Työjärjestys

Hallituksen puheenjohtaja laatii hallituksen kokouksen asialistan toimitusjohtajan tekemän ehdotuksen pohjalta. Hallituksen jäsenillä on oikeus ehdottaa ja sisällyttää nimenomaisia asioita asialistalle. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla kokouksessa on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Fortumin hallitus toimii hyväksymänsä kirjallisen työjärjestyksen mukaisesti. Seuraavassa esitetään työjärjestyksen pääkohdat.

 

Hallituksen tehtäviin kuuluu:


• Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen
• Yhtiön liiketoiminnan ja toimialojen strateginen kehittäminen ja ohjaus
• Toiminnan järjestäminen lainsäädännön ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti
• Kirjanpidon ja taloushallinnon asianmukainen järjestäminen
• Toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen sekä hänen palkitsemisestaan päättäminen
• Ylintä johtoa koskevan organisaatiorakenteen vahvistaminen ja toimitusjohtajaa tukevan Fortumin johtoryhmän jäsenten nimittäminen ja erottaminen
• Keskeisten riskien analysointi ja niitä koskevien ohjeiden antaminen
• Vuosittaisen liiketoimintasuunnitelman vahvistaminen
• Tulostavoitteiden asettaminen yhtiölle ja sen johdolle vuosittain sekä niiden seuranta
• Osavuosikatsauksista keskustelu ja kommentointi
• Konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja emoyhtiön tilinpäätöksen hyväksyminen
• Osinkopolitiikan määrittely
• Merkittävistä investoinneista, divestoinneista ja liiketoimintajärjestelyistä päättäminen
• Konsernin politiikkojen ja periaatteiden, kuten konsernin riskipolitiikan vahvistaminen
• Yhtiön eettisten arvojen ja toimintaperiaatteiden asettaminen, mukaan lukien kestävä kehitys, ja niiden toteutumisen seuranta
• Konsernin kestävän kehityksen raportin käsittely

Vuonna 2014 yhtiön hallituksen pääpainopistealueita olivat taloudellisen ympäristön ja energiasektorin syvällinen tarkastelu, eritoten viimeaikainen geopoliittinen kehitys ja sen mahdolliset vaikutukset, yhtiön strategian edelleen kehittäminen, mukaan lukien tulevaisuuden strategisten vaihtoehtojen arviointi sähkönjakeluliiketoiminnasta luopumisen jälkeen, kuten suunnitelma koskien TGC-1 omistuksen uudelleenjärjestelyä, liiketoimintarakenteen uudelleenjärjestely, seuraajasuunnitelmien käsittely sekä eri toimintojen auditoinnin ja arvioinnin jatkaminen.

21.5.2015