Tulostettavat sopimusehdot löydät täältä

 
SOPIMUSEHDOT, FORTUM FIKSU SÄHKÖLÄMMITTÄJÄLLE / ÖLJYLÄMMITTÄJÄLLE
02/2015
 
1.   Lyhenteet
Näissä sopimusehdoissa käytetään seuraavia määriteltyjä termejä:
"Asiakas": Näiden sopimusehtojen kohdan 3 mukainen henkilö
"Fortum": Fortum Markets Oy ja sen valtuuttamat alihankkijat
"Laite": Fortumin toimittama Fortum Fiksu ohjausyksikkö siihen liittyvine osineen ja ohjelmistoineen
"Erillistuote": Fortumin toimittama Laitteeseen liittyvä erillistuote
"Palvelu": Fortumin toimittama Laitteen ylläpitopalvelu
2.   Palvelukokonaisuuden kuvaus
Laitteen, Erillistuotteiden sekä Palvelun muodostama kokonaisuus on tarkoitettu ohjaamaan asiakkaan sähkö- tai öljylämmitystä mm. säätietojen, kodin lämpötilan sekä sähkön hintatietojen perusteella. Fortum voi ohjata Laitteen ja Palvelun kautta asiakkaan Palveluun liitettyjä sähkökuormia siten, että asiakkaan asuinmukavuus ei tästä kärsi (kysyntäjousto).
3.   Yleisiä määräyksiä
Näitä sopimusehtoja sovelletaan Laitteen, Erillistuotteiden ja Palvelun myyntiin. Nämä sopimusehdot eivät ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat Asiakkaan oikeuksia siitä, mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.
Fortum myy Laitteita, Erillistuotteita ja Palvelua täysi-ikäisille yksityishenkilöille, joista näissä sopimusehdoissa käytetään nimitystä ”Asiakas”. Edunvalvojan suostumuksella myös alle 18-vuotiaat voivat ostaa ko. tuotteita.
Fortum Markets Oy:n yhteystiedot ovat seuraavat: Fortum Markets Oy, y-tunnus 1852328-0. PL 100, 00048 FORTUM. Kotinäyttöä koskevien asioiden asiakaspalvelun puhelinnumero: 0200 99330, ma-pe klo 9.00-17.00. www-osoite: www.fortum.fi . Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun myös palautelomakkeella tai sähkö-postitse fiksu@fortum.com .
Laite: Laitteen toimituksesta sovitaan aina Asiakkaan kanssa erikseen. Laitteen asennus pyritään suorittamaan ilman aiheetonta viivästystä. Laitteen toimitusaika on pääsääntöisesti noin 8-10 viikkoa tilauksesta. Laitteen käyttöönoton yhteydessä Fortum varmistaa, että Laite toimii oikein. Mikäli Asiakas haluaa teettää Laitteen asennuksen yhteydessä myös muita sähkötöitä asennuskohteessa, tulee Asiakkaan sopia asiasta erikseen asennustyötä suorittavan urakoitsijan kanssa. Suhteessa Asiakkaaseen Fortum on vastuussa vain Laitteen asennuksesta.
Palvelu: Palvelun toimitus alkaa Laitteen asennuksen jälkeen.
Erillistuote: Erikseen tilattu Erillistuote lähetetään Asiakkaalle pääsääntöisesti tilausta seuraavana arkipäivänä. Erillistuotteen toimitusaika on pääsääntöisesti noin 2-7 arkipäivää tuotteen lähettämisestä. Laitteen tilauksen yhteydessä tilattu Erillistuote toimitetaan Laitteen toimituksen yhteydessä. Mahdolliset Laitteen kanssa samalla kertaa tilatut Erillistuotteet toimitetaan valmiiksi Laitteeseen liitettynä, mutta vastuu Erillistuotteiden paikoilleen asentamisesta on Asiakkaalla. Vastuu erikseen tilattujen Erillistuotteiden Laitteeseen liittämisestä sekä paikoilleen asentamisesta on Asiakkaalla.
Jos jokin tilauksen sisältämistä tuotteista on tilapäisesti loppunut Fortumin varastosta, Fortum on Asiakkaaseen yhteydessä erikseen. Fortum varaa oikeuden tarvittaessa vaihtaa kyseinen tilattu tuote toiseen lähinnä vastaavaan tuotteeseen.
