Sopimusehdot, Fortum Fiksu Energianseuranta

Sopimusehdot voit tulostaa pdf-tiedostona tästä.

SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU ENERGIANSEURANTA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Fortum Markets Oy:n ("Fortum") toimittamaan ohjausyksikköön ("Laite") ja
kuormanohjauspalveluun (kysyntäjoustopalvelu) sekä mobiilipalveluun (yhdessä "Palvelu"). Sopimusehdot
ovat alisteisia kulloinkin voimassaolevalle pakottavalle kuluttajalainsäädännölle.
 
1. Osapuolet ja yhteystiedot
Fortum toimittaa Laitteita yksityishenkilöille, joista näissä sopimusehdoissa käytetään nimitystä ”Asiakas”.
Fortum toimittaa Laitetta ja Palvelua koskevat ilmoitukset Asiakkaan Fortumille ilmoittamaan posti- tai
sähköpostiosoitteeseen.

Fortumin yhteystiedot ovat seuraavat:
Fortum Markets Oy
y-tunnus 1852328-0
PL 100, 00048 FORTUM

Fortum Fiksu Energianseurantaa koskevien asioiden asiakaspalvelun numero on 0200 99330, ma-pe klo 9.00
- 17.00. www-osoite: www.fortum.fi. Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun myös palautelomakkeella tai
sähköpostitse fiksuseuranta@fortum.com. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että Fortumin asiakaspalvelun
yhteystiedot saattavat ajan kuluessa muuttua ja että ajantasaiset yhteystiedot ovat löydettävissä Fortumin
verkkosivuilla.
 
2. Palvelukokonaisuuden kuvaus
Laitteen sekä Palvelun muodostama kokonaisuus on tarkoitettu ohjaamaan asiakkaan sähköenergian
kulutusta sähköjärjestelmän tasapainottamiseksi. Tämä ohjaus tehdään Energiateollisuus r.y:n julkaisemien
sähkönmyynti- ja -toimitusehtojen mukaisissa rajoissa.
 
3. Toimitukset
Laite: Laitteen toimituksesta sovitaan aina Asiakkaan kanssa erikseen. Laitteen asennus pyritään
suorittamaan ilman aiheetonta viivästystä. Laitteen käyttöönoton yhteydessä Fortum varmistaa, että Laite
toimii oikein. Laitteen asennuksen yhteydessä ei voida teettää muita sähkötöitä.
Palvelu: Palvelun toimitus alkaa Laitteen asennuksen jälkeen.
Fortum ei toimita Laitteita tai Palvelua ulkomaille tai Ahvenanmaalle.
Palvelun luonteesta johtuen omistusoikeus Laitteeseen säilyy Fortumilla. Asiakas saa Laitteeseen tämän
sopimuksen mukaisen käyttöoikeuden.
 
4. Hinnat
Palvelu, Laitteen käyttöoikeus sekä Laitteen toimitus ja asennus ovat pääsääntöisesti Asiakkaalle
maksuttomia.
 
5. Mahdolliset maksut
Asennus: Mikäli Asiakas ei ole sovittuna asennusajankohtana asennuskohteessa, Fortumilla on kohdasta 4
poiketen oikeus veloittaa turhan asennuskäynnin kustannukset Asiakkaalta.
Asiakkaan on korvattava Fortumille kulut, jotka aiheutuvat maksujen perimisestä, sekä maksettava
viivästyskorko erääntyneelle summalle. Kaikista maksuhuomautuksista peritään maksu kulloinkin
voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
 
