Ympäristövastuu

Fortum haluaa olla mukana rakentamassa kestävää energiatulevaisuutta. Ympäristövastuussamme painottuvat energia- ja resurssitehokkuus, ilmastonmuutoksen hillintä ja ympäristövaikutusten vähentäminen. Hiilidioksidipäästöttömän vesi- ja ydinvoimatuotannon sekä energiatehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon osaamisemme, panostuksemme aurinko- ja tuulivoimaan sekä kestävien ratkaisujen tarjoaminen kaupungeille ovat tässä avainasemassa. Tutkimus- ja kehitystyöllä luomme valmiuksia ympäristömyönteisille energiaratkaisuille.

Energian tuotannosta aiheutuu erilaisia ympäristövaikutuksia. Niistä osa on globaaleja tai vaikutusalueeltaan laajoja, toiset taas alueellisia tai paikallisia. Fortumin toiminnan kannalta keskeisiä ympäristövaikutuksia ovat:
  • ilmastonmuutos
  • happamoituminen
  • uusiutumattomien polttoaineiden väheneminen
  • luonnon monimuotoisuuden väheneminen
Näiden ympäristövaikutusten hallinta ja vähentäminen ovat keskeinen osa ympäristövastuutamme. Olemme asettaneet konsernitason tavoitteet seuraaville ympäristövastuun mittareille:
  • energian kokonaistuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt
  • energiatehokkuuden parantaminen 
  • merkittävät ympäristöpoikkeamat
Toimintamme vastuullisuuden kehittämistä ja jatkuvaa parantamista mittaavat myös erilaiset kestävän kehityksen indeksit sekä oma One Fortum -sidosryhmätutkimuksemme.    
 

Lisää päästötöntä energiaa   

Ilmastonmuutos on seurausta hiilidioksidipäästöistä, joita aiheutuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Voimme vähentää hiilidioksidipäästöjämme ennen muuta lisäämällä uusiutuvien ja vähähiilisten energialähteiden käyttöä. Fortumin vahvuuksia ovat osaaminen hiilidioksidipäästöttömän vesivoiman ja ydinvoiman tuotannossa sekä uusiutuvien ja vähähiilisten polttoaineiden käytössä yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa. Kehitämme myös uuden sukupolven energiaratkaisuja, kuten aurinko- tuuli- ja aaltovoimaa. Vuonna 2015 tuottamastamme sähköstä 64 % oli hiilidioksidipäästötöntä.
 

Polttotekniset ratkaisut

Maaperän ja vesistöjen happamoitumista aiheuttavat rikkidioksidin ja typen oksidien päästöt. Näitä päästöjä voimme vähentää savukaasujen puhdistuslaitteistojen avulla. Rikkipäästöihin voimme lisäksi vaikuttaa valitsemalla vähärikkisempiä polttoaineita. Typen oksidien päästöjä voidaan puolestaan vähentää polttotekniikkaa kehittämällä. Fortumin vahvuutena onkin polttotekniikan erityisosaaminen. Omien voimalaitostemme lisäksi olemme toimittaneet polttoteknisiä ratkaisuja lukuisille muille energiayhtiöille.
 

Energiaa tehokkaasti

Fortum käyttää sähkön ja lämmön tuotannossaan runsaasti sekä uusiutuvia että uusiutumattomia polttoaineita. Vaikka maailman kivihiili- ja maakaasuvarat riittävät vielä useiksi vuosikymmeniksi, edellyttää kestävä energiantuotanto ja ilmastonmuutoksen hillintä siirtymistä uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Visiomme aurinkotaloudesta tukee juuri tätä kehitystä. Myös energiatehokkuuden jatkuva parantaminen on keskeistä luonnonvarojen riittävyyden kannalta. Oman toimintamme tehostamisen myötä meille on kehittynyt erityisosaamista energiatehokkuuden parantamisessa, ja olemme toimittaneet energiatehokkuuspalveluja myös useille muille energiayhtiöille.
 

Tarjoamme kaupungeille kestäviä ratkaisuja

Nopeasti kasvavien suurkaupunkien ja kasvukeskusten ongelmia ovat lämmityksen, jäähdytyksen ja sähköntuotannon päästöt ja alhainen tehokkuus, kasvavat jätemäärät sekä lisääntyvän liikenteen aiheuttamat saasteet ja melu. Fortum haluaa tarjota osaamisensa ja kokemuksensa avulla kasvukeskuksille kestäviä ja kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja. Fortumin tarjonta kattaa tehokkaat ja luotettavat kaukolämpö- ja kaukokylmäratkaisut, monipuoliset sähkön kuluttajaratkaisut ja sovellukset, jätteiden käsittelyn ja hyödyntämisen energian tuotannossa sekä sähköisen liikenteen edistämisen älykkäiden latausjärjestelmien avulla.
 

Huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta

Luonnon monimuotoisuus on Fortumille merkittävä näkökohta ennen muuta vesivoiman tuotannossa. Jokien patoaminen ja vesivoiman tuotannosta johtuva vedenkorkeuden ja virtaaman vaihtelun muuttuminen aiheuttavat muutoksia vesistöjen elinympäristöissä. Osallistumme aktiivisesti alan tutkimustoimintaan ja toteutamme vapaaehtoisia ja lupiimme perustuvia toimenpiteitä rakennettujen vesistöjen monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kehittämiseksi.
 

Selvitämme hankintojen ympäristövaikutuksia

Hankintatoiminnassamme ympäristövaikutukset ovat olennaisia ennen muuta polttoaineiden hankinnassa. Fortum hankkii erityyppisiä polttoaineita lukuisilta toimittajilta. Edellytämme polttoaineiden toimittajien noudattavan Fortumin toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille. Selvitämme polttoaineiden hankintaan liittyviä ympäristövaikutuksia osana toimittajien esivalintaa ja toimittaja-auditoinnin avulla.
 

17.11.2016