Fortum ei myy eikä toimita Laitteita, Erillistuotteita tai Palvelua ulkomaille. Fortum toimittaa Laitetta, Erillistuotteita ja Palvelua koskevat ilmoitukset Asiakkaan Fortumille ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.
Omistusoikeus Laitteeseen ja Erillistuotteeseen siirtyy Asiakkaalle, kun Asiakas on vastaanottanut ja maksanut tuotteen.
6.   Hinnat
Laitteen, Erillistuotteiden ja Palvelun hinnat ja mahdolliset pakkaus- ja toimituskulut on ilmoitettu kulloinkin voimassa olevien tuotekuvausten tai myyntikontaktin yhteydessä. Laitteen, Erillistuotteiden ja Palvelun hintoihin sisältyy arvonlisävero. Jos Laitteen, Erillistuotteiden tai Palvelun hinnassa on selvä virhe, Laitetta, Erillistuotteita tai Palvelua ei myydä olennaisesti alempaan hintaan, jos Asiakkaan voidaan olettaa ymmärtäneen hinnan olevan virheellinen.
Fortumilla on oikeus muuttaa Palvelun hintaa yleisen hintatason vaihtelun mukaisesti ilmoittamalla hinnanmuutoksesta Asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa.
Verojen ja julkisten maksujen määrissä tapahtuvien muutosten vaikutus hintoihin huomioidaan välittömästi muutosten voimaantulosta lukien. Fortum ilmoittaa Asiakkaalle tällaisista hinnanmuutoksista mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
Asiakas vastaa itse mahdollisen kotitalousvähennyksen hakemisesta Laitteen asennuksen osalta. Mikäli Asiakas ei Laitteen asennuksen osalta ole oikeutettu kotitalousvähennykseen, ei Fortum ole siitä vastuussa suhteessa Asiakkaaseen.
Laite: Laitteen maksulle Asiakas saa korotonta ja kulutonta maksuaikaa kolmekymmentäkuusi (36) kuukautta. Tällöin Laitteen hinta laskutetaan kuukausimaksuna joko sähkösopimuksen yhteydessä tai omalla laskullaan. Asiakas voi kuitenkin halutessaan maksaa Laitteen kokonaisuudessaan tilauksen yhteydessä tai maksuajan kuluessa. Laitteen asennus tulee maksaa aina kerralla Laitteen asennuksen jälkeen. Mikäli asennuskohde ei vastaa Asiakkaan siitä antamia tietoja tai jos Asiakas ei ole sovittuna asennusajankohtana asennuskohteessa, Fortumilla on oikeus veloittaa turhan asennuskäynnin kustannukset Asiakkaalta.
Palvelu: Palvelun hinta laskutetaan kuukausimaksuna joko sähkösopimuksen yhteydessä tai omalla laskullaan.
Erillistuote: Erillistuote laskutetaan aina kerralla seuraavalla sähkölaskulla.
Mikäli Laite ja/tai Palvelu laskutetaan sähkösopimuksen yhteydessä ja tällainen sopimus päättyy tai siirretään, jatkuu Laitteen ja/tai Palvelun laskutus erillisellä laskulla.
Asiakkaan on korvattava Fortumille kulut, jotka aiheutuvat maksujen perimisestä, sekä maksettava viivästyskorko erääntyneelle summalle. Kaikista maksuhuomautuksista peritään maksu kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
Mikäli Asiakas on valinnut maksaa Laitteen hinnan erissä, erääntyy koko maksamaton määrä maksettavaksi Fortumin kirjallisesta vaatimuksesta, jos Asiakas rikkoo olennaisesti sopimusehtoja tai laiminlyö sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen eräpäivänä, ja (i) maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, ja (ii) jos viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % velan alkuperäisestä määrästä.
8.   Vaatimukset toimintaympäristölle ja Palvelun toimivuus
Laite, Erillistuotteet ja Palvelu edellyttävät toimiakseen sopivan toimintaympäristön. Fortum ei takaa Laitteen, Erillistuotteiden tai Palvelun virheetöntä toimintaa, jos Asiakkaan ko. tuotteelle suunnittelema toimintaympäristö ei täytä asetettuja edellytyksiä (esimerkiksi langattoman verkon kantavuus asennuskohteessa ei ole riittävä tai Asiakkaalla ei ole käytössään Palvelun kanssa yhteensopivia ohjelmistoja). Fortum varaa oikeuden olla myymättä Laitetta, Palvelua tai tiettyä Erillistuotetta Asiakkaalle ja/tai perua jo syntynyt kauppa, mikäli käy ilmeiseksi, että tuote ei toimi Asiakkaan tuotteelle suunnittelemassa toimintaympäristössä. Asiakkaan toimintaympäristön sopivuus Laitteen, Palvelun ja/tai tietyn Erillistuotteen asennukseen pyritään selvittämään aina ennen ko. tuotteen tilausta.
