Kalojen siirto

Kalastonhoito Oulujoella

Työskentelemme aktiivisesti vesivoiman ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Ympäristövaikutuksia kompensoimme sekä lupien velvoittamilla että vapaaehtoisilla toimenpiteilla.

 

Velvoiteistutukset Oulujoen vesistössä

 

Fortumin velvoitetoimenpiteistä tärkeimpiä ovat kalaistutukset. Istutukset suunnitellaan yhteistyössä osakaskuntien kanssa, ja suunnitelmat hyväksyy kalatalousviranomainen. Oulujoen meri- ja vesistöalueelle istutamme vuosittain noin 2,5 miljoonaa eri-ikäistä kalanpoikasta.

Alla oleva kuva kertoo tarkemmin istutussuunitelmasta vuonna 2016. Fortum huolehtii Oulujoella säännöstelijöiden yhteisistä istutusvelvotteista, joten luvut sisältävät myös Pyhännän, Kallioisen, Katerman ja Ämmä-Koivukosken istutusvelvoitteet, mutta ei Oulun Energian velvoitteita Merikoskessa.

Velvoitehoidon vaikutuksia tarkkaillaan viranomaisen hyväksymien suunnitelmien mukaan. Viimeisimmät istutussuunnitelmat sekä tarkkailuraportit löytyvät sivun alaosan linkkilistasta.

* Fortum huolehtii yhteisistä istutusvelvoitteista. Sisältää myös Pyhännän, Kallioisen, Katerman ja Ämmä-Koivukosken istutusvelvoitteet. Ei sisällä Oulun Energian velvoitteita Merikoskessa.

Kalaistutusten lisäksi Fortum tekee jatkuvasti työtä alueen kuntien ja viranomaisten kanssa Oulujoen vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamiseksi. Pienpoikasten kotiutus- ja tuki-istutuksia sekä elinympäristöjen kunnostuksia sivu-uomissa ja pääuomassa on tehty jo pitkään. Vaellussiikakannan vahvistamiseksi istutuksia on lisätty viime vuosina huomattavasti. Näistä asioista löydät lisätietoa "Vapaaehtoiset ympäristöhankkeet" -sivultamme.

 

Oulujoella vaelluskalatavoitteena on osittainen lohijokiarvon palauttaminen

 

Oulujoen, kuten muidenkin rakennettujen jokien yhteydessä, kysellään usein kalateiden rakentamismahdollisuuksista. Oulujoen alueen kunnat, ympäristö- ja kalatalousviranomaiset sekä Fortum ovat määritelleet Oulujoen kehitystavoitteeksi joen osittaisen lohijokiarvon palauttamisen. Voimakkaasti rakennetussa Oulujoessa toimenpiteitä tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan useita

Fortumin omistamaan kuuteen Oulujoen voimalaitokseen kalatiesuunnitelmat valmistuivat vuonna 2011. Aluehallintovirasto on myöntänyt Montan, Utasen ja Nuojuan kalateille vesilain edellyttämät luvat vuoden 2012 lopussa. Tehtyjä kalatiesuunnitelmia edelsi merkittävä vuosien selvitystyö, mihin Fortum osallistui ja toimi rahoittajana. Fortum on luvannut, että yhtiön omistamiin patoihin voidaan rakentaa kalatiet ja että yhtiö luovuttaa kalateihin korvauksetta niiden käyttämän vesimäärän.
 

Laajoissa selvityksissä kalateillä ei ole todettu olevan Oulujoella merkittävää kalataloudellista vaikutusta. Tämä johtuu siitä, että vaelluskaloille soveltuvia lisääntymisalueita on olemassa vain hyvin vähän Oulujoessa sekä sen sivujoissa. Oulujoen alueella ei siten voisi syntyä niin paljon poikasia, että niitä riittäisi nousemaan aikanaan merivaellukselta takaisin jokeen tuottamaan seuraavia poikasia. Siksi kalateiden rakentaminen ja ylläpito eivät voi korvata Fortumin kalatalousvelvoitteita. 

Osittaisen lohijokiarvon palauttaminen koetaan paikallisesti  merkittäväksi tavoitteeksi. Tämän vuoksi Fortum on lähtenyt  toteuttamaan tavoitetta askel kerrallaan. Palauttamistyön  alussa tulee ensin  vahvistaa lohikalojen lisääntymistä kalojen ylisiirroilla voimalaitospatojen yli  niiden vielä olemassaoleville lisääntymisalueille. 

Ylisiirrettävät kalat halutaan vapauttaa mahdollisimman hyväkuntoisina lisääntymisalueilleen. Tätä työtä varten olemme suunnittelemassa yhteistyössä Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kuntien sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa kalojen kiinniottolaitetta Monttaan, Muhokselle. Tästä löydät lisätietoa "Vapaaehtoiset ympäristöhankkeet" -sivultamme.   
 

Olemme sitoutuneet toteuttamaan Kansallisen kalatiestrategian mukaista yhteistyötä ja vapaaehtoista tekemistä. Vaelluskalojen menestymiseen rakennetuissa joissa liittyy vielä paljon epävarmuuksia. Näiden epävarmuuksien selvittämiseksi Fortum rahoittaa Luonnonvarakeskuksen vaelluskalatutkimusta (linkki alla). Tutkimalla ja keräämällä kokemuksia löydämme toimivimmat ja kustannustehokkaimmat ratkaisut vaelluskalojen palauttamistyöhön. 

 

Vähennämme Montan kalanviljelylaitoksen vesistökuormitusta Oulujokeen

 

Montan kalanviljelylaitos peruskorjataan vuosien 2015-2016 aikana. Peruskorjauksen jälkeen kalanviljelylaitoksen oman lietteenkäsittelyn sijaan lietevedet tullaan johtamaan kunnalliseen jätevedenpuhdistukseen, ja kalanviljelylaitoksen aiheuttama vesistökuormitus Oulujokeen vähenee. Valmistuessaan Montan 60-vuotiaasta kalanviljelylaitoksesta tulee Suomen nykyaikaisin kasvattamo. Viljelylaitokselle suunnitellut tilat ja laitteet mahdollistavat myös viljelykäytäntöjen kehittämisen jatkossa.

Montasta lähteviltä kalanpoikasilta poistetaan rasvaevä 

 
Montan kalanviljelylaitoksella on aloitettu istutuspoikasien rasvaevämerkinnät.  Kesällä 2016 vapautetaan ensimmäiset rasvaevämerkityt taimenet ja tulevan kesän jälkeen kaikilta istukkailta on rasvaevä poistettu.
 
Istutettavilta kaloilta poistetaan rasvaevä, jolloin ne voidaan
saaliiksi saatuina erottaa helposti luonnonkaloista.
 
Merkittyjä poikasia käytetään lohen ja taimenen tuki-istutuksiin pääuoman lisäksi myös Muhos-, Utos- ja Kutujoella.
 
Uusi kalastusasetus esittää rasvaeväleikkauksia kaikille istutettaville lohen ja taimenen poikasille vuodesta 2017 lähtien. Tämä suuntaisi valikoivaa kalastusta  ensisijaisesti istutuksesta peräisin oleviin ja rasvaeväleikattuihin kaloihin. Näin heikkojen vaelluskalakantojen suojelu tehostuu.
 
 

​​

 

23.6.2016