Nytt på elmarknaden

2016-04-11 - Vad som hänt med elpriset

Varför är elpriserna så låga och hur länge kan det hålla i sig?

Vi har i dag historiskt låga elpriser i hela Norden. Det genomsnittliga spotpriset under 2015 låg på ca 20 öre/kWh och vi får gå tillbaka ända till 2000 för att hitta något liknande. Den här trenden har fortsatt under årets tre första månader med undantag för några kalla dagar i slutet av januari då priset kortvarigt var uppe runt 80 öre/kWh.
 

Vad beror då den här låga prisnivån på?

Elpriserna sätts på en klassisk marknadsplats för el kallad Nord Pool där marknadens aktörer i form av köpare och säljare lägger in sina bud. Beroende på budgivarnas prissättning samt tillgång och efterfrågan på hela den nordiska elmarknaden sätts sedan priser på den nivå där det råder balans mellan tillgång och efterfrågan.
Den stora förändring som skett under de senaste åren är att efterfrågan i princip har legat helt still eller sjunkit något samtidigt som utbudet ökat ordentligt. Kärnkraften har efter effektförstärkningar i flera reaktorer under de senaste åren levererat mycket bättre samtidigt som vi byggt ut vindkraften rejält. Under 2015 levererade vindkraften drygt 16 TWh (Terawattimmar) vilket motsvarar 12 % av hela Sveriges årliga elbehov. Det här har resulterat i ett ordenligt utbudsöverskott som i sin tur resulterat i låga elpriser. Förutom det positiva med att vi kan erbjuda låga priser till våra elkunder så har även delar av produktionen kunnat exporteras till länder där den ersätter elproduktion baserad på kol, vilket bidragit till att minska växthuseffekten.
 

Vad kommer att hända med elpriserna framöver?

I det korta perspektivet så är priserna främst beroende av vädret. Blir det varmt och regnigt sjunker priserna och blir det kallt och torrt stiger priserna. Vidare kan tekniska problem i elförsörjningssystemet eller i någon större produktionsanläggning också påverka priserna uppåt kortvarigt.
För att göra en bedömning av utvecklingen på längre sikt får vi ta marknadens aktörer till hjälp. Marknadsaktörerna kan säkra sina priser på lång sikt genom att teckna terminskontrakt. Priset på dessa kontrakt speglar den samlade bilden av vad aktörerna tror om utvecklingen under kommande år. Vi kan då konstatera att kontrakt för leverans om 5 år (2021) handlas till ett pris som ligger ca 3 öre/kWh över dagens priser och ser vi 10 år framåt ligger priset ca 4 öre/kWh över dagens. Marknaden tror således inte på några dramatiska prishöjningar utan vi kommer i stort sett att ligga kvar på dagens nivå. 
 

Vad gör jag som elkund?

Med framtidsutsikter utan större dramatik kan du lugnt basera ditt val av elavtal på  magkänsla. Vill du se elräkningar utan överraskningar skall du teckna ett fastprisavtal men kom ihåg att du får betala lite extra för den tryggheten. Håll också ett öga på vad Ibrahim Baylan kommer fram till i sitt arbete med Energikommissionen. Det kan komma förändra den framtida spelplanen ordentligt.
 
 
           

 

2016-02-02 - Rörligt eller fast elpris – så valde svenskarna

Rörligt eller fast elpris - det är den ständiga frågan. Att välja fast eller rörligt elavtal är en smaksak, det viktigaste är att du gör ett aktivt val. Med ett fast avtal är man skyddad mot prishöjningar, men man får heller inte ta del av kakan om elpriset skulle sjunka kraftigt.
 
Under december förra året valde 71% av kunderna att teckna ett avtal med rörligt elpris och 29% valde ett fast elpris. Även i januari detta år var avtal med rörligt elpris mest populära och svarade för 73% av de nytecknade avtalen medan de fasta avtalen stod för 27%.
 
- De senaste åren när elpriset varit så pass lågt så har man vunnit på att ha ett rörligt elpris, så svenskarna verkar ha bra koll på elmarkanden, säger Göran Fermbäck.
 

Rörligt elpris kan ge lägre kostnad

Ett rörligt elpris är för dig som tycker att det är okej att elpriset varierar, och klarar av en kort period med lite högre priser. Eftersom det rörliga elpriset följer prissvängningarna upp och ned på den nordiska elmarknaden ändrar sig priset från månad till månad men ger ofta en lägre kostnad över tid.
 

Fast elpris ger trygghet  

För många är det viktigt att veta hur mycket elen kommer kosta framöver och då är ett fast elpris en bra lösning. Du kan säkra ditt elpris i 6 månader, 1 år eller 3 år och kan under den tiden känna dig trygg med att du vet vad din el kostar, oavsett vad som händer på elmarknaden. 
 
