Ympäristöpoikkeamat

​Seuraamme konsernitasolla merkittävien EHS-poikkeamien lukumäärää. Merkittäviä ympäristöpoikkeamia ovat suuret (yli 100 litraa) vuodot ympäristöön, selkeät poikkeamat ympäristölupien ehdoista sekä muut poikkeamat, joilla on merkittävää vaikutusta ympäristössä.

Vuodot ja ympäristöpoikkeamat vuonna 2015

Vuoden 2015 aikana tapahtui kaksi yli 100 litran vuotoa ympäristöön (2014: 3). Chelyabinsk CHP2-voimalaitoksella pääsi noin 3 m3 tuhkankuljetusvettä maaperään. Tyumenin kaukolämpöverkossa tapahtui vuoto, jonka seurauksena kuumaa vettä ja höyryä pääsi maan pinnalle. Tapahtumilla ei ollut merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tyumenin kaukolämpöverkon vuoto aiheutti palovamman ohikulkijalle, joka tunkeutui tahallisesti aidatulle vahinkoalueelle.
 
Kivenlahden lämpökattiloiden muutostyön yhteydessä tapahtui tuhkapäästöjä, joiden seurauksena tuhkaa laskeutui talojen katoille ja pysäköityjen autojen päälle. 24 autoa pestiin ja vahattiin Fortumin toimesta.
 

Luparikkomukset vuonna 2015

Euroopan toiminnoissamme ei tapahtunut vuonna 2015 merkittäviä ympäristöluparikkomuksia. Venäjällä ympäristölupiin liittyvien lupaehtorikkomusten kokonaismäärä oli 14 (2014: 15). Näistä 12 liittyi jätevesipäästöihin. Selvitykset toimenpiteistä lupaehtoylitysten vähentämiseksi jatkuivat.
 

Valitukset 

Fortumin verkkosivuilla on palautekanava, jonka kautta sidosryhmämme voivat ilmoittaa havaitsemistaan mahdollisista väärinkäytöksistä tai toimintamme aiheuttamista epäkohdista. Vuoden 2015 aikana tietoomme ei tätä kautta tullut uusia ympäristöön liittyviä valituksia.
Vuoden aikana jatkoimme toimenpiteitä Jelgavan voimalaitoksen joidenkin naapureiden aiemmin ilmoittaman liiallisen yöaikaisen valaistuksen sekä meluhaitan vähentämiseksi. Voimalaitokselle on myös valitettu lauantaisin ja vapaapäivinä tapahtuvista biopolttoainekuljetuksista, jotka ovat välttämättömiä talviaikana.
 
Valaistusongelma saatiin ratkaistua alkuvuodesta 2015 vaihtamalla osa valoista lämpimämmälle värilämpötila-alueelle. Asukkaiden kokeman meluhaitan vähentämiseksi jatkoimme mm. laitteistojen kotelointia ja muita teknisiä ratkaisuja, vaikkei voimalaitoksen toiminnasta aiheutuva melu ylittänyt sallittuja raja-arvoja.
 
Tiedotimme asukkaille toimenpiteiden edistymisestä asukaskokouksissa, henkilökohtaisesti sähköpostitse sekä paikallisten tiedotusvälineiden avulla. Toimenpiteiden valmistuttua kutsuimme asukkaat sertifioidun laboratorion tekemään viralliseen melumittaukseen. Kuusi lähialueiden asukasta osallistui tutkimukseen. Tulosten mukaan voimalaitos ei ylitä sallittuja melutasoja, ja lähinaapureista kaikki yhtä perhettä lukuun ottamatta ovat sitä mieltä, että myös melukysymys on nyt ratkaistu.
 

Sakot

Vuonna 2015 Fortum maksoi sakkoja jätevesien päästörajojen ylityksistä Venäjällä yhteensä 11,5 miljoonaa ruplaa (167 000 euroa).
 

25.2.2016