Fortum vastuullisena ja kestävänä sijoituskohteena

Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla ja myymällä vähäpäästöistä sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan asiantuntijapalveluja.

Päästötön tuotanto Fortumin strategisena valintana
Fortumin strategia asettuu erittäin hyvin ilmastonmuutosta hillitsevien toimien viitekehykseen. Toimintamme tarkoitus on tuottaa energiaa, joka edesauttaa nykyisten ja tulevien sukupolvien elämää. Tarjoamme kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan hyväksi samalla, kun tuotamme merkittävää lisäarvoa osakkeenomistajillemme. Haluamme toimia vastuullisesti niin lähitulevaisuudessa kuin pitkälläkin aikavälillä.

Strategiamme kulmakiviä ovat vahva osaaminen CO2-päästöttömässä vesi- ja ydinvoimatuotannossa sekä tehokkaassa sähkön ja lämmön yhteistuotannossa ja aktiivisessa toimimisessa energiamarkkinoilla.

Fortumin hiilidioksidipäästöt ovat Euroopan alhaisimpia. Vuonna 2015 EU-alueella CO2-päästöttömän tuotannon osuus oli 97 % ja koko Fortumin osalta päästöttömän tuotannon osuus oli 64 %.

Fortumilla on vastuullinen toimintatapa
Kilpailukyky, toimitusvarmuus ja markkinalähtöinen tuotanto mahdollistavat pitkän aikavälin kannattavan kasvun. Taloudellisesti vahva yhtiö pystyy kantamaan vastuunsa ympäristöstä, huolehtimaan henkilöstöstään, valvomaan hankintaketjuaan ja vastaamaan asiakkaidensa odotuksiin sekä tuottamaan erinomaista arvoa osakkeenomistajilleen. Samalla se pystyy kehittämään kestäviä energiaratkaisuja, jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa.

Taloudellinen vastuu
​Fortumille taloudellinen vastuu tarkoittaa kilpailukykyä, vahvaa suoritustasoa ja markkinalähtöistä tuotantoa, jotka luovat arvoa sidosryhmillemme pitkällä aikavälillä ja mahdollistavat kannattavan kasvun. Hallitsemme toimitusketjuamme vastuullisesti. Fortumin tavoitteena on erinomainen taloudellinen menestys strategisesti valituilla keskeisillä alueilla vahvan osaamisen ja vastuullisten toimintatapojen avulla. Fortum mittaa taloudellista menestystään tunnusluvuilla, joita ovat sijoitetun pääoman tuotto (tavoite: vähintään 10 %) ja pääomarakenne (tavoite: nettovelka/käyttökate eli EBITDA noin 2,5). Lisäksi Fortum käyttäa Global Reporting Initiativen (GRI) G4-indikaattoreita soveltuvin osin taloudellisesta vastuusta raportoimiseen.

Ympäristövastuu
Ympäristövastuussamme painottuvat energia- ja resurssitehokkuus, ilmastonmuutoksen hillintä ja ympäristövaikutusten vähentäminen. Hiilidioksidipäästöttömän vesi- ja ydinvoimatuotannon sekä energiatehokkaan sähkön ja lämmön yhteistuotannon osaamisemme, panostuksemme aurinko- ja tuulivoimaan sekä kestävien ratkaisujen tarjoaminen kaupungeille ovat tässä avainasemassa. Fortumin konsernitason ympäristötavoitteet liittyvät hiilidioksidipäästöihin, energiatehokkuuteen ja merkittävien ympäristö-, työterveys- ja turvallisuus-poikkeamien (EHS-poikkeamat) hallintaan. Joulukuun 2015 lopussa liikevaihdosta laskettuna 99,9 % Fortumin sähkön- ja lämmöntuotannosta kaikissa toimintamaissa oli ISO 14001 -ympäristösertifioitu.