Det finns även en kombination av rörligt och fast, som till exempel vintersäkrat elpris, som ger dig ett fast pris under de kallaste månaderna för att återigen återgå till rörligt pris resten av året.
 
Vår rekommendation
För dig som har en jämn elanvändning över året och har en buffert för att klara en kort tids prisuppgång är vår rekommendation att teckna ett avtal med rörligt elpris. Kunder med rörligt elpris har varit elmarknadens klara vinnare under vintern 2015/2016.
 
 
           

 

2015-12-15 - Svensk energi är både hållbar och prisvärd

Det är inte bara företag som rankas efter kreditvärdighet utan även länders energisystem graderas efter hur väl de klarar sin uppgift att förse landets invånare med hållbar och säker energi till överkomliga priser. Nyligen har World Energy Council rankat världens länder efter hur bra man lyckats i ambitionen att bygga upp landets energiförsörjningssystem. Bedömningen har gjorts ur tre perspektiv, miljömässigt/hållbart, leveranssäkert och kostnad för kunderna. Sverige kom i årets ranking på en hedrande andraplats och fick tillsammans med Schweiz rankningen AAA.

Hur avspeglas då detta i höstens marknadsläge. Vi kan konstatera att elpriserna fortfarande ligger på en historiskt låg nivå och det genomsnittliga spotpriset för oktober i år var drygt 6 öre/kWh lägre än under motsvarande period 2014. De låga priserna på spotmarknaden (dagspriset på el) drar också med sig marknadens tro gällande det framtida elpriset. Hittills i år har priset på kontrakt med leverans under 2016 sjunkit med hela 8 öre/kWh.

Orsaken till de låga priserna har vi kommenterat tidigare: låg efterfrågan, en ökande mängd vindkraft i systemet, en kärnkraft som går bra och på toppen av detta mycket vatten i kraftverksmagasinen. De låga priserna har också möjliggjort en betydande export till främst Finland och Danmark. I framtiden kan exporten komma att öka ytterligare bland annat genom den nya överföringsledningen mellan Nybro i Småland och Klaipeda i Litauen. Det är en kabel för högspänd likström med en kapacitet på 700 MW som planeras vara i drift kring årsskiftet.

Vår rekommendation
Förutsättningarna för fortsatt stabila och låga elpriser inför vintern är således ovanligt goda. Med ett rörligt elpris har du möjlighet att kapa några ören per kWh jämfört med ett fastprisavtal men givetvis med en ökad risk. Hittills i år har kunder med ett rörligt elpris i genomsnitt betalt ca 4 öre/kWh mindre för sin el än kunder med fast elpris.
Vill man behålla tryggheten i ett fastprisavtal är vår rekommendation att man tecknar ett längre avtal. Priset för ett avtal på tre år är i stort sett detsamma som för ett avtal på ett år. Så den långsiktiga tryggheten får man i dagsläget utan någon merkostnad.
 
 
 

           


2015-10-26 - Elmarknad i förändring

Elpriset i september steg med 4 öre/kWh jämfört med augusti i år. Trenden med sjunkande elpriser, jämfört med tidigare år, fortsätter även under den här månaden. Det rörliga elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool blev under september 19,7 öre/kWh i elområde 3. Det är det lägsta priset under en septembermånad sedan åtminstone tio år tillbaka.
 
Grundorsaken till den förändring som skett på elmarknaden är att balansen mellan tillgång och efterfrågan har förskjutits mot en överskottssituation där våra produktionsresurser räcker mer än väl för att täcka landets elenergibehov. Under 2015 har exporten ökat och fram till i dag har vi nettoexporterat 17 TWh till våra grannländer, vilket motsvarar ca 12 procent av Sveriges årsbehov. Bidragande orsaker till den nu uppkomna situationen är minskat behov inom den elintensiva industrin, en utbyggnad av vindkraften, en rad effekthöjningar i flera av våra kärnkraftverk och på toppen av det en god tillgång på vattenkraft. Marknadens samlade bedömning är att den här överskottssituationen kommer att fortsätta under flera år framöver.
 
Denna tro om framtiden avspeglas också i dagens priser på avtal med fast elpris. Där är det liten skillnad mellan elavtal med ett och tre års löptid. Om du funderar på ett fast elpris är vår starka rekommendation att du tecknar ett avtal med lång löptid. Då har du ett tryggt och säkert elpris på en historiskt låg nivå under flera år framöver.
 
Vintern kommer med stor sannolikhet att innebära en ökad förbrukning och högre rörliga elpriser. Däremot är förutsättningarna för ett stabilt pris under kommande vinter mycket goda i jämförelse med de år när priserna rusade i väg. Kärnkraften går stabilt, vindkraften kommer hela tiden med nya produktionsrekord och i dagsläget är både de svenska och de norska vattenmagasinen fyllda till över 90 procent.
 
