Luhtaniitty

Luhtarantojen kunnostukset

Hankkeen tavoitteena on Juntus- ja Kulmajärvelle säännöstelyn vaikutuksesta syntyneiden luhtien monimuotoisuuden ja luonnon virkistyskäytön lisääminen.

Juntus- ja Kulmajärven luhdat Suomussalmella ovat syntyneet vesistöjen säännöstelyn aiheuttaman vedenkorkeuden vaihtelun seurauksena. Järvet ovat osa Kiantajärveä, jonka vuotuinen vedenkorkeusvaihtelu on keskimäärin noin 3,3 m.  

Kiantajärven 40 kilometriä pitkä selkä kerää ja ohjaa lintujen kevätmuuttoa Juntusrannan alueelle. Kiantajärven matalat rantavedet sekä laajat luhta- ja lieterannat ovat merkittäviä muutonaikaisia levähdys- ja ruokailualueita monille varpuslintu-, kahlaaja- ja vesilintulajeille. Lintulaskennoissa on havaittu yhteensä 105 lintulajia, joista pesimäaikaan peräti 95 lajia.   

Hanke lisää luhtien monimuotoisuutta 

 

Kainuun ELY-keskus, Suomussalmen kunta ja Fortum ovat yhteistyössä kunnostaneet luhta-alueita Suomussalmen Juntusjärvellä vuosina 2012 ja 2013. Kunnostuksia jatkettiin Kulmajärven puolella vuonna 2015. Kunnostuksilla on haluttu lisätä luonnon monimuotoisuutta ja helpottaa luhta-alueiden virkistyskäyttöä. Kaivutyöt tehtiin kuivatyönä, jolloin vesistövaikutukset jäivät mahdollisimman vähäisiksi.  

Luhtiin on kaivettu kanavia ja pieniä lampareita, jotka muodostavat monipuolisesti suojaisia vesialueita ja runsaasti rikkonaista rantaviivaa. Näin on pyritty parantamaan vesilintujen poikastuottoa ja luomaan muuton ja sulkasadon aikaisia ruokailu- ja levähdysalueita. Myös kalojen kutualueet paranevat, ja siitä hyötyvät erityisesti hauki, ahven ja särki. Kalakannat voivat paikallisesti myös hieman vahvistua. Kainuun ELY-keskus on rakentanut Juntusjärven rannalle kaksi uutta lintutornia ja pitkospuita, jotka on sijoitettu niin, että niistä pystyy näkemään mahdollisimman laajan vesi- ja luhta-alueen.  

Kustannukset on jaettu Kiantajärven säännöstelystä vastaavan Fortum Power and Heat Oy:n, Suomussalmen kunnan ja Kainuun ELY-keskuksen kesken. Töiden toteutuksesta on vastannut Kainuun ELY-keskus. Kunnostukset saatiin päätökseen Juntusjärvellä ja Kulmajärvellä vuonna 2015. 

 
 
 

 

18.12.2015