Kestävän kehityksen raportointi

Noudatamme kestävän kehityksen raportoinnissamme integroidun raportoinnin periaatteita ja käytämme olennaisiksi tunnistamiamme Global Reporting Initiative (GRI) G4-raportointiohjeiston erityisen perussisällön indikaattoreita. Toimialakohtaisen liitteen (Electric Utilities Sector Disclosures) vaatimuksia sovellamme niiltä osin kuin katsomme tiedon olevan olennainen sidosryhmillemme.

Tietoa sidosryhmiemme näkemyksistä keräämme One Fortum -tutkimuksella, kestävän kehityksen sidosryhmätutkimuksella ja EPSI-asiakastyytyväisyystutkimuksella sekä muulla sidosryhmäyhteistyöllä. Olennaisten näkökohtien valintamme perustuu sekä Fortumin omaan että sidosryhmiemme näkemyksiin vaikutusten merkittävyydestä.

Vuoden 2015 raportointikokonaisuuteemme kuuluvat:

Raportoimme kestävän kehityksen tiedot vuosittain suomeksi ja englanniksi. Vuosiraportoinnissa kerromme Fortumin toiminnasta vuonna 2015 sekä lisäksi joitakin tietoja tammi–helmikuulta 2016. Edellinen raportointi julkaistiin maaliskuussa 2015 osana verkkovuosikertomusta ja seuraava raportointimme julkaistaan keväällä 2017. Vuosiraportoinnin lisäksi raportoimme kestävään kehitykseen liittyvistä toimistamme Fortumin osavuosikatsauksissa.

Sisäinen raportointi

Fortumin kestävän kehityksen ympäristötavoitteisiin kuuluvat konsernin hiilidioksidipäästöt tuotettua kilowattituntia kohden, energiatehokkuuden parantaminen sekä merkittävien EHS-poikkeamien lukumäärä. Sosiaalisen vastuun suoritustasoa mitataan konsernitasolla energian toimitusvarmuuden ja työturvallisuuden mittareilla. Myös asiakastyytyväisyyttä ja mainetta seurataan konsernitasoisilla mittareilla.
 
Fortumin johtoryhmälle raportoidaan kuukausittain EHS-poikkeamat, henkilöstön ja urakoitsijoiden tapaturmataajuus, vakavien työtapaturmien lukumäärä ja voimalaitosten käytettävyys. Johtoryhmä käsittelee jokaisen työtapaturman ja merkittävän EHS-poikkeaman sekä onnettomuuksiin johtaneet syyt. Hiilidioksidin ominaispäästöt ja vuoden 2016 uudeksi konsernitavoitteeksi valittu työhyvinvointi sairauspoissaoloprosentilla mitattuna raportoidaan johtoryhmälle neljännesvuosittain. Konsernin avainmittarit raportoidaan säännöllisesti myös Fortumin hallitukselle ja julkaistaan Fortumin osavuosikatsauksissa.
 

Global Compact -raportointi

Fortum on ollut Yhdistyneiden Kansakuntien Global Compact -aloitteen jäsen kesäkuusta 2010 lähtien. Kestävän kehityksen verkkosivuillamme kuvaamme Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen toteutumista toiminnassamme vuonna 2015 ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kuvauksien yhteydessä. Käytämme GRI G4 -tunnuslukuja mittaamaan ihmisoikeuksiin, työelämän normeihin, ympäristöön ja korruptionvastaisuuteen liittyvien periaatteiden noudattamista.
 
Fortum liittyi YK:n Caring for Climate –aloitteeseen marraskuussa 2013. Fortum täyttää Caring for Climate –aloitteen raportointivaatimukset osallistumalla vuosittain CDP:n ilmastonmuutoskyselyn puitteissa tehtävään arviointiin ja julkaisemalla vastauksensa CDP:n verkkosivuilla.
 

Kestävän kehityksen arvioinnit ja kyselyt

Fortum vastaa vuosittain useisiin kestävän kehityksen arviointeihin ja kyselyihin, joita tekevät muun muassa sijoittajat. Vastaamme esimerkiksi globaaliin, yritysten ilmastonmuutosta hillitseviä toimia kartoittavaan CDP-kyselyyn (aikaisemmin Carbon Disclosure Project) ja olemme mukana CDP:n julkaisemassa pohjoismaisessa CDLI-indeksissä kahdeksatta vuotta peräkkäin. Osa vastauksista on julkisia ja osa ainoastaan sen organisaation käytössä, joka tekee arvioinnin ja asettaa vastaajat paremmuusjärjestykseen.

25.10.2016