Päästöt ilmaan

Polttoaineiden käyttöön perustuvassa energiantuotannossa syntyy päästöjä ilmaan: globaalia ilmastonmuutosta edistävää hiilidioksidia sekä paikallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia aiheuttavia savukaasupäästöjä, kuten rikkidioksidia, typen oksideja ja hiukkasia.

Typen oksideja syntyy kaikessa polttamisessa sekä polttoaineen että palamisilman sisältämästä typestä. Rikkidioksidi puolestaan syntyy polttoaineen sisältämästä rikistä. Rikkiä on epäpuhtautena muun muassa kivihiilessä, turpeessa ja öljyssä. Hiukkaspäästöt ovat hienojakoista tuhkaa, jota syntyy ennen muuta kiinteiden polttoaineiden käytöstä.

Vaatimukset kiristyvät

Typpi-, rikki- ja hiukkaspäästöjä on mahdollista vähentää polttoainevalinnoilla ja erilaisilla savukaasujen puhdistustekniikoilla. EU-maissa näille päästöille on asetettu hyvin tiukat päästörajat, joiden saavuttaminen edellyttää parhaan käyttökelpoisen teknologian (Best Available Technology, BAT) käyttöä. Euroopan tuotannossamme typpi-, rikki- ja hiukkaspäästömme ovatkin vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmeninä. Päästörajoitukset tiukkenivat entisestään vuonna 2016 IED-direktiivin (Industrial Emissions Directive) voimaantulon myötä. Voimalaitoksemme täyttävät pääosin uudet päästövaatimukset. Suomenojan voimalaitoksella ja Rejtanan lämpölaitoksella Puolassa joudutaan investoimaan ilmansuojeluun lähvuosina.
 

Huippuluokan polttotekniikkaa

Voimalaitostemme typenoksidipäästöjä on vähennetty ensisijaisesti polttotekniikkaa kehittämällä. Meri-Porin voimalaitoksellamme on lisäksi katalyyttinen typenpoistojärjestelmä. Meillä on huippuluokan osaamista polttotekniikassa ja olemme toimittaneet polttoteknisiä ratkaisuja myös muille voimayhtiöille.
 

Rikkipäästöt vähenevät

Meri-Porin ja Suomenojan voimalaitoksemme on varustettu rikinpoistolaitoksella. Muilla hiili- ja turvevoimalaitoksillamme rikkipäästöjä on vähennetty hankkimalla vähärikkisiä polttoaineita ja lisäämällä biomassan käyttöä. Joensuun voimalaitokselle vuonna 2015 valmistunut savukaasulauhdutin vähentää merkittävästi laitoksen rikki- ja hiukkaspäästöjä. Puolassa rakennamme uutta CHP-laitosta, joka tulee korvaamaan Zabrzen ja Bytomin vanhat voimalaitokset vuoden 2018 loppuun mennessä. Uusi laitos vähentää merkittävästi kaikkia päästöjä ilmaan.
 

Vaatimukset kiristyvät Venäjällä

Tällä hetkellä yli 70 % SO2- ja NOx -päästöistämme ja yli 95 % hiukkaspäästöistämme on peräisin Venäjän tuotantolaitoksiltamme, joilla päästöjä rajoitetaan Venäjän lainsäädännön mukaisesti. Venäjällä on valmisteilla uutta lainsäädäntöä, joka kiristää päästövaatimuksia tulevaisuudessa. Myös Venäjällä kykenemme vaikuttamaan päästöihin polttamalla parempilaatuista kivihiiltä.
 

Päästöt vuonna 2015

Vuonna 2015 lämpövoimatuotannossamme syntyi 26 800 (2014: 28 700) tonnia typenoksidien päästöjä (NOX), 19 900 (2014: 20 400) tonnia rikkidioksidipäästöjä (SO2) ja 17 800 (2014: 21 300) tonnia hiukkaspäästöjä. Rikki- ja typpipäästöjen lasku johtui ennen muuta lauhdutusvoiman tuotannon vähenemisestä Suomessa. Hiilidioksidipäästöt on raportoitu sivulla Kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2015.
 

SO2- NOX- ja hiukkaspäästöt  vuosina 2013-2015 (GRI G4-EN21)  

 

Savukaasupäästöistä (SO2 ja NOX) 85 % (2014: 77 %) ja hiukkaspäästöistä 98 % (2014: 98 %) oli peräisin Venäjän toiminnoista. Merkittävin hiukkaspäästöjen lähde (12 700 tonnia vuonna 2015) oli Argayashin voimalaitos Venäjällä.

Elohopeapäästömme ilmaan olivat 105 (2014: 126) kg.

Euroopan voimalaitoksillamme päästöjen raportointi perustuu jatkuvatoimiseen mittaukseen. Venäjän voimalaitoksillamme ja useimmilla lämpölaitoksillamme päästöt lasketaan polttoaineiden käytön ja ominaispäästökertoimien avulla. Ominaispäästökertoimet voivat perustua määrävälein tehtäviin mittauksiin tai laitetoimittajalta saatuihin tietoihin.
 

26.2.2016