Ilmastonmuutoksen hillintä

Mielestämme ilmastonmuutoksen tieteellinen perusta on selkeä ja viimeisimmän IPCC-raportin (marraskuu 2014) viesti voimakkaampi kuin koskaan: nyt on aika toimia. Kansainvälisessä ilmastoyhteistyössä saavutettiin merkittävä edistysaskel joulukuussa 2015, jolloin Pariisissa saatiin aikaan kaikki maailman maat kattava, vuonna 2020 voimaantuleva ilmastosopimus.

Maailmanlaajuisesti energiantuotanto on merkittävä kasvihuonekaasujen lähde. Samaan aikaan kuitenkin uusiutuvilla energialähteillä tuotettu sähkö sekä kaukolämpö ja -jäähdytys ovat merkittäviä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.
 

Ilmastonmuutos on uhka ja mahdollisuus

Toimintoihimme kohdistuu ilmastonmuutoksen aiheuttamia fyysisiä riskejä, mukaan lukien sääolosuhteissa tapahtuvat muutokset, jotka voivat muuttaa energian kysyntää ja tarjontaa. Lisääntyvä sadanta ja lämpötilan nousu voivat vaikuttaa vesivoiman tuotantoon, patojen turvallisuuteen sekä bioenergian tarjontaan ja saatavuuteen. Ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi olemme myös sopeuttamassa toimintaamme ilmastonmuutokseen ja otamme ilmaston muuttumisen huomioon muun muassa tuotannonsuunnittelussa ja kasvuhankkeiden arvioinnissa.
 
Oletamme huolen ilmastonmuutoksesta kasvattavan vähäpäästöisten ja energiatehokkaiden tuotteiden ja ratkaisujen kysyntää. Uskomme osaamisemme hiilidioksidipäästöttömässä vesi- ja ydinvoimassa, energiatehokkaassa CHP-tuotannossa ja tuuli- ja aurinkoenergiassa sekä tulevaisuuden energiajärjestelmän ja sen teknologioiden tutkimuksessa ja kehityksessä osoittautuvan yhtiölle kilpailueduksi.
 

Kohti vähäpäästöistä tuotantoa

Fortumin keskeisin keino ilmastonmuutoksen hillinnässä on tuotannon kehittäminen vähäpäästöisemmäksi. Investoimme hiilidioksidipäästöttömään tuotantoon Euroopassa, siirrymme vähäpäästöisempiin polttoaineisiin nykyisillä laitoksillamme ja parannamme tuotantomme energiatehokkuutta. Näemme liiketoimintamahdollisuuksia myös ilmastomyönteisten energiaratkaisujen tuottamisessa kestävää kaupunkiasumista ja liikenteen sähköistymistä varten.
 
Euroopassa tuotamme hiilidioksidipäästötöntä sähköä vesi- ja ydinvoimalaitoksissa sekä biomassaa, bionesteitä ja jätepolttoaineita käyttävissä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa (Combined Heat and Power, CHP). EU:n alueella 97 % sähköntuotannostamme oli hiilidioksidipäästötöntä vuonna 2015. Loppuosa sähköstä tuotettiin pääasiassa kivihiilellä.
 
Venäjällä sähköntuotantomme perustuu kokonaan fossiilisiin polttoaineisiin, etupäässä maakaasuun. Uudet laitosyksikkömme Venäjällä perustuvat kaasuturbiiniteknologiaan, joka edustaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa maakaasun poltossa. Venäjä mukaan lukien sähköntuotannostamme on hiilidioksidipäästötöntä noin 64 %.
 

Uutta ilmastomyönteistä tuotantoa

Vuoden 2015 aikana valmistuivat seuraavat energiatehokkuutta parantavat ja hiilidioksidipäästöjä vähentävät hankkeet:
Olemme laskeneet näiden hankkeiden vähentävän hiilidioksidipäästöjä noin 150 000 tonnia vuodessa.
 
Rakenteilla olevista ja uusista päätetyistä voimalaitoshankkeista kerrotaan Kestävää tuotantoa -sivulla.
 

Innovatiivisia polttoaineita

Joensuun voimalaitokselle rakennetun bioöljylaitoksen tuotanto käynnistyi vuoden 2015 aikana ja bioöljyä tuotettiin noin 8 300 tonnia. Pääosa tästä käytettiin Fortumin omilla lämpölaitoksilla. Öljyä toimitettiin myös Savon Voimalle sekä koekäyttöön E.ONin Karlshamnin voimalaitokselle Ruotsiin.
 
