Laitos- ja työturvallisuus

​Haluamme olla turvallinen työpaikka sekä työntekijöillemme että meille töitä tekeville urakoitsijoille ja palveluntoimittajille. Uskomme, että kaikki työtapaturmat ovat ehkäistävissä, kun osaaminen ja asenne ovat kohdallaan, mahdolliset vaarat tiedostetaan ja niiltä suojaudutaan. Hyvä laitosturvallisuus on työntekijöiden ja ympäristön kannalta turvallisen ja tehokkaan toiminnan ehdoton edellytys.

Olemme asettaneet konsernitasoiset tavoitteet seuraaville tunnusluvuille:  

  • Oman henkilöstön (TRIF*, LWIF**) ja urakoitsijoiden (LWIF) tapaturmataajuus
  • Vakavien työtapaturmien lukumäärä
  • Merkittävät ympäristö-, terveys- ja turvallisuuspoikkeamat (EHS–poikkeamat)

Turvallisuustavoitteet koskevat jokaista fortumlaista ja ne ovat osa lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää.

Oman henkilöstön turvallisuus hyvällä tasolla vuonna 2015

Oman henkilöstömme turvallisuus on vakiintunut hyvälle tasolle ja poissaoloon johtaneiden työtapaturmien taajuus miljoonaa työtuntia kohti (LWIF) oli 1,1 (2014: 1,0). Oman henkilöstön lääkinnällistä hoitoa vaatineiden työtapaturmien taajuudessa (TRIF) saavutimme kaikkien aikojen parhaan tuloksemme 1,6 (2014: 2,0).
 
Onnistuimme myös parantamaan urakoitsijaturvallisuutta edellisvuoteen verrattuna. Urakoitsijoiden tapaturmataajuus (LWIF) oli 2,7 (2014: 3,2). Vuonna 2015 Fortumin toiminnoissa ei tapahtunut yhtään kuolemaan johtanutta tapaturmaa.
 
Valitettavasti sekä omille työntekijöillemme että urakoitsijoille tapahtui edelleen liian monta vakavaa tapaturmaa emmekä onnistuneet tavoitteessamme puolittaa vakavien tapaturmien määrä alle kahdeksaan. Vakavia työtapaturmia tapahtui yhteensä 16 (2014: 16).Tärkeimmät syyt vakaviin onnettomuuksiin olivat putoaminen ja loukkaantuminen työkalujen ja koneiden käytön yhteydessä. Olemme tutkineet kaikki tapaturmat ja ryhtyneet toimenpiteisiin vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi.
 

Turvallisuustunnusluvut vuosina 2013-2015 (GRI G4-LA6) 

Työtapaturmat, tapaturmataajuudet ja poissaolot vuonna 2015 maittain ja sukupuolen mukaan (GRI G4-LA6)

 

Noudatamme tapaturmien raportoinnissa Yhdysvaltojen Occupational Safety & Health Administrationin (OSHA) periaatteita sekä ILO:n Practice on Recording and Notification of Occupational Accidents and Diseases -ohjeita siltä osin, kun ne ovat Fortumin toimintamaiden lainsäädännön mukaisia.
 

Laitosturvallisuus vuonna 2015

Konsernitavoitteena seuraamme merkittäviä EHS-poikkeamia, joihin kuuluvat tulipalot, yli 100 litran vuodot ympäristöön, räjähdykset sekä ydinturvallisuus-, patoturvallisuus- ja ympäristölupapoikkeamat. Vuonna 2015 EHS-poikkeamia oli kaikkiaan 18 (2014: 27), tavoitteen ollessa ≤27. Poikkeamista ei aiheutunut merkittävää vahinkoa toiminnalle, ihmisille tai ympäristölle. Suurin osa (12) poikkeamista oli Venäjällä tapahtuneita jätevesipäästöihin liittyviä luparikkomuksia. Vuoden 2016 aikana Venäjällä tutkitaan kahdella voimalaitoksella mahdollisuutta siirtyä suljettuun vesikiertoon.
 

Yhteiset vaatimukset ohjaavat toimintaa

Fortumissa on käytössä konsernitason EHS-ohjeet ja minimivaatimukset, jotka asettavat vaatimukset kaikille toiminnoille, joista olemme operatiivisessa vastuussa. Vuoden 2015 aikana päivitimme nämä ohjeet ja koulutimme uudistetut vaatimukset yli 500 työntekijälle. Koulutuksissa korostimme johdon roolia ja koulutimme liiketoimintayksiköiden johtoryhmät, projektijohdon, voimalaitosten johdon sekä käytön ja kunnossapidon henkilöstön. Hankintatoimella on keskeinen rooli urakoitsijoiden valinnassa ja siksi myös hankinnan johtoryhmä koulutettiin.
 
Osana uusien ohjeiden jalkautusta arvioimme, kuinka hyvin divisioonat toimivat ohjeiden mukaisesti. Puutteet kirjattiin ja korjaavat toimenpiteet ovat osa divisioonien vuoden 2016 toimintasuunnitelmia. Toimintasuunnitelmiin kirjattiin myös toimenpiteet vakavien tapaturmien estämiseksi.
 
Urakoitsijoiden kyky toimia turvallisesti on meille tärkeää ja arvioimme urakoitsijoita myös turvallisuuden näkökulmasta. Fortumissa on käytössä yhteinen urakoitsijoiden hallintamalli, joka huomioi urakoitsijan turvallisuustason sopimusvaiheesta työn loppuunsaattamiseen. Tavoitteena on ottaa hallintamalli systemaattiseen käyttöön kaikissa divisioonissa vuoden 2016 aikana.
 

Parannamme turvallisuutta jatkuvasti

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa toimintamme tasoa ja turvallisuutta. Vuodelle 2016 olemme asettaneet kunnianhimoiset turvallisuustavoitteet. Vakavien onnettomuuksien määrä tulee puolittaa, oman henkilöstön turvallisuus tulee pitää hyvällä tasolla ja urakoitsijaturvallisuuden tavoitetasomme kiristyy. Olemme myös kiristäneet EHS-poikkeamien tavoitetta.
 
*TRIF: Total Recordable Injury Frequency, lääkinnällistä hoitoa vaatineet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti
**LWIF: Lost Workday Injury Frequency, poissaoloon johtaneet työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohti, tapaturma on johtanut tapahtumapäivän lisäksi yhden tai useamman työpäivän tai -vuoron poissaoloon
 

14.7.2016