Sosiaalinen vastuu
Käymme aktiivista vuoropuhelua eri sidosryhmien kanssa ja pyrimme löytämään tasapainon sidosryhmien erilaisten odotusten välillä. Fortumin sosiaalisessa vastuussa painottuvat sähkön ja lämmön toimitusvarmuus, kaupungeille tarjottavat kestävät ratkaisut, laitos- ja työturvallisuus sekä liiketoiminnan eettisyys ja määräystenmukaisuus. Fortumin konsernitason sosiaalisen vastuun tavoitteet liittyvät toimitusvarmuuteen, työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin. Vuoden 2015 lopussa 99,9 %:lla Fortumin sähkön- ja lämmöntuotannosta oli OHSAS 18001 -sertifikaatti.

Fortum harjoittaa liiketoimintaa vastuullisesti toimivien liikekumppaneiden kanssa, jotka toimivat vastuullisesti ja noudattavat sekä Fortumin Toimintaohjetta (Code of Conduct) että Fortumin Toimintaohjetta palvelun- ja tavarantoimittajille (Supplier Code of Conduct). Vuonna 2015 auditoimme yhteensä yhdeksän toimittajaa Puolassa, Tšekin tasavallassa, Venäjällä, Kazakstanissa ja Intiassa, jossa keskityimme osana urakoitsijoiden valintaprosessia auditoimaan potentiaaliset aurinkovoimalaitosurakoitsijat.

Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat jokaista fortumlaista
Kestävän kehityksen tavoitteet koskevat jokaista fortumlaista ja ne ovat osa lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmää. Fortumin hallitus päättää vuosittain kannustinjärjestelmään sisällytettävät kestävän kehityksen tavoitteet. Vuonna 2015 kannustinjärjestelmässä oli mukana indeksi, joka mittasi oman henkilöstön ja urakoitsijoiden tapaturmataajuutta, vakavien tapaturmien lukumäärää, merkittävien ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspoikkeamien (EHS-poikkeamat) lukumäärää sekä Fortumin kykyä parantaa suoritustaan Dow Jones Sustainability Assessment –arvioinnissa.

Vuonna 2016 kannustinjärjestelmään sisältyvät oman henkilöstön ja urakoitsijoiden tapaturmataajuus ja vakavien tapaturmien lukumäärä. Vuonna 2016 kestävän kehityksen indeksin painoarvo kannustinjärjestelmässä on 10 % (2015: 20 %).

Tavoitteemme vuodelle 2016
Kestävän kehityksen tavoitteemme perustuvat toiminnan jatkuvaan parantamiseen ja liittyvät Fortumin maineeseen ja asiakastyytyväisyyteen sekä ympäristövastuuseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Toiminnoissamme sattuu edelleen liikaa vakavia tapaturmia, ja tärkein tavoitteemme on näiden tapaturmien puolittaminen. Tavoitteenamme on päästä eroon vakavista tapaturmista vuoteen 2020 mennessä. 

Uskomme, että hyvinvoiva työyhteisö tukee strategisten tavoitteidemme toteutumista ja tästä syystä sairauspoissaoloprosentti hyväksyttiin uudeksi konsernitavoitteeksi vuoden 2016 alusta alkaen. Tavoitteemme on pitää sairauspoissaolomme (2,4 % raportoidusta työajasta) nykyisellä hyvällä tasolla.

Tuotantomme hiilidioksidin ominaispäästöjen (gCO2/kWh) osalta päätimme konsernitasolla keskittyä mittaamaan koko energiantuotantomme (sähkön- ja lämmöntuotanto kaikissa maissa) ominaispäästöjä. Aikaisemmin mittasimme myös EU-alueen sähköntuotannon ominaispäästöjä, mutta tämä luku kattaa vain noin 10 % hiilidioksidipäästöistämme, joten sen tuotantoa ohjaava vaikutus on vähäinen.

Fortum on listattu useisiin kestävän kehityksen indekseihin:
• Nordic Climate Disclosure Leadership Index (CDLI)
• STOXX® Global ESG Leaders indices
• oekom
• OMX GES Sustainability Finland Index
• ECPI® Indices
 

24.3.2016