6. Vaatimukset toimintaympäristölle ja Palvelun toimivuus
Laite ja Palvelu edellyttävät toimiakseen sopivan toimintaympäristön sekä yhteensopivan älypuhelimen tai
taulutietokoneen. Fortum ei takaa Laitteen tai Palvelun virheetöntä toimintaa, jos Asiakkaan ko. tuotteelle
suunnittelema toimintaympäristö ei täytä asetettuja edellytyksiä. Fortum varaa oikeuden olla toimittamatta
Laitetta ja Palvelua Asiakkaalle ja/tai perua jo syntynyt sopimus, mikäli käy ilmeiseksi, että tuote ei toimi
Asiakkaan tuotteelle suunnittelemassa toimintaympäristössä. Asiakkaan toimintaympäristön sopivuus Laitteen
ja Palvelun asennukseen pyritään selvittämään aina ennen ko. tuotteen tilausta. Jos Asiakkaan
toimintaympäristössä tapahtuu muutos tai todetaan myöhemmin sopimattomaksi, on Fortumilla oikeus päättää
Palvelu.
Asentaja varmistaa asennuksen yhteydessä, että Laitteeseen kuuluva LED-lukija on kiinnitetty
asianmukaisesti. Asiakas kuitenkin tiedostaa ja hyväksyy sen, että LED-lukija saattaa joissakin harvoissa
tapauksissa irrota. Asiakkaan tulee tällöin pyydettäessä kiinnittää se uudelleen. Palvelu ei toimi ilman, että
LED-lukija on kiinnitettynä asianmukaisesti. Tästä johtuen palvelu voidaan päättää, jos Asiakas ei toimi
Fortumin antamien ohjeiden mukaisesti.
Asiakas ei saa omatoimisesti ottaa Laitetta pois käytöstä tai estää ohjauksen toimintaa muuten kuin
väliaikaisesti.
 
7. Laitteen sekä ohjelmistojen käyttöoikeus ja päivitykset
Osana Laitetta ja Palvelua Asiakas saa ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Laitteeseen sekä Laitteen ja Palvelun
käyttöä varten tarvittavaan ohjelmistoon. Laitteen ja tarvittavien ohjelmistojen osalta käyttöoikeus on voimassa
niin kauan kuin Palvelun toimittamista koskeva sopimus on voimassa. Laitteeseen ja Palveluun liittyvät
ohjelmistot ovat Fortumin tai kolmansien osapuolien omaisuutta eikä Asiakkaalla ole oikeutta kopioida tai
muuttaa ohjelmistoja millään tavoin. Asiakkaan tulee noudattaa Laitteen tai Palvelun toimittamisen yhteydessä
toimitettavia tarkempia lisenssiehtoja. Laite ja Palvelu saattavat edellyttää päivitysten asentamista aika ajoin.
Fortumilla on oikeus asentaa tarpeellisia päivityksiä ja muuttaa asetuksia automaattisesti tarpeen mukaan.
Tätä varten Fortumilla on myös oikeus tarvittaessa ottaa etäyhteys Asiakkaan Laitteeseen.
Erityisesti todetaan, ettei Asiakkaalla ole oikeutta käyttää Laitteen sisällä olevaa SIM-korttia muuhun
tarkoitukseen kuin tämän sopimuksen mukaisen Palvelun toimittamiseen.
 
