Hallinto ja ohjausjärjestelmä

Fortumin osake (FUM1V) on noteerattu Nasdaq Helsingissä 18.12.1998 alkaen. GICS-luokituksen (Global Industry Classification Standard) mukainen toimialaluokka on Electric Utilities. Suomen valtio oli noin 50,76 % osakeomistuksellaan Fortumin suurin omistaja 31.12.2015.

Fortumin hallinto perustuu Suomen lakiin ja yhtiön yhtiöjärjestykseen. Fortum noudattaa poikkeuksitta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010, jota noudattaen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu. Suomen Arvopaperimarkkinayhdistys hyväksyi 1.10.2015 uuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2015, joka astui voimaan 1.1.2016. Vuoden 2015 selvitys noudattaa uuden koodin vaatimuksia liittyen selvityksen rakenteeseen; se sisältää myös kuvauksen sisäpiirihallinnosta ja tiedon hallituksen jäsenten ja yhtiön johdon osakeomistuksista. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 1.1.2016 - 31.12.2016 tullaan laatimaan noudattaen uutta koodia 2015. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annetaan yhtiön toimintakertomuksesta erillisenä ja se on Fortumin hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan käsittelemä.

Fortum laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien, arvopaperimarkkinalain ja soveltuvien Finanssivalvonnan määräysten ja ohjeiden sekä Nasdaq Helsingin sääntöjen mukaisesti. Yhtiön toimintakertomus ja emoyhtiön tilinpäätös on laadittu Suomen osakeyhtiölain, kirjanpitolain, arvopaperimarkkinalain ja kirjanpitolautakunnan ohjeiden ja lausuntojen mukaisesti.

Tilintarkastuskertomus kattaa toimintakertomuksen, konsernitilinpäätöksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen. Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi (Corporate Governance) 2010 ja uusi Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi 2015 ovat saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistyksen verkkosivuilta (www.cgfinland.fi).

 

26.2.2016