Ihmisoikeudet

Fortum tukee ja kunnioittaa kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia, jotka sisältyvät keskeisiin ihmisoikeussopimuksiin. Vaikutamme toiminnallamme suoraan ja välillisesti oman henkilöstömme, toimitusketjussa työskentelevien sekä paikallisyhteisöjen jäsenten ihmisoikeuksien toteutumiseen.

Ihmisoikeuskysymysten johtaminen

Tavoitteenamme on toimia YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti ja käyttää näitä periaatteita oman operatiivisen toimintamme ohella maa- ja kumppaniriskin arvioinneissa sekä toimittaja-auditoinneissa. Fortumin lähestymistapa ihmisoikeusasioiden johtamiseen on kuvattu tarkemmin kohdassa Sosiaalisen vastuun johtaminen: Ihmisoikeudet. 
 
Fortumin kestävän kehityksen yksikkö (Corporate Sustainability) vastaa kestävän kehityksen, mukaan lukien ihmisoikeusasiat, koordinoinnista ja kehittämisestä konsernitasolla.
 

Henkilöstön koulutus ihmisoikeusasioissa vuonna 2015

Toimittaja-auditointeja tekevät fortumlaiset saavat 1,5 päivää kestävän sisäisen koulutuksen, jossa he käyvät läpi Fortumin Toimintaohjeen palvelun- ja tavarantoimittajille asettamat vaatimukset, auditoitavat osa-alueet sekä vaatimusten todentamiseen käytettävät työkalut. Vuonna 2015 koulutimme yhteensä kolme auditoijaa Suomesta ja Intiasta. Sisäisen auditoijakoulutuksen käyneitä suositellaan käymään myös Social Accountability (SA8000) -standardin auditoijakoulutus.
 
Myös Fortumin Toimintaohjeen verkkokurssi käsittelee ihmisoikeuksiin liittyviä asioita. Vuonna 2015 Toimintaohje päivitettiin ja työntekijät suorittivat verkkokurssin, jonka avulla pääsi harjoittelemaan Toimintaohjeeseen liittyviä arkipäivän tilanteita. Verkkokurssi on myös osa uusien työntekijöiden perehdytystä.
 
Vuonna 2015 osallistuimme Suomen yritysvastuuverkoston (FiBS) yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevaan koulutukseen.
 

Ihmisoikeusvaikutusten arviointi vuonna 2015

Kaikille investointihankkeillemme tehdään kestävän kehityksen arviointi, jossa huomioidaan hankkeen ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusvaikutukset sekä sosiaaliset vaikutukset. Kestävän kehityksen arviointiin sisältyy ihmisoikeusarviointi erityisesti uusilla toiminta-alueilla. Ihmisoikeusarviointi on myös osa systemaattista maa- ja vastapuoliriskien arviointia hankkeita suunniteltaessa.
 
Prosessissa on kaksi osaa: kevyt ja syvällinen arviointi. Kevyt arviointi tehdään kaikista uusista maista, joihin jokin liiketoimintayksiköistämme on suunnittelemassa esimerkiksi käytön tai kunnossapidon palveluiden myyntiä, ja se perustuu julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin. Näitä arviointeja tehtiin vuoden 2015 aikana seitsemän. Syvällinen arviointi tehtiin yhdestä maasta.
 
Fortumin toimittaja-auditointi kattaa hankintamme kannalta oleelliset ihmisoikeusnäkökohdat. Toimittaja-auditoinnit tekee oma henkilöstömme. Tekemällä auditoinnit itse saamme paremman käsityksen toimittajan käytännöistä ja voimme samalla kasvattaa toimittajan osaamista ihmisoikeuksiin liittyen.
 
Arvioimme vuonna 2016 mahdollisuutta lisätä toimittaja-auditointien määrää tekemällä auditoinneissa yhteistyötä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa.
 
Vuonna 2015 tehdyistä toimittaja-auditoinneista ja niiden tuloksista on kerrottu yksityiskohtaisemmin kohdassa Toimitusketjun vastuullisuus.
 

Tunnistetut ihmisoikeusvaikutukset, korjaavat toimenpiteet ja valitukset vuonna 2015

Kaikki lapsi- ja pakkotyövoiman muodot on ankarasti kielletty ja vastoin Fortumin Toimintaohjetta. Toimintamaistamme Intia ei ole ratifioinut Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimuksia vähimmäisiästä ja lapsityövoiman pahimpien muotojen kieltämisestä. Intian toiminnoissamme työllistymisen ehtona on työntekijän täysi-ikäisyys. Omassa toiminnassamme emme ole tunnistaneet pakkotyövoiman käyttöön liittyviä riskejä. Työntekijöiden järjestäytymisvapauden ja työehtosopimustoiminnan tukemista on käsitelty kohdassa Henkilöstön ja työnantajan väliset suhteet. 
 
Vuoden aikana vastaanotettiin yksi syrjintään liittyvä valitus, joka on raportoitu kohdassa Monimuotoisuus ja tasavertaiset mahdollisuudet. Muita virallisia valituskanavia pitkin tulleita ihmisoikeuksiin tai työoloihin liittyviä valituksia tai edellisvuodelta siirtyneitä valituksia ei ollut.
 

                                                                                                                                                                                            Kuva: Lehtikuva

2.3.2016