8. Huollot ja korjaukset
Koska Laitteen omistusoikeus ei siirry Asiakkaalle, vastaa Fortum Laitteen kunnosta koko Palvelun
voimassaoloajan.
Fortum vastaa siitä, että tämän sopimuksen voimassaollessa Fortum kohtuullisessa ajassa joko korjaa
Laitteessa ilmenneen materiaali-, suunnittelu- tai laatuvirheen tai niin halutessaan vaihtaa Laitteen uuteen
näiden ehtojen mukaisesti. Nämä ehdot ovat voimassa vain Suomessa. Selvyyden vuoksi todetaan, että tämän
kohdan 8 mukainen Fortumin huolto- ja korjausvelvollisuus koskee vain Laitetta, eikä siten mahdollisia muita
laitteita ohjauksen tai Laitteen takana.
Asiakkaan tulee ilmoittaa Fortumille havaitsemistaan virheistä tai häiriöistä Laitteessa ilman aiheetonta
viivästystä virheen tai häiriön huomaamisesta.
Fortumin kunnossapitovelvollisuus ei koske ohjelmistovirhettä, joka on luonteeltaan vähäinen tai joka ei
olennaisesti estä Laitteen tai Palvelun käyttöä. Kunnossapitovelvollisuus ei myöskään koske normaalista
käytöstä aiheutuvaa kulumista tai Laitteen rikkoutumista tapaturman tai vahingon seurauksena.
Kunnossapitovelvollisuus ei koske tilanteita, joissa Asiakas on käyttänyt Laitetta Fortumin antamien ohjeiden
vastaisesti tai muulla tapaa huolimattomasti tai tehnyt Laitteen kannalta haitallisia muutoksia sen
toimintaympäristöön. Kunnossapitovelvollisuus ei kata Laitteen toimintahäiriötä tai rikkoutumista, joka on
seurausta muun kuin Fortumin tekemistä asennuksista tai muutoksista Laitteeseen. Jos edellä mainittu
Fortumin korjausvelvollisuus ei sovellu tilanteeseen, on Fortumilla oikeus veloittaa Laitteen korjauksesta
aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Fortum varaa oikeuden todentaa Laitteessa ilmoitetut virheet, sekä oikeuden periä selvästi perusteettomasta
huollosta tai korjauksesta aiheutuneet kustannukset Asiakkaalta.
Mahdollisen valikoimasta poistuneen rikkoutuneen Laitteen tilalle Fortumilla on oikeus toimittaa lähinnä
vastaava tuote.
Fortum kehottaa Asiakasta olemaan kaikissa Laitteeseen liittyvissä huolto- ja korjausasioissa ensisijaisesti
yhteydessä Fortumiin.
 
9. Peruutus ja sopimuksen irtisanominen
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika
päättyy 14 päivän kuluttua tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi
asiakkaan on ilmoitettava Fortum Markets Oy:lle päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla
(esimerkiksi kirjeellä postitse osoitteeseen Fortum Markets Oy/Peruutukset, PL 100, 00048 Fortum tai
sähköpostilla osoitteeseen: fiksuseuranta@fortum.com). Tähän tarkoitukseen voi käyttää liitteenä olevaa
peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää,
että asiakas lähettää ilmoituksensa peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.
Asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Fortumille. Irtisanomisaika on
neljätoista (14) päivää. Mikäli tämän sopimuksen irtisanomisen jälkeen Asiakkaan lämminvesivaraajan
uudelleenohjaus vaatii sähköasentajan käynnin, vastaa Asiakas tästä kustannuksellaan. Mikäli tämä sopimus
irtisanotaan tai puretaan ja Asiakas sen jälkeen haluaa tilata tämän sopimuksen mukaisen Palvelun uudelleen,
veloitetaan uudelleenkytkennästä Palvelun kytkentämaksu kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
Fortumilla on oikeus purkaa tämä sopimus välittömästi, jos Asiakas olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen
ehtoja, eikä korjaa menettelyään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta.
Asiakkaalle asennetulla Laitteella ei ole palautusoikeutta, eikä Fortumilla ole velvollisuutta (mutta on kuitenkin
halutessaan oikeus) poistaa Laitetta asennuskohteesta, vaikka tämä sopimus irtisanottaisiin, purettaisiin tai
peruutettaisiin.
Mikäli Asiakas peruuttaa kaupan Laitteen asennukseen mennessä, vastaa Asiakas peruutukseen saakka
kertyneistä konfigurointi- ja asennuskuluista. Mikäli Laite rikkoutuu tämän sopimuksen voimassaoloaikana,
tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Fortumille näiden sopimusehtojen kohdan 8 mukaisesti.
 
10. Asiakkaan muutto toiseen osoitteeseen
Mikäli Asiakas aikoo muuttaa toiseen osoitteeseen, tulee Asiakkaan ottaa yhteyttä Fortumiin ja sopia muuton
vaikutuksista Palvelun toimittamiseen. Ellei Asiakkaan ja Fortumin välillä muuta sovita, tämä sopimus sovitaan
päättymään muuttoajankohtana. Fortumilla on oikeus poistaa Laitteesta Asiakkaan tiedot siten, että
asennuskohteen uusi asukas voi halutessaan ottaa Laitteen käyttöön.
 
