. För år 2015 återvann Fortum Värme 139 GWh från fjärrkylanätet vilket möjliggjorde produktion av 209 GWh fjärrvärme.
9. Inkluderar produktionssamverkan med andra fjärrvärmeproducenter, total leverans.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Två filmer om hur Fortum Värme har klimatkompenserat 2015

Senast 2030 ska vår produktion ske med 100 % förnybara och återvunna bränslen. Under tiden vi investerar och utvecklar vår verksamhet för att nå målet klimatkompenserar vi för våra fossila utsläpp. Vi investerar i klimatkompensationsprojekt som medför lägre utsläpp i utvecklingsländer. Det är projekt som inte hade blivit av utan detta stöd. Filmerna nedan visar två av de projekt vi inversterar i.

 

Biogas från djurhållning i Vietnam (VER/Gold Standard)

Från djurhållningen skapas stora mängder gödsel från vilken illaluktande gaser varit ett problem. Programmet finansierar installation av utrustning för infångning och omvandling till biogas. Biogasen används i hushållen och för småskalig elproduktion. Programmet skapar arbetstillfällen och bättre miljö både utomhus och inomhus. Fortum Värme klimatkompenserar, år 2015, 43 000 ton i projektet vilket motsvarar ett års körning med 25 000 nya bilar.
 
 

Rimba Raya, Indonesien (REDD+)

På den indonesiska sidan av Borneo förvandlades en koncession för palmoljeplantage till ett reservat för bland annat orangutanger. Utöver ökat upptag av koldioxid och skydd av biologisk mångfald bidrar projektet till arbetstillfällen och rent vatten. Fortum Värme klimatkompenserar, år 2015, 35 000 ton i projektet vilket motsvarar 12 dagars utsläpp från transporterna i Stockholm.
Se film
 

Läs mer om vilka klimatkompensationsprojekt vi investerar i