Sidosryhmät

​Fortum on liiketoimintojensa kautta vuorovaikutuksessa miljoonien ihmisten kanssa. Yhteistyö ja vuoropuhelu eri sidosryhmien kanssa sekä kyselytutkimukset auttavat meitä arvioimaan keskeisten sidosryhmien odotuksia ja vastaamaan niihin. Raportoimme avoimesti sidosryhmäyhteistyöstä ja toimintamme vaikutuksista.


Sidosryhmät

​Sidosryhmän odotukset ​Fortumin toimenpiteitä
​Rahoittajat ja osakkeenomistajat
 • ​Pitkän aikavälin arvon tuottaminen
 • Osakkeen hyvä tuotto
 • Vastuullinen toiminta
 • Riskienhallinta
​Asiakkaat

Asiakkuus ja tuotteet

 • Turvallinen ja luotettava sähköyhtiö
 • Hyvä palvelu; itsepalvelukanavat 24h
 • Kohtuullinen hinnoittelu
 • Energia-asioiden vaivaton hoituminen
 • Tehokkaan ja älykkään energiankäytön tukeminen moderneilla tuotteilla ja palveluilla
Energian tuotanto ja kaukolämmön jakelu
 • Ympäristöä vähän rasittava uusiutuva energiantuotanto
 • Vastuullinen toiminta yhteiskunnassa
 • Energian toimitusvarmuus
 • Tehokas tiedottaminen kaukolämmön jakeluhäiriöistä asiakkaalle parhaiten sopivilla tavoilla

Tuotteet ja asiakkuuden hoito

 • Kehitämme uusia innovatiivisia tuotteita asiakkaiden tarpeiden pohjalta
 • Kehitämme asiakaspalvelun osaamista ja asiakaslähtöisyyttä
 • Edistämme asiakaslähtöisyyttä Customer in the centre -ohjelmalla
 • Kehitämme asiakkaille uusia energiatehokkuustuotteita
 • Tarjoamme alkuperämerkittyä uusiutuvaa sähköä
 • Tarjoamme ilmastomyönteisiä lämpötuotteita
 • Asiakkaamme ovat asiakasraatien kautta mukana tuotekehityshankkeissamme
 • Palvelemme asiakkaitamme internet-sivujen, sosiaalisen median ja mobiilipalveluiden kautta
Energiantuotanto, kaukolämmönjakelu ja toimintamme yhteiskunnassa
 • Parannamme kaukolämpöverkkoja
 • Tiedotamme häiriöistä monissa kanavissa
 • Käytämme ympäristöä säästäviä energiamuotoja
 • Kehitämme tulevaisuuden energiantuotantomuotoja
Henkilöstö
 • ​Työn arvostaminen
 • Mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen
 • Tasa-arvoinen kohtelu
 • Kannustava palkkaus
 • Avoin vuorovaikutus
 • Työhyvinvointi, turvalliset työolosuhteet ja toimivat työvälineet
 • Työpaikan pysyvyys
 • ​Toimimme Fortumin Toimintaohjeen, arvojen ja avainkäyttäytymisien mukaisesti
 • Tuemme tasa-arvoa ja kunnioitamme erilaisia kulttuureja ja arvoja
 • Kehitämme osaamista tukemalla tehtäväkiertoa ja urakehitystä
 • Kehitämme esimiestaitoja ja johdamme ihmisiä siten, että heillä on mahdollisuus tehdä hyvää työtä
 • Työntekijöidemme palkitseminen perustuu yhdenmukaisiin periaatteisiin
 • Henkilöstöllä on mahdollisuus vaikuttaa oman työnsä sisältöön liiketoiminnan tavoitteiden mukaisesti
 • Tuemme ja edistämme työhyvinvointia ja työturvallisuutta
 • Toteutamme joka toinen vuosi koko konsernin kattavan henkilöstötutkimuksen
Palvelun- ja tavarantoimittajat

Fortumin liiketoiminta

 • Hyvä taloudellinen asema ja kyky hoitaa sovitut velvoitteet
 • Liiketoiminnan vastuullisuus
 • Hyvä maine (esim. Fortum hyvänä asiakasreferenssinä)
Liikesuhteet toimittajiin
 • Reilu ja tasapuolinen toimittajien kohtelu
 • Pitkäkestoiset liikesuhteet
 • Toimittajien liiketoiminnan ja tuotteiden/palveluiden kehittäminen