Asiakkaan tulee ottaa huomioon, että Palvelu on Fortum Tarkka -sähkösopimuksen liitännäispalvelu eikä Palvelu toimi oikein, mikäli Asiakas irtisanoo Fortum Tarkka -sähkösopimuksen. Samoin Asiakkaan tulee ottaa huomioon, etteivät kaikki Laitteen ja Erillistuotteiden toiminnallisuudet ole käytettävissä, mikäli Asiakas irtisanoo Palvelun tai Fortum Tarkka -sähkösopimuksen. Edellä sanottu tarkoittaa samalla sitä, että Palvelun irtisanomisen jälkeen Laitteen ja/tai Erillistuotteiden ohjaamat laitteet tulee irrottaa ohjauksesta, sillä Palvelun päätyttyä ohjaus ei enää toimi oikein.
9.   Ohjelmistojen käyttöoikeus ja päivitykset
Osana Laitetta, Erillistuotetta ja Palvelua Asiakas saa ei-yksinomaisen käyttöoikeuden Laitteen, Erillistuotteen ja Palvelun käyttöä varten tarvittavan ohjelmiston käyttöön. Laitteen ja Erillistuotteiden osalta käyttöoikeus on voimassa pysyvästi ja Palvelun osalta niin kauan kuin Palvelun toimittamista koskeva sopimus on voimassa. Laitteeseen, Erillistuotteisiin ja Palveluun liittyvät ohjelmistot ovat Fortumin tai kolmansien osapuolien omaisuutta eikä Asiakkaalla ole oikeutta kopioida tai muuttaa ohjelmistoja millään tavoin. Asiakkaan tulee noudattaa Laitteen, Erillistuotteen tai Palvelun toimittamisen yhteydessä toimitettavia tarkempia lisenssiehtoja. Laite, Erillistuotteet ja Palvelu saattavat edellyttää päivitysten asentamista aika ajoin. Fortumilla on oikeus asentaa tarpeellisia päivityksiä ja muuttaa asetuksia automaattisesti tarpeen mukaan. Tätä varten Fortumilla on myös oikeus tarvittaessa ottaa etäyhteys Asiakkaan Laitteeseen.
Laitteen ja Erillistuotteiden takuuaika on kaksikymmentäneljä (24) kuukautta toimituksesta.
Fortum vastaa siitä, että takuuaikana Fortum kohtuullisessa ajassa joko korjaa Laitteessa tai Erillistuotteessa ilmenneen materiaali-, suunnittelu- tai laatuvirheen tai niin halutessaan vaihtaa Laitteen tai Erillistuotteen uuteen näiden takuuehtojen mukaisesti. Tämä takuu on voimassa ainoastaan Suomessa.
Asiakkaan tulee ilmoittaa Fortumille havaitsemistaan virheistä tai häiriöistä Laitteessa tai Erillistuotteessa ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa virheen tai häiriön huomaamisesta. Takuuaikana korjatulla Laitteella ja Erillistuotteella on takuu alkuperäisen takuuajan loppuun, aina kuitenkin vähintään kuusikymmentä (60) päivää korjauspäivästä tai korvaavan Laitteen tai Erillistuotteen toimittamisesta.
Takuuaikana korjattu tai korvattu Laite tai Erillistuote toimitetaan Asiakkaalle postitse ja Laitteen tai Erillistuotteen asennuksesta ja käyttöönotosta vastaa Asiakas. Mikäli kuitenkin asennus edellyttää sähköasentajan pätevyyttä, vastaa Fortum asennuksesta kustannuksellaan.
