Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden heikentyminen on maailmanlaajuisesti yksi suurimpia ympäristöongelmia. Meidän tulee tuntea luonnon monimuotoisuuteen ja ekosysteemipalveluihin liittyvät vaikutuksemme ja riippuvuussuhteemme voidaksemme arvioida niihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.
 

Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen

Vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen liittyvät ennen muuta vesivoiman tuotantoon, jota yhtiöllä on Suomessa ja Ruotsissa. Vesivoimarakentaminen ja siihen liittyvä säännöstely muuttavat vesistöjen olosuhteita ja vaikuttavat siten paikallisesti vesiluonnon monimuotoisuuteen erityisesti kalaston osalta. Myös fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energiantuotannon päästöt saattavat heikentää paikallista luonnon monimuotoisuutta erityisesti Venäjällä. Lisäksi polttoaineiden hankintamme voi vaikuttaa haitallisesti rikkaan biodiversiteetin alueisiin. Hiilidioksipäästöttömän energian tuotantomme kuitenkin korvaa fossiilisiin polttoaineisiin perustuvaa tuotantoa ja siten hillitsee ilmastonmuutosta, joka on maailmanlaajuisesti yksi suurimpia uhkia luonnon monimuotoisuudelle.
 

Otamme luonnon monimuotoisuuden huomioon toiminnassamme

Biodiversiteettiohjeessamme on määritelty periaatteet, joilla otetaan huomioon luonnon monimuotoisuus ja joilla hallitaan yhtiön toimintojen vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen. Olemme vuodesta 2014 asti osallistuneet Suomen yritysvastuuverkoston (FIBS) Yritykset ja biodiversiteetti -ohjelman toimintaan.
 
Fortum on laatinut kannanoton ja määritellyt toimenpiteet sähkön- ja lämmöntuotannossa käytettävän bioenergian kestävälle käytölle. Nämä edistävät kyseisten polttoaineiden jäljitettävyyttä ja vastuullista polttoainehankintaa. Fortum on Bettercoal-aloitteen jäsen ja käytämme Bettercoalin toimintaohjetta ja työkaluja hiilenhankintaketjun kestävyyden arvioinnissa. Bettercoal-arvioinnit kattavat hiilen louhimisen biodiversiteettinäkökohdat.
 
Pyrimme minimoimaan haitalliset vaikutuksemme luonnon monimuotoisuuteen ja arvioimme uusien hankkeidemme vaikutukset. Kompensoimme ja pienennämme vesivoiman tuotannosta aiheutuvia vaikutuksia monimuotoisuuteen kalaistutuksilla ja vapaaehtoisilla ympäristöhankkeilla. Ruotsissa toteutamme luonnon monimuotoisuuteen liittyviä hankkeita ympäristömerkityn Bra Miljöval -sähkön myyntituotoilla.
 

Toimenpiteemme vuonna 2015

Luhtarantojen kunnostukset Kiantajärvellä

Kiantajärven rantavyöhykkeelle säännöstelyn vaikutuksesta syntyneitä laajoja luhta-alueita kunnostettiin yhteistyöhankkeessa vuosina 20132015. Luhta-alueiden kokonaispinta-ala on noin 2,1 km2, mistä vuoden 2015 toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat noin neljännekseen. Kunnostus toteutettiin lisäämällä luhta-alueiden rikkonaisuutta ja vesipinta-alaa.
 
Laajat luhtarannat ovat tärkeitä muutonaikaisia levähdys- ja ruokailualueita monille lintulajeille. Alueella on lintulaskennoissa havaittu yhteensä 105 lintulajia, kun vastaavilla lähialueilla tavataan yleensä 5070 lajia. Paikallisen ympäristöviranomaisen mukaan kunnostuksissa sekä lisättiin muuttolinnuille elintärkeää ympäristöä että parannettiin kevätkutuisten kalojen lisääntymisalueita.
 

Jokijaksojen ennallistaminen patoja purkamalla

Vuonna 2015 purimme Ruotsissa kaksi vanhaa patoa kunnostaaksemme jokijakson luonnonmukaisempaan tilaan.
 
Getaån-joki on aiemmin ruopattu uittoa varten, mutta purkamalla pato saatiin kunnostettua biodiversiteetin kannalta tärkeät jokijaksot. Jokeen palautettiin kiviä, jolloin elinympäristöt muuttuvat monipuolisemmiksi ja virtaus luonnonmukaisemmaksi. Luonnon monimuotoisuus ja virtavesikalojen kuten taimenen elinolosuhteet parantuivat. Luonnollisempi virtaus myös todennäköisesti hyödyttää alavirran kosteikkoja.
 
Ljungan vesivoimalaitoksen alavirran puolella sijainnut Brodammen-pato purettiin. Vaikka voimalaitoksen käyttö muuttaa jokijakson virtaamavaihtelua, siellä on kuitenkin hyvät elinmahdollisuudet pohjaeläimille ja harjukselle. Padon purkamisella ja joen kunnostuksella ennallistettiin harjukselle ja monille hyönteislajeille sopivia elinympäristöjä ja luotiin kaloille vapaa nousureitti.
 

Biopolttoaineisiin liittyvät toimenpiteet

Keräämme vuosittain tietoa Suomen, Ruotsin, Puolan ja Baltian voimalaitoksillamme käytetyn sertifioidun puupolttoaineen määrästä. Sertifioitu puupolttoaine on peräisin kestävästi hoidetusta metsästä, jossa on kiinnitetty erityistä huomiota luonnon monimuotoisuuteen. Vuonna 2016 vahvistamme ja yhtenäistämme puupohjaisen biopolttoaineen alkuperään liittyviä sopimusvaatimuksia ja pyrimme asettamaan tavoitteen sertifioidun puun käytölle.
 

Muut luonnon monimuotoisuuteen liittyvät hankkeet

Vuonna 2015 teimme ympäristöarvojen kartoituksen suurimmalle osalle niistä Ruotsin joista, joilla Fortum on tärkeä vesivoiman tuottaja. Tärkeiden ympäristöarvojen indikaattorina käytimme uhanalaisten lajien ja herkkien kalapopulaatioiden esiintymistä. Selvityksessä määritettiin biodiversiteetiltään arvokkaimmat paikat ja toimenpiteet, joilla voidaan säilyttää ja parantaa uhanalaisten lajien leviämistä kuitenkin vesivoimantuotanto säilyttäen. Mahdollisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi rantojen ja sivujokien kunnostus ja sellaisten patojen poistaminen, joilla ei ole merkittävää käyttöä. Kartoitus ja toimenpiteiden valinta jatkuvat vuonna 2016.
 
Fortum on myös osallistunut useisiin luonnon monimuotoisuuteen liittyviin pitkäkestoisiin hankkeisiin, esimerkiksi:
  • Dalälven-joen alaosalla yhteistyössä Upplandsstiftelsen-säätiön kanssa hanke, jossa noin 330 ha aluetta hoidetaan suojellen ja kehittäen alueen tärkeitä ympäristöarvoja. Toteutettuja toimenpiteitä ovat muun muassa hallitut metsäpalot ja kuusten hakkuut lehtipuumetsien suosimiseksi.
  • Eldbäckenin biouoma: Eri vesieliölajien leviämisen ja kalatien toimivuuden seuranta yhteistyössä Karlstadin yliopiston kanssa. Biouoma rakennettiin vuonna 2011 kompensoimaan Eldforsenin vesivoimalaitoksen rakentamisen yhteydessä menetettyä luonnon monimuotoisuutta.
  • Geneettisesti ainutlaatuisen Klarälvenin lohen alasvaelluksen tutkimus

14.7.2016