Sidosryhmäyhteistyö

​Vastuulliseen toimintatapaamme kuuluu sidosryhmien näkemysten jatkuva kartoittaminen ja tasapainon hakeminen sidosryhmiemme erilaisten odotusten välillä. Vuoropuhelu, palaute ja hyvä yhteistyö ovat keskeiset keinot edistää yhteisymmärrystä sidosryhmiemme kanssa.

Arvonluontia ja toiminnan kehittämistä sidosryhmäyhteistyöllä

Fortum on liiketoimintojensa kautta vuorovaikutuksessa lukuisten paikallisyhteisöjen ja miljoonien ihmisten kanssa. Olemme merkittävä työllistäjä toiminta-alueillamme ja pidämme huolta henkilöstömme hyvinvoinnista. Tarjoamme asiakkaillemme heidän tarpeitaan vastaavia, ilmastomyönteisiä tuotteita ja palveluita sekä pyrimme varmistamaan häiriöttömän energian saannin. Tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Kumppaniemme ja yhteiskunnan päättäjien kanssa teemme aktiivista yhteistyötä kestävän energiatulevaisuuden rakentamiseksi.

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa auttaa Fortumia arvioimaan tärkeiden sidosryhmien odotuksia yhtiötä kohtaan ja vastaamaan niihin. Käymme aktiivista vuoropuhelua toimintaamme liittyvien tahojen kanssa ja pyrimme löytämään tasapainon sidosryhmiemme erilaisten odotusten välillä. Selvitämme näkemyksiä vuosittain sidosryhmätutkimuksilla, joiden tuloksia hyödynnämme liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Seuraamme ja arvioimme julkista keskustelua toimintamaissamme. Olemme lisänneet vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa myös sosiaalisen median kanavissa kaikissa toimintamaissamme. Asiakkailta saatava palaute ohjaa tuotteiden ja palveluiden kehitystyötä. Lisäksi toimintamme kansallisissa ja kansainvälisissä järjestöissä auttaa syventämään käsityksiämme kestävän kehityksen maailmanlaajuisista kysymyksistä ja niiden kytkennöistä liiketoimintaamme.    

Toimintaamme vaikuttavia keskeisiä sidosryhmiä ovat osakkeenomistajat, sijoittajat ja analyytikot, asiakkaat, henkilöstö, viranomaiset ja päättäjät sekä media. Muita meille tärkeitä sidosryhmiä ovat palvelun- ja tavarantoimittajat, energia-alan organisaatiot, kansalaisjärjestöt sekä paikallisyhteisöt. Raportoimme avoimesti toimintamme vaikutuksista ja vuoropuhelusta sidosryhmiemme kanssa.       

Sidosryhmäyhteistyötä koko organisaatiossa

Sidosryhmäyhteistyötä Fortumissa tekevät useat tahot, erityisesti viestintä-, yhteiskuntasuhde- ja henkilöstötoiminnot, kestävän kehityksen yksikkö, sähkön- ja lämmönmyynnistä ja energiantuotannosta vastaavat toiminnot sekä useat asiantuntijamme. Vastuu sidosryhmäyhteistyön johtamisesta määräytyy pääasiassa sidosryhmittäin tai vuorovaikutusteemoittain. Keskeisimmille vuorovaikutuksen osa-alueille, kuten yhteiskuntasuhteet sekä viestintä ja asiakasviestintä, on laadittu toimintaa ohjaavat vuosisuunnitelmat.

Fortumilla on epämuodollinen sidosryhmien neuvottelukunta, johon Fortumin hallitus on kutsunut yhtiön keskeisten sidosryhmien edustajia lisätäkseen vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa yhtiön ja sen sidosryhmien välillä.

Tietoa kyselytutkimuksilla

Toteutamme vuosittain useita sidosryhmäyhteistyötä koskevia kyselytutkimuksia yhdessä kolmansien osapuolten kanssa. Tutkimusten tavoitteena on auttaa Fortumia arvioimaan tärkeiden sidosryhmien odotuksia yhtiötä kohtaan ja vastaamaan niihin. Kyselyt mittaavat myös sidosryhmäyhteistyömme onnistumista. Lisäksi tutkimukset tarjoavat tietoa nousevista kestävän kehityksen trendeistä ja huomioon otettavista riskeistä.