Vuoden 2015 aikana käynnistimme Suomessa koeluontoisesti "HorsePower"-palvelun, jossa Fortum toimittaa hevostalleille kuivikkeen sekä noutaa lannan ja kuivikkeen poltettavaksi Järvenpään voimalaitoksella. Kokeilu jatkuu maaliskuulle 2016, jonka jälkeen päätetään jatkosta.
 

Ilmastomyönteiset tuotteet ja palvelut

Tarjoamme asiakkaillemme erilaisia energiatuotteita ja -palveluita, joiden avulla asiakkaamme voivat tehostaa energiankäyttöään ja pienentää hiilijalanjälkeään.
 

Päästöjen hinnoittelu ja päästökauppa

Ilmastosääntely vaikuttaa Fortumiin ensisijaisesti EU:n päästökaupassa määräytyvän hiilidioksidin hinnan kautta. Tämä määrittää taloudellisen arvon myös päästövähennyksille. Suurin osa päästöoikeuden hinnasta on pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla siirtynyt sähkön hintaan. Päästökaupan tavoitteen mukaisesti hiilidioksidipäästön hinta on taloudellinen kannuste tuottaa sähköä päästöttömillä tuotantomuodoilla sekä parantaa energiantuotannon ja -käytön tehokkuutta. Hiilidioksidin hinta lisää fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energian tuotantokustannuksia, mutta nostaa toisaalta energiatuotteiden hintoja. Paras keino vähentää hiilidioksidin hintaan liittyvää riskiä on lisätä hiilidioksidipäästötöntä ja vähäpäästöistä tuotantoa.
 
Venäjällä ei ole päästökauppaa vastaavaa kasvihuonekaasujen sääntelyjärjestelmää eikä hiilidioksidipäästöillä toistaiseksi ole taloudellista arvoa.
 
Haluamme edistää globaalia päästöjen hinnoittelua ja maailmanlaajuisen päästömarkkinan syntyä. Fortum on allekirjoittanut kansainvälisen elinkeinoelämän julkilausuman - Carbon Price Communiqué - hiilidioksidipäästöjen hinnoittelusta. Olemme mukana myös useassa kansainvälisessä elinkeinoelämän aloitteessa, joilla edistetään liike-elämän roolia ilmastonmuutoksen hillinnässä, muun muassa YK:n Global Compact –aloitteen Caring For Climate -hankkeessa ja Maailmanpankin Carbon Pricing Leadership -koalitiossa.
 

EU:n päästökauppajärjestelmä

Yli 95 % energiantuotantomme hiilidioksidipäästöistä Suomessa, Puolassa ja Baltian maissa kuuluu EU:n päästökauppajärjestelmän piiriin. Meillä oli vuonna 2015 yhteensä 48 (2014: 49) EU:n päästökauppajärjestelmään kuuluvaa laitosta viidessä jäsenvaltiossa. Fortumille oli myönnetty ilmaisia päästöoikeuksia 1,3 (2014: 1,4) miljoonaa tonnia vastaava määrä vuodessa. Hiilidioksidipäästömme EU:n päästökauppajärjestelmässä olivat 2,1 (2014: 3,6) miljoonaa tonnia. Päästöoikeuksien suhteen olimme siten alijäämäinen ja jouduimme ostamaan puuttuvat päästöoikeudet markkinoilta.
 
Fortumin näkemyksen mukaan päästökauppa on kustannustehokkain keino päästötavoitteiden toteutuksessa. Mielestämme EU:n päästökaupan tulisi olla keskeisin EU:n ilmastotavoitteiden toteutuskeino myös tulevaisuudessa, mutta sen toimintaa ja päästökattoa tulee edelleen kehittää. EU hyväksyi vuoden 2014 loppupuolella kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteen vuodelle 2030. Vuonna 2015 hyväksyttiin vuoden 2019 alussa käynnistyvä päästökaupan vakausmekanismi ja lisäksi EU-komissio antoi ehdotuksensa päästökauppadirektiivin uudistamiseksi vuoden 2020 jälkeiselle ajalle.
 

Hiilirahastot

Fortum on tällä hetkellä osakkaana Prototype Carbon Fund -ilmastorahastossa (PCF). Vuonna 2015 saimme yhteensä 180 000 CER-päästövähennysyksikköä tästä rahastosta. Kaikkiaan olemme tähän mennessä saaneet 1 240 000 päästövähennysyksikköä ja arvioimme saavamme tulevaisuudessa vielä noin 170 000 yksikköä PCF:n toiminta-aikana.
 

25.2.2016