Takuu ei koske ohjelmistovirhettä, joka on luonteeltaan vähäinen tai joka ei olennaisesti estä Laitteen, Erillistuotteen tai Palvelun käyttöä. Takuu ei myöskään koske normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista tai Laitteen tai Erillistuotteen rikkoutumista tapaturman tai vahingon seurauksena. Takuu ei koske tilanteita, joissa Asiakas on käyttänyt Laitetta tai Erillistuotetta Fortumin antamien ohjeiden vastaisesti tai muulla tapaa huolimattomasti. Takuu ei kata Laitteen tai Erillistuotteen toimintahäiriötä tai rikkoutumista, joka on seurausta muun kuin Fortumin tekemistä asennuksista tai muutoksista Laitteeseen tai Erillistuotteeseen.
Fortum varaa oikeuden todentaa Laitteessa tai Erillistuotteessa ilmoitetut virheet, sekä oikeuden periä selvästi perusteettomasta takuupalautuksesta aiheutuneet kustannukset Asiakkaalta.
Mahdollisen valikoimasta poistuneen rikkoutuneen Laitteen tai Erillistuotteen tilalle Fortumilla on oikeus toimittaa lähinnä vastaava tuote.
Fortum kehottaa Asiakasta olemaan kaikissa Laitteeseen tai Erillistuotteisiin liittyvissä huolto- ja korjausasioissa ensisijaisesti yhteydessä Fortumiin.
11.  Peruutus ja Palvelun irtisanominen
Laite: Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilaus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua tilausvahvistuksen vastaanottamisesta. Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi asiakkaan on ilmoitettava Fortum Markets Oy:lle päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla (esimerkiksi kirjeellä postitse osoitteeseen Fortum Markets Oy/Peruutukset, PL 100, 00048 Fortum tai sähköpostilla osoitteeseen: fiksu@fortum.com). Tähän tarkoitukseen voi käyttää liitteenä olevaa peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista. Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että asiakas lähettää ilmoituksensa peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.Asiakkaalle asennetulla Laitteella ei ole palautusoikeutta. Mikäli Asiakas kuitenkin peruuttaa kaupan Laitteen asennukseen mennessä, vastaa Asiakas peruutukseen saakka kertyneistä konfigurointi- ja asennuskuluista. Mikäli Laite rikkoutuu takuuaikana, tulee Asiakkaan vedota takuuseen näiden sopimusehtojen kohdan 9 mukaisesti.
Palvelu: Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Palvelu ilmoittamalla asiasta kirjallisesti Fortumille. Irtisanomisaika on neljätoista (14) päivää. Fortumilla on oikeus purkaa Palvelun toimittamista koskeva sopimus, mikäli Asiakas ei ole maksanut Fortumin Palvelun toimittamisesta perimää maksua kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisen maksukehotuksen lähettämisestä. Samalla tavalla Fortumilla on myös oikeus purkaa Palvelun toimittamista koskeva sopimus, jos Asiakas muutoin olennaisesti rikkoo Palvelun käytön ehtoja, eikä korjaa menettelyään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Mikäli Palvelun irtisanomisen jälkeen Asiakkaan lämmitysjärjestelmän uudelleenohjaus vaatii sähköasentajan käynnin, vastaa Asiakas tästä kustannuksellaan. Mikäli Palvelu irtisanotaan tai puretaan ja Asiakas sen jälkeen haluaa tilata Palvelun uudelleen, veloitetaan uudelleenkytkennästä Palvelun kytkentämaksu kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
Erillistuote: Fortumin verkkosivuilla myytäviä Erillistuotteita koskee kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus. Palautettava Erillistuote tulee lähettää pakettitoimituksena Suomesta maksuttomalla Postin asiakaspalautuksella osoitteeseen Fortum Markets Oy, c/o There Corporation Oy, Rantakatu 2 (Academill), 65100 Vaasa. Palautuskaavakkeena pyydetään käyttämään osoitteesta www.fortum.fi/fiksu löytyvää palautuslomaketta. Asiakkaan tulee säilyttää kopiot palautusasiakirjoista, sillä pakettilähetyksen seurantatunnus on ainoa palautuksen lähettämisen todiste. Palautuslähetyksen täytyy sisältää kaikki alkuperäiseen toimitukseen sisältyneet osat jälleenmyyntikuntoisina alkuperäispakkauksessa. Palautettava Erillistuote tulee pakata niin, että se ei vahingoitu kuljetuksessa. Fortum suosittelee pakkaamaan palautettavan Erillistuotteen alkuperäiseen toimituspakkaukseensa. Fortum ei ole vastuussa huolimattomasti pakatun palautettavan Erillistuotteen vahingoittumisesta.
