Anvisningar om annullering av elanskaffningsavtal enligt konsumentskyddslagen. Använd
denna blankett enbart om du vill annullera det elavtal du har ingått. Du kan ta en utskrift av blanketten på fortum.fi-sidorna.

Elavtalets annulleringsvillkor


För att utnyttja er rätt att annullera elavtalet ska ni meddela Fortum Markets Oy om ert beslut att annullera
elavtalet.

Ni har rätt att annullera det nya avtalet inom 14 dagar efter att avtalet ingicks utan att meddela orsaken. För
att utnyttja rätten att annullera elavtalet inom tidsfristen räcker det med att ni skickar ert meddelande om att
ni utnyttjar er rätt innan tidsfristen på 14 dagar har gått ut. Vid annulleringen ska ni meddela oss ert namn,
er adress och om möjligt telefonnummer och e-postadress. I meddelandet ska ni på ett entydigt sätt ange att ni
har beslutat att annullera elavtalet. Ni kan, om ni så vill, använda nedan-stående blankett för annulleringen.

Följden av annullering
Om elavtalet har föranlett kostnader för Fortum mellan den tidpunkt då avtalet började gälla och den tidpunkt
då meddelandet om annulleringen skickades, har Fortum rätt att ta ut en rimlig ersättning för dem.
  
Blankett_for_annullering