Kannustinohjelmat

Fortum haluaa palkita tuloksellisesta ja arvojen mukaisesta toiminnasta sekä pyrkii tarjoamaan ylimmälle johdolle ja muulle avainhenkilöstölle kilpailukykyisen kokonaispalkan. Tarkoituksena on avainresurssien palkkaaminen yhtiöön ja heidän sitouttaminen kaikissa toimintamaissa.

 

Lyhyen aikavälin kannustimet

 

Fortumin lyhyen aikavälin kannustinohjelman tarkoituksena on tukea yhtiön taloudellisten ja muiden keskeisten vuositason tavoitteiden toteuttamista. Yksittäisten työntekijöiden ja yksiköiden tavoitteet mukautetaan divisioonan ja konsernin tavoitteisiin säännöllisin väliajoin käytävissä tuloskeskusteluissa. Kaikki Fortumin työntekijät ovat lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmän tai vastaavan paikallisen palkitsemisjärjestelmän piirissä.

Fortumin johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustimien määräytymisperusteista ja niihin sisältyvistä tulosmittareista, tavoitearvoista ja suoritusrajoista päättää hallitus. Ylimmän johdon tulospalkkiotavoite on 20 % ja enimmäistaso 40 % saajan vuosipalkasta luontoisetuineen.

Fortumin johtoryhmän jäsenille maksettavien tulospalkkioiden määrä riippuu divisioonakohtaisten tavoitteiden, konsernin taloudellisen tuloksen ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisesta. Johtajan henkilökohtaisen suorituksen arviointiperusteista sovitaan alkuvuodesta käytävässä tuloskeskustelussa. Yhtiön hallitus arvioi säännöllisesti toimitusjohtajan suoriutumista.

 

Pitkän aikavälin kannustimet

 

Fortumin pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän tarkoituksena on tukea konsernin pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista sitouttamalla avainhenkilöt ja pitämällä heidät yhtiön palveluksessa.

Hallitus hyväksyy Fortumin johdon jäsenet ja avainhenkilöt, joilla on oikeus osallistua pitkän aikavälin kannustinohjelmaan. Ohjelmaan osallistuvat eivät voi samalla olla Fortumin Henkilöstörahaston jäseniä.

Fortumin pitkän aikavälin kannustimet koostuvat kuusivuotisista osakepalkkio-ohjelmista, joiden puitteissa osallistujat voivat ansaita yhtiön osakkeita. Hallitus päättää vuosittain uuden osakeohjelman aloittamisesta.

Kukin osakeohjelma alkaa kolmen kalenterivuoden jaksolla, jonka aikana osallistujat voivat ansaita osakeoikeuksia, mikäli hallituksen asettamat ansaintaperusteet täyttyvät. Mikäli kaikki yhtiön hallituksen asettamat tavoitteet saavutetaan, ylimmän johdon palkkio on 50 % saajan vuosipalkasta luontoisetuineen. Mikäli asetetut tavoitteet ylitetään ja suoriutuminen on poikkeuksellisen hyvää, voi palkkioiden enimmäismäärä vastata enintään osallistujan vuosipalkkaa luontoisetuineen.


Osakepalkkiojärjestelmä

Kun ansaintajakso on päättynyt ja tarvittavat verot ja muut työsuhteeseen liittyvät kulut on vähennetty ansaittujen osakeoikeuksien bruttoarvosta, osallistujat saavat ansaitsemiensa oikeuksien nettomäärän osakkeina. Ansaintajaksoa seuraa rajoitusjakso, jonka aikana osallistujat eivät saa siirtää tai myydä osakkeita. Jos osakkeiden arvo laskee tai nousee rajoitusjakson aikana, osallistujat kantavat itse mahdollisen tappion tai voiton.

Kolmen vuoden rajoitusjakso voidaan johtoryhmän jäsenten osalta lyhentää yhteen vuoteen, mikäli henkilön yhteenlaskettu Fortumin osakkeiden omistus vastaa vähintään hänen vuosittaista peruspalkkaansa. Muiden osallistujien rajoitusjakso muuttuu yhdeksi vuodeksi osakeohjelmasta 2013– 2018 lukien.

Suomalainen PCA Corporate Finance on toiminut ulkopuolisena, riippumattomana neuvonantajana ylimmän johdon palkitsemista koskevissa asioissa.

29.2.2016