12.  Asiakkaan muutto toiseen osoitteeseen
Mikäli Asiakas aikoo muuttaa toiseen osoitteeseen, tulee Asiakkaan ottaa yhteyttä Fortumiin ja sopia muuton vaikutuksista Laitteen maksamiseen ja Palvelun toimittamiseen. Ellei Asiakkaan ja Fortumin välillä muuta sovita, erääntyy Laitteen maksamaton kauppahinta muuton yhteydessä kerralla maksettavaksi ja Palvelun toimittamista koskeva sopimus sovitaan päättymään muuttoajankohtana. Fortumilla on oikeus poistaa Laitteesta Asiakkaan tiedot siten, että asennuskohteen uusi asukas voi halutessaan ottaa Laitteen käyttöön.
Asiakkaan tiedot tallennetaan Fortum Markets Oy:n asiakasrekisteriin. Rekisterissä olevia tietoja käytetään muun muassa asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen. Asiakas voi käyttää henkilötietolain (523/1999) mukaisia oikeuksiaan (esimerkiksi tarkistaa häntä koskevat tiedot tai kieltää tietojensa käytön suoramarkkinointiin) ottamalla yhteyttä Fortum Markets Oy:n. Yhteydenotot on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava allekirjoitettuina osoitteeseen: Fortum Markets Oy, Timo Liiri, PL 100, 00048 FORTUM. Fortum Markets Oy:n ajantasainen rekisteriseloste on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa www.fortum.fi/rekisteriseloste .
Asiakkaan tulee ottaa huomioon, että vastuu Laitteen ja Erillistuotteiden lainmukaisesta käyttämisestä on Asiakkaalla itsellään. Fortum ei vastaa siitä, että Laitetta tai Erillistuotteita on käytetty tai pyritty käyttämään yksityisyyden suojaa loukkaavalla tavalla. Samoin Asiakkaan vastuulla on varmistaa, että Laitteeseen, Erillistuotteisiin ja Palveluun liittyviä käyttäjätunnuksia säilytetään huolellisesti ja että Laitteen, Erillistuotteiden ja Palvelun tilauksen yhteydessä Asiakkaan Fortumille ilmoittamat yhteystiedot, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot ovat oikein ja että niiden käyttäjiltä on saatu luovutukseen suostumus.
Fortumilla on oikeus Laitteen, Erillistuotteen tai Palvelun vikatilanteessa tutkia, käsitellä ja tallentaa ko. tuotteen keräämiä tietoja siinä laajuudessa kuin korjauksen vuoksi on tarpeen ja Fortumin tietosuojaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti.
14.  Myyjän vastuu ja vastuunrajaukset
Sen lisäksi, mitä tuotekohtaisissa takuuehdoissa on todettu myyjän tuotetakuusta, sovelletaan Fortumin virhevastuuseen kuluttajansuojalakia ja muita mahdollisia pakottavia lain säädöksiä.
Laitteen, Erillistuotteiden ja Palvelun käyttötarkoitus on toimia Asiakkaan apuvälineenä Laitteen asennuskohteen lämmityksen ohjauksessa ja sähkön käytön optimoinnissa. Laite ei korvaa Asiakkaan omaa seurantaa asennuskohteesta, eikä Fortum vastaa mistään sellaisesta vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että Laite, Erillistuote tai Palvelu ei ole toiminut odotetun mukaisesti. Asiakkaan tulee tiedostaa, että Laite, Erillistuote tai Palvelu voi olla toimimatta esimerkiksi paristojen tyhjennyttyä, teknisen vian tai asennuskohteen ominaisuuksien vuoksi, sähkö- tai tietoliikenneyhteyskatkon aikana tai muusta vastaavasta syystä. Laite tai Erillistuote ei siten voi estää esimerkiksi asennuskohteen jäätymistä, palamista tai suuren sähkölaskun syntymistä.
Laitteen, Erillistuotteiden ja Palvelun käyttö on sallittua ainoastaan Fortumin antamien ohjeiden mukaisesti ja huolellisuutta noudattaen. Fortum ei ole vastuussa mistään sellaisesta vahingosta, joka on aiheutunut Laitteen, Erillistuotteen tai Palvelun näiden sopimusehtojen tai muun Fortumin antaman ohjeistuksen vastaisesta menettelystä, kuten Asiakkaan Fortumin antamien ohjeiden vastaisesti tekemistä muutoksista tai ohjelmoinneista Laitteeseen, Erillistuotteisiin tai Palveluun.