Mittaamme vuosittain asiakastyytyväisyyttä sekä yhtiön maineen kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä eri sidosryhmien keskuudessa laajan One Fortum -tutkimuksen sekä EPSI-asiakastyytyväisyystutkimuksen avulla. Lisäksi selvitämme säännöllisesti osana One Fortum -tutkimusta, mitkä ovat sidosryhmiemme mielestä tärkeimmät kestävän kehityksen osa-alueet. Hyödynnämme tutkimusten tuloksia liiketoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä sekä yritysvastuun olennaisten näkökohtien tunnistamisessa.´

 Sidosryhmätutkimuksemme

​Tutkimus/kysely ​Kohderyhmät ​Kohdemaat ​Toteusfrekvenssi
​One Fortum ​Asiakkaat
Julkishallinto
Pääomamarkkinat
Kansalaisjärjestöt
Mielipidevaikuttajat
Henkilökunta
Media
Suomi, Ruotsi, Norja, Puola, Baltian maat, Venäjä​ ​Vuosittain
​EPSI-asiakastyytyväisyystutkimus ​Sähkönmyyntiasiakkaat ​Suomi, Ruotsi, Norja ​Vuosittain
​Mediaseuranta ​Media ​Kaikki toimintamaat ​Päivittäin
​Opiskelijatutkimukset ​Opiskelijat ​Suomi, Ruotsi ​Vuonna 2015 Suomessa toteutettiin T-Median ja Universumin työnantajatutkimukset. Ruotsissa tehtiin Universumin työnantajatutkimus.

Parantunut asiakastyytyväisyys ja maine One Fortum -tutkimuksessa vuonna 2015

Vuonna 2015 Fortumin asiakastyytyväisyys parani One Fortum -tutkimuksessa lähes kaikissa asiakasryhmissä. Olemme tyytyväisiä asiakastyytyväisyyden positiiviseen trendiin  viimeisen viiden vuoden aikana, jolloin One Fortum -tutkimus on toteutettu.

Fortumilla on vahva maine julkishallinnon edustajien keskuudessa. Tässä ryhmässä maineemme parani eniten edellisestä vuodesta. Maineemme parani myös kansalaisjärjestöjen, mielipidevaikuttajien, henkilöstön ja asiakkaiden keskuudessa ja on nyt hyvä kaikissa näissä ryhmissä. Maineemme on heikoin suuren yleisön keskuudessa; maineemme pysyi aikaisemmalla tasolla Suomessa ja parani hieman Ruotsissa. Kyselyn tulosten perusteella meidän tulisi tulevaisuudessa keskittyä erityisesti sosiaaliseen vastuuseen ja asiakkaiden entistäkin parempaan huomioimiseen.

Asiakaslähtöisyyteen panostaminen paransi asiakkaidemme tyytyväisyyttä

Konserninlaajuinen Customer in the center -kehitysohjelmamme on parantanut asiakaskeskeistä kulttuuriamme, mikä on tuottanut tuloksia parantuneena asiakastyytyväisyytenä.

Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii vuosittain sähkömyyntiyhtiöiden asiakkaiden tyytyväisyyttä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Vuoden 2015 EPSI-tutkimuksen mukaan Fortumin asiakastyytyväisyys parani kaikissa kolmessa maassa, joissa tarjoamme sähkötuotteita ja -palveluita.

Norjassa asiakkaidemme tyytyväisyys nousi selvästi alan keskimääräistä tasoa korkeammalle ja on maan sähköyhtiöiden kolmanneksi paras tulos. Myös Suomessa saavutimme kaikkien aikojen parhaan tuloksemme. Ruotsissakin asiakkaamme olivat selvästi aikaisempaa tyytyväisempiä.

Toimitusvarmuus, kestävät toimintatavat ja riskienhallinta kiinnostavat sidosryhmiä

Vuoden 2015 kestävän kehityksen sidosryhmäkyselyssä päättäjät, järjestöt, työntekijät ja suuri yleisö painottivat erityisesti lämmön ja sähkön toimitusvarmuuden, kestävään kehitykseen liittyvien riskien hallinnan ja kestävien toimintatapojen merkitystä. Henkilöstömme korosti operatiivisten toimintojen turvallisuutta. Suurelle yleisölle oli tärkeää uusiutuvien energianlähteiden käyttö.

17.11.2016