Frågor och svar| fortum.se

Frågor och svar

Här hittar du svar på några av våra vanligaste frågor just nu.

 
 • El: Vad ska jag göra om det blir strömavbrott?

  ​Börja med att kontrollera säkringarna. Om en säkring gått, byt säkring. Kontrollera även om din granne har ström. Om ett större område är strömlöst känner vi i allmänhet till störningen och har satt igång att reparera felet. Om det är bara du eller ett fåtal grannar som är strömlösa bör du ringa oss och göra en felanmälan.

 • El: Vad är effektbrist?

  Effektbrist uppstår när förbrukningen av el är större än produktionen vid en viss tidpunkt.​

 • Ersättning: Hur får jag avbrottsersättning?

  Avbrottsersättningen dras av från någon av dina kommande fakturor, normalt inom tre månader från avbrottstillfället. Du kommer att få ett brev från Fortum Distribution om uppgifter kring avbrottet och ersättning.
  Observera att avbrottsersättning endast gäller vid strömavbrott.
  Klicka här för att läsa mer om avbrottsersättning.

 • Ersättning: Hur räknas tiden för ersättning?

  Tiden räknas från det att Fortum fick kännedom om strömavbrottet. För att få ersättning ska du ha haft ett sammanhängande strömavbrott som varat i tolv timmar eller längre. Om elen kommer tillbaka under kortare tid än två timmar under avbrottstiden, räknas det ändå som ett sammanhängande avbrott.​

 • Ersättning: Hur stor ersättning kan jag få?

  Avbrottsersättningen baseras på din årliga beräknade elnätskostnad (abonnemang + överföringsavgift) och avbrottets längd. Ersättningen är minst 900 kr och maximalt 300% av din årliga beräknade elnätskostnad.​

  Under två förutsättningar kan avbrottsersättningen sänkas (jämkning). Detta gäller om:

  • skyldigheten att betala är oskäligt ekonomiskt betungande för nätföretaget.
  • överföringen av el har försenats för att inte utsätta nätföretagets arbetstagare för betydande risker.
 • Ersättning: När gäller inte avbrottsersättningen?

  Avbrottsersättningen gäller inte:

  • Om du som kund inte fullgjort dina skyldigheter, vilket medfört att elen blivit avstängd eller att elen blivit avstängd på egen begäran
  • Om avbrottet beror på kundens försummelse
  • Om överföringen av el avbryts för att man måste vidta åtgärder som är motiverade av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla en god drift- och leveranssäkerhet
  • Om avbrottet ligger utanför koncessionsinnehavarens så kallat kontrollansvar
  • Om avbrottet beror på fel i stamnätet 
 • Ersättning: Vad ska jag göra om jag inte fått avbrottsersättning?

  Om du inte har fått avbrottsersättning trots att du har haft strömavbrott som varat i tolv timmar eller längre, kontakta Fortums kundservice på telefon 020-46 00 00 eller fyll i formuläret "Har du frågor om avbrottsersättning" Observera att du måste göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.​

 • Ersättning: Vem kan få avbrottsersättning?

  ​Den som har haft ett sammanhängande strömavbrott som varat längre än 12 timmar. Återkommer elen under kortare tid än två timmar under avbrottstiden räknas det som ett sammanhängande avbrott. Är tiden mellan avbrotten längre än två timmar räknas de som separata avbrott. Avbrottsperioden anses starta då vi på Fortum har fått kännedom om avbrottet.

  Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning. Den betalas ut per automatik i samband med någon av de efterföljande fakturorna. Normalt ska du erhållit ersättning inom tre till sex månader.

  Läs mer om avbrottsersättning här:
  Avbrottsersättning

 • Fjärrvärme: Hur får jag reda på ett avbrott i fjärrvärmeleveransen?

  Avbrottsavisering sker i god tid före ett utsatt datum. Avisering sker i respektive fastighet som berörs av avbrottet (vanligtvis i brevlåda).​

 • Fjärrvärme: Hur ofta inträffar avbrott i leveransen av fjärrvärme?

  ​Fjärrvärme har en hög driftsäkerhet vilket resulterar i trygga och säkra värmeleveranser. Det är mycket ovanligt att fjärrvärmenätet upphör att leverera värme till anslutna fastigheter. Men precis som annan produktion kräver fjärrvärmeproduktionen underhåll för att kunna garantera den höga driftsäkerheten. Avbrott för underhåll och andra arbeten av fjärrvärmenätet aviseras i god tid före utsatt tid.