Jätteet ja sivutuotteet

​Sähkön ja lämmön tuotannossa syntyy erityyppisiä sivutuotteita ja jätteitä. Polttoaineiden käytöstä syntyy sivutuotteena tuhkaa ja savukaasujen rikinpoistosta kipsiä tai muuta rikinpoistotuotetta. Tuhkan ja rikinpoistotuotteiden osuus energiantuotantomme sivutuotteista ja jätteistä on keskimäärin yli 90 %.

Voimalaitosten kunnossapidosta syntyy metalliromua ja muuta tavanomaista teollisuusjätettä sekä vähäisemmässä määrin jäteöljyjä ja muita vaaralliseksi luokiteltuja jätteitä. Pyrimme toimittamaan sivutuotteet ja jätteet hyötykäyttöön aina kun se on mahdollista. Hyötykäyttöön kelpaamattomat jätteet toimitamme sijoitettavaksi kaatopaikoille. Hankimme jätehuoltopalveluja vain luotettavilta, asianmukaisesti luvitetuilta jätehuoltoyrityksiltä.

Loviisan ydinvoimalaitoksella syntyy tavanomaisten teollisuusjätteiden lisäksi radioaktiivisia jätteitä, jotka käsittelemme itse Suomen ydinenergialainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Radioaktiivisten jätteiden määrä on pieni, mutta niiden käsittelyyn ja loppusijoitukseen tarvitaan erityisratkaisuja.

Vuonna 2015 voima- ja lämpölaitoksillamme syntyi sivutuotteita ja jätteitä yhteensä noin 601 000 (2014: 697 000) tonnia. Näistä 33 % toimitettiin hyötykäyttöön.

Tuhka ja kipsi

Tuhkaa muodostuu kaikkien kiinteiden polttoaineiden poltossa. Yli puolet Euroopassa toimivien laitostemme tuhkasta menee hyötykäyttöön: raaka-aineeksi esimerkiksi rakennusteollisuuteen, tienrakennukseen ja maanparannusaineeksi sekä kaivostäyttöön.  Venäjällä voimalaitostemme tuhka varastoidaan tuhka-altaisiin, koska siellä märälle tuhkalietteelle ei ole löydetty hyötykäyttöä.
 
Rikinpoistossa syntyy joko märän tai puolikuivan prosessin lopputuotetta. Meri-Porin voimalaitoksellamme märän rikinpoiston tuotteena syntyvä kipsi soveltuu rakennusteollisuuden raaka-aineeksi, ja siitä menee hyötykäyttöön keskimäärin yli 90 %. Suomenojan voimalaitoksella syntyvä rikinpoistotuote ei sovellu sellaisenaan hyötykäytettäväksi.
 
Vuonna 2015 tuhkaa syntyi noin 570 000 (2014: 659 000) tonnia, kipsiä 2 300 (2014: 9 800) tonnia ja muuta rikinpoistotuotetta 8 800 (2014: 9 800) tonnia. Noin 60 % tuhkasta syntyi Venäjän laitoksilla, 15 % Puolassa ja 11 % Suomessa. Tuhkan ja kipsin määrän pieneneminen johtui ennen muuta vähäisemmästä lauhdesähkön tuotannosta Suomessa. Tuhkan hyötykäyttöaste oli 33 % (2014: 34 %) ja kipsin 100 % (2014: 100 %).
 
Sivutuotteet, joita ei voida hyödyntää, sijoitetaan kaatopaikalle tai välivarastoidaan. Vuonna 2015 kaatopaikoille vietiin noin 390 000 (2014: 444 000) tonnia sivutuotteita.
 

Tuhkan ja kipsin käsittely vuosina 2013-2015 (GRI G4-EN23)

 

Euroopan voimalaitoksillamme raportoidut tuhkan ja kipsin määrät perustuvat autokuormien punnitukseen. Venäjän voimalaitoksillamme tuhkamäärät lasketaan hiilen tuhkapitoisuuden perusteella.
 

Radioaktiiviset jätteet

Ydinvoimalaitoksen toiminnasta syntyy sekä tavanomaista jätettä että radioaktiivisen jätehuollon piiriin kuuluvaa jätettä. Tavanomaista jätettä syntyy esimerkiksi tavaroiden kuljetuksessa, rakentamisessa ja kunnossapidossa sekä toimistotöissä.
 
Loviisan voimalaitoksemme matala- ja keskiaktiivisten jätteiden käsittelyä on kuvattu Loviisan voimalaitoksen sivuilla.
 
Korkea-aktiivinen käytetty ydinpolttoaine varastoidaan toistaiseksi Loviisan voimalaitoksella ja sijoitetaan aikanaan Fortumin ja Teollisuuden Voiman omistaman Posiva Oy:n loppusijoituslaitokseen Eurajoen Olkiluodossa. Vuonna 2015 Loviisan voimalaitoksen reaktoreista poistettiin 21,8 (2014: 22,7) tonnia käytettyä ydinpolttoainetta. Tuotettua energiayksikköä kohti laskettuna käytettyä polttoainetta kertyi 2,7 (2014: 2,9) g/MWh.
 

Muut jätteet

Voimalaitosten käytössä ja kunnossapidossa syntyvät tavanomaiset jätteet lajitellaan ja hyödyntämiskelpoinen jäte (esimerkiksi romumetalli) toimitetaan edelleen käsiteltäväksi. Jätteet, joita ei voida hyödyntää, sijoitetaan kaatopaikalle tai varastoidaan siten, ettei haitallisia aineita pääse leviämään ympäristöön, ilmaan, maaperään tai pinta- ja pohjavesiin. Vaaralliset jätteet toimitetaan luvanvaraisille vaarallisten jätteiden käsittelylaitoksille.
 
Toiminnoissamme syntyi jätteitä (pois lukien kaatopaikalle mennyt kipsi ja tuhka) yhteensä 27 200 (2014: 27 700) tonnia, josta vaarallista jätettä oli 1 700 (2014: 2 500) tonnia. Tämän lisäksi poistettiin pilaantunutta maata noin 2 100 tonnia.
 
 Muiden jätteiden osalta raportoidut jätemäärät perustuvat pääosin jätehuoltoyritysten raportoimiin tietoihin.
 

Jätteiden käsittely vuosina 2013-2015 (GRI G4-EN23)


 

2.3.2016