Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Palkitsemin vuonna 2015

Ylimmälle johdolle vuonna 2015 maksetut lyhyen aikavälin tulospalkkiot perustuivat konsernin kannattavuuteen ja kassavirtaan, divisioonakohtaisiin tavoitteisiin ja onnistumiseen henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa vuonna 2014. Tulospalkkion määräytymisperusteisiin kuuluivat myös kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvät mittarit. Ylimmän johdon lyhyen aikavälin tulospalkkiot jäivät alle 20 %:n tavoitetason.

Yhtiön pitkän aikavälin osakeohjelman 2012–2017 kolmivuotinen ansaintajakso (2012-2014) tuotti vuonna 2015 lähellä tavoitetasoa olevat palkkiot (48,4 % enimmäistasosta). Tämän seurauksena palkkioiden kokonaismäärä verojen ja veroluonteisten maksujen vähentämisen jälkeen oli 207 403 osaketta, joista 55 794 maksettiin Fortumin johtoryhmän jäsenille. Lisäksi entinen toimitusjohtaja Tapio Kuula sai 30 271 osaketta.

Joulukuussa 2015 Fortumin hallitus päätti aloittaa uuden pitkän aikavälin osakeohjelman vuosille 2016–2021. Hallitus hyväksyi ansaintajaksolle 2016–2018 osakekohtaiseen tulokseen (EPS) ja osakkeen kokonaistuottoon perustuvat mittarit. Ohjelman piirissä on noin 110 avainhenkilöä.

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi Fortumin toimitusjohtajalle ja johtoryhmän jäsenille maksetut palkat, luontoisedut sekä tulos- ja osakepalkkiot. Tulospalkkiot perustuvat vuoden 2014 tavoitteisiin ja saavutettuihin tuloksiin. Pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän osakepalkkiot sisältävät vuoden aikana toimitetut osakkeet. Taulukko sisältää myös toimitusjohtajan ja johtoryhmän lisäeläkekustannukset.

​ ​Toimitusjohtaja ​ ​ Muut johtoryhmän jäsenet​ ​
​2015 ​ ​2014 ​2015 3) 2014 4)
​Tuhatta euroa Pekka Lundmark,
(toimitusjohtaja
7.9.2015 alkaen)​
Timo Karttinen
(väliaikainen toimitusjohtaja
6.9.2015 asti) 1)
Tapio Kuula
(toimitusjohtaja
31.1.2015 asti) 2)​
Tapio Kuula​
​Palkat ja luontoisedut ​305 ​372 ​279 ​1 005 ​3 367 3 321​
​Lyhyen aikavälin tulospalkkiot ​- ​n/a ​170 ​38 ​638 ​453
​Pitkän aikavälin osakepalkkiot ​- ​n/a ​1 146 ​549 ​1 526 ​1 509
​Lisäeläkkeet ​- ​n/a ​25 ​255 ​661 ​578
​Yhteensä ​305 ​372 ​1 620 ​1 847 ​6 192 ​5 861

 1) Sisältää talousjohtaja Timo Karttisen saamat palkkiot hänen toimiessaan väliaikaisena toimitusjohtajana 1.2.-6.9.2015 sekä toimitusjohtajan sijaisena tammikuussa 2015.
Lisäksi palkkioihin sisältyy hänelle maksettu 70 000 euron kertakorvaus, joka perustuu hänen hyvään suoritukseensa väliaikaisen toimitusjohtajan tehtävien hoidossa.
2) Osakepalkkioihin sisältyy Tapio Kuulan palkkiot vuosina 2012, 2013 ja 2014 alkaneista osakeohjelmista bruttomääräisenä. Tästä kokonaispalkkiosta vähennettiin veroja ja veroluonteisia maksuja
vastaava summa ja Tapio Kuula sai nettomäärän Fortumin osakkeina. Rajoitusjakso, jonka aikana näitä 30 271 osaketta ei voi myydä tai luovuttaa, kestää kevääseen 2018 saakka.
3) Sisältää talousjohtaja Timo Karttisen palkan, palkkiot ja etuudet 7.9. alkaen
4) Entiselle talousjohtajalle Markus Rauramolle myönnettiin vuonna 2012 rekrytointipalkkio, joka maksettiin kolmessa 33 334 euron erässä vuosina 2012, 2013 ja 2014.