11. Henkilötiedot ja tietosuoja
Asiakkaan ja Palvelun käyttöä koskevat tiedot tallennetaan Fortum Markets Oy:n asiakasrekisteriin.
Rekisterissä olevia tietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, Palvelun toimittamiseen
tämän sopimuksen mukaisesti, käyttötietojen anonymisointiin, ja sähköjärjestelmän toiminnan parantamiseen
ja uusien palvelujen kehittämiseen sekä Asiakkaan erillisellä hyväksynnällä suostumuksella muun muassa
asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä uusien palvelujen kehittämiseen ja tarjoamiseen. Asiakas
voi käyttää henkilötietolain (523/1999) mukaisia oikeuksiaan (esimerkiksi tarkistaa häntä koskevat tiedot tai
peruuttaa suostumuksensa tai kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin) ottamalla yhteyttä Fortum
Markets Oy:n. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Fortum
Markets Oy, Timo Liiri, PL 100, 00048 FORTUM. Fortum Markets Oy:n ajantasainen rekisteriseloste on
kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa www.fortum.fi/rekisteriseloste.
Fortum pidättää kaikki oikeudet Laitteen keräämään ja/tai generoimaan anonyymiin dataan. Fortum voi käyttää
kyseistä dataa rajoituksetta mihin tahansa käyttötarkoitukseen sillä edellytyksellä, ettei Asiakasta voida
yhdistää suorasti tai epäsuorasti dataan. Fortum voi myös rajoituksetta luovuttaa kolmansille osapuolille
kyseistä dataa. Fortumilla on kyseiseen anonyymiin dataan rajoitukseton täysi omistus- ja hallintaoikeus.
Asiakkaan tulee ottaa huomioon, että vastuu Laitteen lainmukaisesta käyttämisestä on Asiakkaalla itsellään.
Fortum ei vastaa siitä, että Laitetta on käytetty tai pyritty käyttämään yksityisyyden suojaa loukkaavalla tavalla.
Samoin Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Laitteeseen ja Palveluun liittyviä käyttäjätunnuksia säilytetään
huolellisesti ja että Laitteen ja Palvelun tilauksen yhteydessä Asiakkaan Fortumille ilmoittamat yhteystiedot,
sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat oikein ja että niiden käyttäjiltä on saatu luovutukseen suostumus.
Fortumilla on oikeus Laitteen tai Palvelun vikatilanteessa tutkia, käsitellä ja tallentaa ko. tuotteen keräämiä
tietoja siinä laajuudessa kuin korjauksen vuoksi on tarpeen ja Fortumin tietosuojaa koskevan ohjeistuksen
mukaisesti. Asiakas ei kuitenkaan suoraan itse näe Palvelun käyttöä koskevia historiatietoja.
 
