Vapaaehtoiset ympäristöhankkeet

Vähennämme vesivoiman tuotannosta aiheutuvia haittoja lakisääteisten velvoitteiden lisäksi vapaaehtoisilla hankkeilla.
Osallistumme monin tavoin jokivarsien ympäristönhoitoon ja virkistyskäytön edistämiseen yhteistyössä paikallisten asukkaiden, jokivarren kuntien, tutkimuslaitosten ja ympäristöviranomaisten kanssa. Yhteistyöllä olemme jo vuosia kunnostaneet vesistöä ja kohentaneet jokivarren maisemointia. Pyrimme myös jatkuvasti kehittämään vesistöjen säännöstelyä niin, että siinä voidaan entistä paremmin yhdistää muut vesistön käyttötarpeet vesivoimantuotannon tarpeiden kanssa. Vesistöjen virkistyskäyttöä olemme parantaneet rakentamalla rannoille veneenpitopaikkoja ja veneille laskuluiskia. 
 

Tuemme myös sellaisia muiden sidosryhmien toteuttamia hankkeita, joissa vähennetään vesivoimantuotannon ympäristöhaittoja ja vaalitaan luonnon monimuotoisuutta rakennetuissa vesistöissä. Olemme Ruotsissa rahoittaneet osan hankkeista Bra Miljöval -merkityn sähkön myynnistä kertyneillä varoilla. Vuoksen virtavesien kunnostushakkeeseen olemme käyttäneet Ekoenergia -merkityn sähkömme myynnistä Fortumin ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteiseen rahastoon kertyneitä varoja.

Suomessa toteuttamamme vesivoiman vapaaehtoiset ympäristöhankkeet 

 

Vuoksen vesistöalue 

Yhteistyössä Imatran kaupungin ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa olemme viime vuosina olleet toteuttamassa seuraavia ympäristöhankkeita: 
 • Virtavesikalojen elinympäristöjen kunnostus v. 2013, 2014
 • Imatran kaupunkipurohanke v. 2014, 2015 

Oulujoen vesistöalue
Oulujoen kunnostuksen ja moninaiskäytön puitesopimuksella, eli lyhyemmin OUMO–hankkeella, on parannettu säännöstellyn vesistön ympäristöoloja jo vuodesta 1998 lähtien. Fortum on hankkeessa päärahoittaja. Muista osuuksista vastaavat vesistöalueen kunnat, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan ELY -keskukset sekä vesistön muut voimayhtiöt.

OUMO–hankkeiden valinnassa perusteena ovat niiden vaikuttavuus vaelluskalojen ympäristöolojen parantamisessa ja jokialueen virkistyskäytössä sekä vesivoiman etujen viestimisessä. Rahoitettavista hankkeista tulee koitua hyötyä mahdollisimman laajalle alueelle. Nykyinen puitesopimus on laadittu vuosille 2014–2017 ja hankkeita rahoitetaan sen mukaisesti vuosittain noin 350 000 euron arvosta.

 

OUMO-rahoituksella yhteistyössä sidosryhmien kanssa on toteutettu tai toteutetaan muun muassa:

 
 • Paltamon Luhtaniemen vesistöalueen ja venevalkaman kunnostus v.2016
 • Suomussalmen lippoamislaiturin toteutus v. 2016
 • Muhoksen Kirkkosaaren talviuintipaikan toteutus v. 2016
 • Oulujoen esittelyaineisto (Humanpolis Oy) v. 2016
 • Utajärven järvialtaiden vedenlaadun parantamista koskeva yleissuunnitelma v. 2015, 2016
 • Vaalan Nimisjärven alueen kehittäminen v. 2015, 2016
 • Montan patoaltaan virkistyskalastushanke v. 2014, 2015, 2016
 • Sotkamon Juurikkalahden alueen ja venesataman kehittäminen v. 2015
 • Suomussalmen Juntus- ja Kulmajärven luhtien lintuvesikunnostus v. 2012-2015
 • Kuhmon Jämäslahden venesataman rakentaminen v. 2015
 • Hyrynsalmen Vonkan ranta-alueen kunnostaminen v. 2015
 • Ristijärvellä Pirtin rantaraitin kunnostaminen v. 2015
 • Merilohien ylisiirtoja Utos- ja Kutujoelle v. 2014, 2015, 2016
 • Ylisiirrettyjen lohien käyttäytymisen ja lisääntymisen seuranta v. 2016
 • Vaelluspoikaspyyntiseuranta Utosjoella v. 2015, 2016
 • Pienpoikasten kotiutus- ja tuki-istutuksia Oulujoen sivu-uomissa vuosittain alkaen v. 2005
 • Lohikalojen elinympäristökunnostuksia sivu-uomissa ja pääuomassa alkaen vuodesta 1998, viimeisimmät v. 2013
 • Montan kalojen kiinniottolaitteen rakentaminen v. 2016 aikana

OUMO-rahoituksen lisäksi toteutamme tai osallistumme muun muassa:

 
 • Montan kalanviljelylaitoksen peruskorjaus valmis v. 2016
 • Istutuskalojen rasvaeväleikkaukset Montan kalanviljelylaitoksella alkaen v. 2014
 • Kainuun vaelluskalahanke v. 2009-2014 
 

Ruotsissa toteuttamamme vapaaehtoiset ympäristöhankkeet 

 
 • Jatkoimme tutkimusta mahdollisuudesta luoda uhanalaiselle jokihelmisimpukalle sopivia elinalueita Eldbäckenin biouomaan
 • Jatkoimme lohikalojen alasvaellustutkimusta Klarälvenillä
 • Selvitimme toimenpiteitä, joilla suojella uhanalaista Gullspånglax -lohikantaa
 • Jatkoimme Dalälvenin lähellä sijaitsevien biologisesti monimuotoisten tulvaniittyjen ja metsien kunnostus- ja hallinnointihanketta
 • Tutkimme mahdollisuuksia käynnistää hankkeita Rottnan -joen taimenen suojelemiseksi
 • Rahoitimme LIFE-projektin tutkimusta punaisella listalla olevan paksukuorisen simpukan (Unio Crassus) elinoloista
 • Rahoitimme makean veden simpukan elinolojen ja lisääntymismahdollisuuksien tutkimusta.
 • Käynnistimme oikeusprosessin kahden padon purkamiseksi Värmlandissa sekä kasvi- ja eläinkunna palauttamiseksi entisen järven alueella. Hanke toteutetaan yhdessä kuntien kanssa.
 • Aloitimme tutkimuksen luonnonvaraisten kalojen lisääntymismahdollisuuksista Dalälven alajuoksulla. Tutkimus toteutetaan yhdessä Gävlen piirikunnan, Uppsalan ja Vattenfallin kanssa
 • Rahoitamme lohen ja muiden kalalajien pyyntitilastointia Vänernjärvellä. Yhteishanke Anglers -järjestön kanssa

5.7.2016