Om du varit berörd av strömavbrott kan du ha rätt till avbrottsersättning| fortum.se

Avbrottsersättning

Om du varit berörd av ett strömavbrott som varat i en sammanhängande period om 12 timmar eller längre har du som huvudregel rätt att få avbrottsersättning. Återkommer elen under kortare tid än två timmar under avbrottstiden räknas det som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott. Avbrottsperioden anses starta då vi Fortum har fått kännedom om avbrottet.

Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Normalt ska du erhållit ersättning inom tre till sex månader.

Om du inte fått ersättning inom denna tid kan du använda dig av formuläret nedan eller kontakta oss på telefon 020-46 00 00. 

 Avbrottsersättningen gäller inte om   

 
  • kunden inte fullgjort sina skyldigheter, vilket medfört att elen blivit avstängd eller att elen blivit avstängd på egen begäran
  • avbrottet beror på kundens försummelse
  • överföringen av el avbryts för att vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet
  • avbrottet ligger utanför koncessionsinnehavarens så kallade kontrollansvar
  • avbrottet beror på fel i stamnätet
 

Mer utförlig information om avbrottsersättning hittar du hos Konsumenternas Elmarknadsbyrå (se länk nedan).

Har du drabbats av skada i samband med strömavbrott

Om du drabbats av skada i samband med strömavbrott kan du ha rätt till skadestånd. Information om skadestånd hittar du på fortum.se/skadestand eller under länken Skadestånd till vänster i navigeringen.

Observera att avbrottsersättningen enligt gällande lagstiftning dras av från eventuell skadestånds-ersättning för skada som uppkommit vid samma tillfälle.

2015-03-10