Fortumin liiketoiminta ja hankinnan periaatteet

 • Noudatamme Fortumin Toimintaohjetta ja sopimuksia, sovittuja sääntöjä sekä toimintatapoja
 • Edellytämme liiketoimintakumppaniemme toimivan vastuullisesti
 • Ammattimaiset, hyvän hankinnan periaatteita noudattavat hankintaprosessit (mukaan lukien julkiset hankinnat)
 • Arvioimme toimittajien toiminnan tasoa sekä mahdollisia riskejä  ja suoritamme auditointeja
 • Seuraamme Fortumin maineen kehittymistä
Toimittajasuhteiden hoito
 • Hoidamme liikesuhteita toimittajiin järjestelmällisesti
 • Meillä on kategorioiden hallintaan perustuva toimintamalli merkittävimmissä hankintakategorioissa
 • Tarjoamme yhteisiä kehityshankkeita sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia toimittajillemme
Viranomaiset ja päättäjät
 • ​Lakien, säädösten ja lupien noudattaminen
 • Kestävään kehitykseen integrointi strategiseen ja operatiiviseen päätöksentekoon, liittyvien riskien hallinta
 • Uusiutuvan ja päästöttömän energiantuotannon ja resurssitehokkuuden edistäminen
 • Verojen maksaminen lakien edellyttämällä tavalla
 • Vuoropuhelun ylläpitäminen
 • Läpinäkyvyys ja luotettava raportointi
 • ​Noudatamme lakeja, säädöksiä ja lupia
 • Kehitämme liiketoimintaa ja ympäristö- ja turvallisuusriskien hallintaa
 • Maksamme veromme ja osinkoja
 • Julkaisemme verojalanjälkemme
 • Keskustelemme aktiivisesti viranomaisten ja päättäjien kanssa energiasektorin keskeisistä kysymyksistä
 • Teemme ehdotuksia uusien aloitteiden ja lainsäädännön pohjaksi
 • Viestimme oma-aloitteisesti ja avoimesti
​Tiedotusvälineet
 • ​Ajankohtainen, luotettava ja avoin viestintä
 • ​Viestimme tiedonantopolitiikkamme mukaisesti oma-aloitteisesti ja avoimesti
 • Olemme helposti saavutettavissa mediapuhelimen kautta
 • Parannamme jatkuvasti kriisiviestintävalmiuksiamme
Energia-alan organisaatiot
 • ​Alan yhteisten etujen ajaminen
 • Vuoropuhelu ja asiantuntemus
​Järjestöt
 • ​Toiminnan vastuullisuus ja riskien hallinta
 • Ympäristöystävälliset investoinnit
 • Uusiutuvan energiantuotannon edistäminen
 • Yhteistyöhankkeet, avoin kanssakäyminen ja vuoropuhelu
 • Luotettava raportointi
 • ​Viestimme aktiivisesti ja avoimesti
 • Teemme yhteistyötä Suomen ja Ruotsin luonnonsuojeluliittojen kanssa ympäristömyönteisissä sähkötuotteissa
 • Teemme yhteistyötä järjestöjen kanssa sponsorointihankkeissamme
 • Kehitämme ympäristö- ja turvallisuusriskien hallintaa
 • Seuraamme kansalaisjärjestöjen toimintaa ja osallistumme vuoropuheluun
Paikallisyhteisöt
 • ​Laitosturvallisuus
 • Melun ja päästöjen eliminointi
 • Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön turvaaminen
 • Tuki ja lahjoitukset paikallisyhteisöille
 • Vuoropuhelu ja yhteistyö
 • ​Hallitsemme riskimme ja noudatamme Fortumin toimintaohjetta
 • Investoimme infrastruktuuriin ja laitosturvallisuuteen
 • Olemme hyvä työnantaja ja naapuri
 • Tuemme paikallisyhteisöjen toimintaa
 • Toteutamme ympäristöhankkeita yhteistyössä paikallisten sidosryhmiemme kanssa
 • Viestimme aktiivisesti ja avoimesti
 • Tapaamme paikallisyhteisöjen asukkaita ja asiakkaita
​Suuri yleisö
 • ​Lämmön ja sähkön toimitusvarmuus
 • Toiminta yhteiskunnan hyväksi
 • Operatiivisten toimintojen turvallisuus
 • Uusiutuvan energiantuotannon edistäminen
 • Kohtuullinen hinnoittelu
 • Avoimuus
 • Kohtuullinen taloudellinen tuotto ja kohtuullisuus johdon palkitsemisessa
 • ​Parannamme lämmön ja sähkön toimitusvarmuutta
 • Maksamme veroja ja kehitämme energia-alaa yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti
 • Tuemme yhteiskunnan hyväksi tehtävää yleishyödyllistä toimintaa
 • Kehitämme uusiutuvaa energiaa strategiamme mukaisesti
 • Viestimme aktiivisesti ja avoimesti
 • Palkitsemisemme noudattaa valtion omistajaohjausyksikön ohjeita

 

17.11.2016