Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa liiketoiminnan suunnittelua ja toiminnanohjausta.

Riskienhallinnan tavoite Fortumissa on tukea konsernistrategian luomista ja toteutusta, tukea liiketoimintasuunnitelmien saavuttamista sekä pyrkiä estämään ei-toivottuja operatiivisia poikkeamia.

Sähkö- ja lämpöliiketoiminnan harjoittaminen altistaa Fortumin monenlaisille riskeille. Sähkön hinta ja volyymiriski pohjoismaisilla markkinoilla on merkittävin taloudellinen riski, johon vaikuttavia tekijöitä ovat mm. säätila, maailman hyödykemarkkinat ja sähkön tuotantovolyymit. Venäjän liiketoiminta altistuu sekä volyymiriskeille että sähkö-, polttoaine- ja kapasiteettihintoihin liittyville riskeille, joihin vaikuttavat maan sisäinen sääntely, vaikkakin sähkömarkkinoiden uudistus etenee.

Fortum kehittää jatkuvasti riskienhallintaansa vallitsevia markkinaolosuhteita, muuttuvia toimintoja sekä muuttuvaa liiketoimintaympäristöä vastaavaksi. Vuonna 2015 painopiste on ollut sisäisen valvonnan parantamisessa ja compliance-riskienhallinnan integroinnissa operatiivisen riskienhallinnan viitekehykseen. Uusien maa- ja liiketoimintakumppanianalyysien käyttöönottoa, mukaan lukien kestävän kehityksen ja ihmisoikeusvaikutusten analyysit, on jatkettu.

 

Konsernin riskienhallintapolitiikka

 

Fortumin hallitus hyväksyy vuosittain konsernin riskienhallintapolitiikan, joka asettaa minimivaatimukset riskienhallintaprosessille sekä määrittää pääpiirteittäin tavoitteet, periaatteet ja vastuualueet, joiden puitteissa riskienhallinta konsernissa toimii.

Toimitusjohtaja hyväksyy konsernin riskienhallintaohjeet, jotka kattavat hyödykemarkkina-, vastapuoliluotto-, valuutta-, korko-, likviditeetti- ja jälleenrahoitus- sekä operatiiviset että complianceriskit. Pääperiaate on, että riskit hallitaan siellä missä ne syntyvät, jollei johto ole muuta päättänyt. Konsernin rahoitusyksikkö vastaa konsernin valuutta-, korko-, likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskien hallitsemisesta, kuten myös vakuutusten hallinnoimisesta. Konsernin luottoyksikkö on vastuussa konsernin luottoriskiaseman kokonaisarvioinnista, luottokelpoisuuden valvonnasta sekä luottolimiittien asettamisesta konsernin suurimmille vastapuolille. Konsernin tietohallinta on vastuussa tietoliikenne- ja tietoturvariskien hallinnasta. Lisäksi konsernissa on yksiköt, jotka hallitsevat riskejä liittyen henkilöstöön, lakeihin ja regulaatioon sekä kestävään kehitykseen liittyen.

22.6.2016