Vår rekommendation
För dig som har en jämn elanvändning över året och har en buffert för att klara en kort tids prisuppgång är vår rekommendation att teckna ett avtal med rörligt elpris. Kunder med rörligt elpris har varit elmarknadens klara vinnare under 2015.
 
 

           
 

2015-09-03 - Sveriges beredskap är god

Så skulle man kort kunna sammanfatta energiläget i Sverige nu i början av september. Vi har haft en sommar med de lägsta elpriserna på flera år och anledningen till detta är god tillgång på produktionsresurser i kombination med att vi inte gjort av med så mycket el. Främst är det vattenkraften som producerat över förväntan och fram till i dag har tillflödet till vattenmagasinen varit väldigt stort. Vi står nu med välfyllda vattenmagasin, med en fyllnadsgrad på över 89 %, vilket är långt över de senaste årens siffror vid samma tid på året.
 
Det höga tillflödet i kombination med de välfyllda vattenmagasinen har inneburit att vattenkraftverken har körts nästan "till vilket pris som helst" och det har pressat ner priserna på spotmarkanden. Även marknadens bedömning av de framtida elpriserna har sakta men säkert sjunkit  nedåt under året. Bakgrunden till det är att efterfrågan inte ökar samtidigt som produktionen av el ökar främst genom att nya vindkraftverk tas i drift. Prisprognoserna för de kommande åren är nu så låga att flera kärnkraftsägare överväger att ta äldre rektorer ur drift i förtid.
 
Vår rekommendation
För oss elkonsumenter är detta givetvis en positiv utveckling. Oberoende av om du föredrar elavtal med fast eller rörligt elpris är förutsättningarna goda för en stabil och jämförelsevis liten prisändring under de kommande åren. Om du föredrar ett förutsägbart pris rekommendera vi att du tecknar avtal med fast elpris och lång löptid. Då kan du teckna in dagens låga priser under många år framåt vilket ger både trygghet och god kontroll på utgifterna. Vi kan erbjuda avtal med upp till 5 års löptid.
 
 
 
           
 
 

2015-04-03 Solförmörkelsen testar elsystemet.

Andelen el som produceras med hjälp av solpaneler växer hela tiden. Förra året producerades totalt 75 000 MWh el med hjälp av sol i Sverige. Det motsvarar en årlig elanvändning för ca 4 000 eluppvärmda villor. Med en yta på 250 miljoner kvm (en sjättedel av Öland) installerade solpaneler, producerar Tyskland ca 35 000 0000 MWh per år vilket är bäst i Europa. Den produktionen räcker för att försörja alla bostäder i hela Sverige med hushållsel och el för uppvärmning. Vi är definitivt på väg mot solekonomin. Vill du läsa mer om detta? Gå då in på fortum.se och sök "solekonomi".
 
Även solen har sina fläckar
Det 20 mars inträffade en solförmörkelse i norra Europa. I de områden där solförmörkelsen blev total, upphörde elproduktionen från solceller helt under en kortare period. Under den tiden gick Tyskland från en solproduktionen från 13 000 MW till 6 000 MW. Det motsvarade ett effektbortfall för ca 1 000 000 eluppvärmda villor. Men tvingades alltså minska elanvändningen och stötta med någon annan typ av elproduktion.
 

Från svensk sida hade vi tidigt aviserat att vi skulle stötta Tyskland för att hjälpa dem upprätthålla balansen mellan tillgång och efterfrågan. Här fyllde vår svenska vattenkraft en mycket viktig roll. Den kan användas som ett batteri och producera el när sol och vind inte kan det. Det innebär därmed att vattenkraften möjliggör utbyggnaden av förnybar energi i form av vind och sol – idag och i framtiden.

Europa klarade stresstestet
Det visade sig att Europa klarade det här stresstestet utan allvarliga konsekvenser. Men händelser som dessa pekar ändå på ett problem som kan uppstå med elförsörjningssystemet när  andelen väderberoende elproduktion ökar i framtiden.
 
Svenska elpriser fortsatt låga
På den svenska elmarknaden har priserna fortsatt att falla. Den främsta orsaken är en väl fungerande kärnkraft och en ständigt ökande elproduktion från vindkraft. Fyllnadsgraden i våra kraftverksdammar ligger på normal nivå för årstiden och vi ser inga orosmoln vid horisonten. Vår rekommendation ligger alltså kvar. Teckna ett avtal med rörligt pris om du har en jämn årsförbrukning och ett avtal med fast pris om du har stor förbrukning vintertid
 
 

Göran Fermbäck

Energiexpert och produktansvarig, Fortum Markets AB

           

2016-04-11