Tulos- ja osakepalkkiot johtoryhmän jäsenille, toimitusjohtaja  mukaan lukien, olivat yhteensä 3 479 tuhatta euroa (2014:2 549), mikä vastaa 1,32 %:ia (2014: 0,92 %) kaikista konsernin maksamista palkoista ja palkkioista. Luvut eivät sisällä myydyn sähkönsiirtoliiketoiminnan henkilöstölle maksettuja palkkoja ja palkkioita. Nousu johtuu entiselle toimitusjohtajalle Tapio Kuulalle maksetuista tulospalkkioista.

Tapio Kuula toimi Fortumin toimitusjohtajana 31.1.2015 asti. Yhtiökokous valitsi hänet 31.3.2015 Fortumin hallituksen jäseneksi. Fortumin palkitsemisperiaatteiden mukaisesti hallituksen jäsenet eivät voi osallistua Fortumin tulospalkkiojärjestelmään tai  osakepalkkiojärjestelmään.

Tapio Kuulan palkka, luontoisedut ja lomakorvaus vuonna 2015 olivat 279 261 euroa. Huhtikuussa 2015 hänelle maksettiin vuoden 2014 saavutusten perusteella lyhyen aikavälin tulospalkkiona 170 037 euroa. Lisäksi Tapio Kuulan bruttomääräinen palkkio vuosina 2012, 2013 ja 2014 alkaneista osakeohjelmista oli 1 145 660 euroa. Tästä kokonaissummasta vähennettiin veroja ja veroluonteisia maksuja vastaava summa ja Tapio Kuula sai nettomäärän Fortumin osakkeina. Rajoitusjakso, jonka aikana näitä 30 271 osaketta ei voi myydä tai luovuttaa, kestää kevääseen 2018 saakka.

Timo Karttinen toimi toimitusjohtajan sijaisena Kuulan sairausloman aikana tammikuussa 2015 ja Fortumin väliaikaisena toimitusjohtajana 1.2.–6.9.2015. Kyseisenä aikana Timo Karttiselle maksettiin rahapalkkaa 35 000 euroa kuukaudessa sisältäen vapaan autoedun
ja puhelinedun. Lisäksi Karttiselle maksettiin 70 000 euron kertakorvaus lokakuussa 2015. Kertakorvaus perustui Timo Karttisen hyvään suoritukseen, kun hän haastavassa tilanteessa hoiti väliaikaisen toimitusjohtajan tehtävää talousjohtajan tehtävien ohella.

Johdolle toimitetut osakkeet

Oheisesta taulukosta käyvät ilmi osakepalkkiojärjestelmän puitteissa toimitusjohtajalle ja muille Fortumin johtoryhmän jäsenille toimitetut osakkeet.

 

​Osakkeiden lukumäärä 2015 3) 2014 4)​
​Pekka Lundmark
(toimitusjohtaja 7.9.2015 alkaen)
​- ​n/a
Tapio Kuula
(toimitusjohtaja 31.1.2015 saakka)1)​
​30 271 ​15 187
​Helena Aatinen ​2 352 ​909
Alexander Chuvaev 2)​ ​21 781 ​13 793
​Mikael Frisk ​3 926 ​6 463
Esa Hyvärinen
(johtoryhmän jäsen 1.3.2014 alkaen)​
​2 384 ​1 382
​Timo Karttinen ​4 261 ​6 639
​Kari Kautinen
(johtoryhmän jäsen 1.3.2014 alkaen)
​2 956 ​1 739
​Per Langer ​3 751 ​5 517
​Markus Rauramo ​5 029 ​1 679
​Matti Ruotsala ​6 706 ​3 463
Sirpa-Helena Sormunen
(johtoryhmän jäsen 1.3.2014 alkaen)​
​- ​-
Tiina Tuomela
(johtoryhmän jäsen 1.3.2014 alkaen)​
​2 648 ​1 156
​Kaarina Ståhlberg
(johtoryhmän jäsen 31.3.2014 saakka)
​n/a ​210

 
1) Sisältää Tapio Kuulan palkkiot vuosina 2012, 2013 ja 2014 alkaneista osakeohjelmista. Rajoitusjakso, jonka aikana osakkeita ei voi myydä, kestää kevääseen 2018.
2) Osakeoikeudet maksetaan osakkeiden sijaan rahana kolmen vuoden rajoitusjakson jälkeen paikallisesta lainsäädännöstä johtuen.
3) Osakkeet toimitettiin ohjelman 2012-2017 perusteella.
4) Osakkeet toimitettiin ohjelmien 2008-2012 ja 2011-2016 perusteella.

26.2.2016