Palvelun toimittamisessa hyödynnetään kolmansien osapuolten toimittamia tietoja esimerkiksi sähkön markkinahinnasta, sähkön siirtohinnasta ja säätilasta. Fortum ei vastaa mistään sellaisesta vahingosta, joka on aiheutunut siitä, että Palvelun ohjaamiseen tarvittavia tietoja ei ole saatu oikeaan aikaan tai ne ovat olleet vanhentuneita tai virheellisiä. Fortum ei muutoinkaan ole vastuussa kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista, erityisesti Fortum ei ole vastuussa kolmannen osapuolen tarjoaman tietoliikenneverkon käytettävyydestä virheettömästi ja tämän vaikutuksesta Laitteeseen, Erillistuotteisiin tai Palveluun.
Asiakas vastaa itse käyttämiensä tietokoneiden ja muiden laitteiden turvallisuudesta, esim. palomuurin, virustorjunnan ja tarvittavien päivityksien osalta. Samoin Asiakas vastaa itse Laitteen, Erillistuotteiden ja Palvelun käyttöön tarvittavien tietoliikenneyhteyksien hankkimisesta ja ylläpitämisestä. Fortum ei vastaa yleisessä tietoverkossa tai Asiakkaan omistamassa, hallitsemassa tai sopimuksen nojalla käyttämässä tietoverkossa tiedon häviämisen tai muuttumisen Asiakkaalle aiheuttamasta vahingosta.
Fortum ei vastaa Asiakkaalle syntyneestä vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta olosuhteiden muutosta tai muuta seikkaa, joka on Fortumin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ja jota Fortum ei kohtuudella voi voittaa. Fortum ilmoittaa Asiakkaalle niin pian kuin mahdollista Fortumia kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.
Fortum ei ole suhteessa Asiakkaaseen vastuussa välillisestä vahingosta, paitsi jos vahinko on aiheutunut huolimattomuudesta Fortumin puolella, eikä koskaan yli sen, mihin pakottava lainsäädäntö Asiakkaan oikeuttaa.
15.  Sopimusehtojen muuttaminen ja toimitusten päättäminen.
Fortumilla on oikeus muuttaa Asiakkaan tilaukseen sovellettavia sopimusehtoja. Olennaisesta muutoksesta Fortum ilmoittaa Asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.
Fortum varaa oikeuden päättää Laitteiden, Erillistuotteiden ja/tai Palvelun toimitus ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle henkilökohtaisesti sekä verkkosivuillaan mahdollisimman aikaisin ennen toimituksen päättämistä.
16.  Asiakkaan ja Fortum Markets Oy:n yhteystiedot
Fortum toimittaa Laitetta, Erillistuotteita ja Palvelua koskevat ilmoitukset Asiakkaan Fortumille ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen.
Fortumin yhteystiedot ovat seuraavat: Fortum Markets Oy, y-tunnus 1852328-0. PL 100, 00048 FORTUM. www-osoite: www.fortum.fi.
17. Erimielisyydet
Asiakkaalla on oikeus saattaa Fortum Markets Oy:n ja sen välinen riita-asia kuluttajariitalautakunnan tai For-tum Markets Oy:n kotipaikan (Espoon) käräjäoikeuden ratkaistavaksi tai käyttää muita lain Asiakkaalle kul-loinkin suomia mahdollisuuksia saattaa asia muun vastaavan elimen käsiteleväksi.
 
PERUUTTAMISLOMAKE
Täyttäkää ja palauttakaa tämä lomake vain siinä tapauksessa, että haluatte peruuttaa tilauksen.
Vastaanottaja:
Fortum Markets Oy/Peruutukset
PL 100, 00048 FORTUM
Ilmoitan, että haluan peruuttaa tekemäni Fortum Fiksu Sähkölämmittäjälle / Öljylämmittäjälle tilauksen.
Tilausnumero:      ________________________________________________________________________
Tilauspäivä:         ________________________________________________________________________
Nimi:                   ________________________________________________________________________
Osoite:               ________________________________________________________________________
Allekirjoitus ja nimen selvennys:
_____________________________________________________________________________________
Päiväys:             _______________________________________________________________________