12. Myyjän vastuu ja vastuunrajaukset
Sen lisäksi, mitä tämän sopimuksen kohdassa 8 on todettu myyjän huolto- ja korjausvelvollisuudesta,
sovelletaan Fortumin virhevastuuseen kuluttajansuojalakia ja muita mahdollisia pakottavia lain säädöksiä.
Laitteen ja Palvelun muodostama kokonaisuus on tarkoitettu ohjaamaan asiakkaan sähköenergian kulutusta
sähköjärjestelmän tasapainottamiseksi. Tämä ohjaus tehdään Energiateollisuus r.y:n julkaisemien
sähkönmyynti- ja -toimitusehtojen mukaisissa rajoissa. Laite ei korvaa Asiakkaan omaa seurantaa
asennuskohteesta, eikä Fortum vastaa mistään sellaisesta vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että Laite tai
Palvelu ei ole toiminut odotetun mukaisesti. Asiakkaan tulee tiedostaa, että Laite tai Palvelu voi olla toimimatta
esimerkiksi teknisen vian tai asennuskohteen ominaisuuksien vuoksi, sähkö- tai tietoliikenneyhteyskatkon
aikana tai muusta vastaavasta syystä. Laite ei siten voi estää esimerkiksi asennuskohteen jäätymistä,
palamista tai suuren sähkölaskun syntymistä.
Laitteen ja Palvelun käyttö on sallittua ainoastaan Fortumin antamien ohjeiden mukaisesti ja huolellisuutta
noudattaen. Fortum ei ole vastuussa mistään sellaisesta vahingosta, joka on aiheutunut Laitteen tai Palvelun
näiden sopimusehtojen tai muun Fortumin antaman ohjeistuksen vastaisesta menettelystä, kuten Asiakkaan
Fortumin antamien ohjeiden vastaisesti tekemistä muutoksista tai ohjelmoinneista Laitteeseen tai Palveluun.
Erityisesti todetaan, että Laite on sähkölaite, johon Asiakkaan ei ilman erityistä asiantuntemusta tule
omatoimisesti koskea.
Palvelun toimittamisessa hyödynnetään kolmansien osapuolten toimittamia tietoja. Fortum ei vastaa mistään
sellaisesta vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että Palvelun ohjaamiseen tarvittavia tietoja ei ole saatu
oikeaan aikaan tai ne ovat olleet vanhentuneita tai virheellisiä. Fortum ei muutoinkaan ole vastuussa
kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista, erityisesti Fortum ei ole vastuussa kolmannen osapuolen
tarjoaman tietoliikenneverkon käytettävyydestä virheettömästi ja tämän vaikutuksesta Laitteeseen tai
Palveluun. Asiakas ymmärtää erityisesti, että Laite on yhteydessä tietoliikenneverkkoon Fortumin alihankkijan
kautta.
Asiakas vastaa itse käyttämiensä älypuhelimien tai taulutietokoneiden tietoturvallisuudesta. Fortum ei vastaa
yleisessä tietoverkossa tai Asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä
tietoverkossa tiedon häviämisen tai muuttumisen Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta.
Fortum ei vastaa Asiakkaalle syntyneestä vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena
esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta olosuhteiden muutosta tai muuta seikkaa, joka on Fortumin
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ja jota Fortum ei kohtuudella voi voittaa. Fortum ilmoittaa Asiakkaalle
niin pian kuin mahdollista Fortumia kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.
Fortum ei ole suhteessa Asiakkaaseen vastuussa välillisestä vahingosta, paitsi jos vahinko on aiheutunut
huolimattomuudesta Fortumin puolella, eikä koskaan yli sen, mihin pakottava lainsäädäntö Asiakkaan
oikeuttaa.

13. Sopimusehtojen muuttaminen ja toimitusten päättäminen
Fortumilla on oikeus muuttaa Asiakkaan tilaukseen sovellettavia sopimusehtoja. Olennaisesta muutoksesta
Fortum ilmoittaa Asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.
Fortum varaa oikeuden päättää Laitteiden ja/tai Palvelun toimitus ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle
henkilökohtaisesti sekä verkkosivuillaan mahdollisimman aikaisin ennen toimituksen päättämistä.
 
14. Asiakkaan ja Fortum Markets Oy:n yhteystiedot
Fortum toimittaa Laitetta ja Palvelua koskevat ilmoitukset Asiakkaan Fortumille ilmoittamaan posti- tai
sähköpostiosoitteeseen.
Fortumin yhteystiedot ovat seuraavat: Fortum Markets Oy, y-tunnus 1852328-0, PL 100, 00048 FORTUM.
www-osoite: www.fortum.fi. Ajantasaiset tiedot ovat löydettävissä Fortumin verkkosivuilta
 
15. Erimielisyydet
Asiakkaalla on oikeus saattaa Fortum Markets Oy:n ja Asiakkaan välinen riita-asia kuluttajariitalautakunnan
tai Fortum Markets Oy:n kotipaikan (Espoon) käräjäoikeuden ratkaistavaksi tai käyttää muita lain Asiakkaalle
kulloinkin suomia mahdollisuuksia saattaa asia muun vastaavan elimen käsiteltäväksi