Fortum Tarkka aurinkosähkön sopimusehdot

Asiakkaan ja Fortum Markets Oy:n, jäljempänä Myyjä, välinen sähkönmyyntisopimus tehdään näiden ehtojen, hinnaston ja sähkön tilauslomakkeen mukaisena. Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia sähkönmyyntiehtoja ja soveltuvissa tapauksissa sähkön toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014-sähkönmyyntiehdot ja sopimuksen tekohetkellä voimassa STE2014-sähköntoimitusehdot) sekä muita sähkönmyyntiä koskevia viranomaismääräyksiä.
 
Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.
 
Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Sähkön alkuperä todennetaan Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergia -merkin (Tarkka- vesisähkösopimukset) tai eurooppalaisen Guarantee of Origin alkuperäjärjestelmän (Kesto-, Takuu-, Vakaa-, Tarkka aurinkosähkö- ja Tuulisähkö-sopimukset) mukaisesti. Sähkön tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä ilmakehään. Fortum Markets Oy varaa oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa fortum.fi internetsivuilta.
 
Hintoihin lisätään viranomaisten tai vastaavien kulloinkin myyjän perittäväksi määräämät verot ja maksut.
 
Siirtomaksut sekä muut verkkopalvelumaksut veloittaa verkkoyhtiösi kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Sähkön mittaustapa määräytyy verkkoyhtiön käytännön mukaisesti, ellei muuta ole sovittu. Mahdolliset ilmoitukset sähkön toimituksen häiriöistä tehdään paikalliselle verkkoyhtiölle.
 
 

FORTUM TARKKA AURINKOSÄHKÖN MYYNTIEHDOT

 

1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN
Fortum Tarkka aurinkosähkösopimus on voimassa toistaiseksi ja on tarkoitettu kuluttaja-asiakkaille. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus kahden viikon irtisanomisajalla ja sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

Sähkönmyyjällä ei ole velvollisuutta solmia uutta Fortum Tarkka aurinkosähkösopimusta samalle asiakkaalle eikä samaan käyttöpaikkaan, mikäli edellisen Fortum Tarkka aurinkosähkösopimusjakson päättymisestä on kulunut vähemmän kuin 12 kuukautta.
 
 
 
2 SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN, SÄHKÖN PÖRSSIHINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN
LASKUTUKSESSA
Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen jakeluverkonhaltijan ilmoittamia tuntikulutuksia jaettuna laskutusjakson kuukausille. *)
 
Pörssihinta on pohjoismaisen sähköpörssin (Nord Pool AS) julkaisema sähkön tuntikohtainen Suomen hinta-alueen hinta (Suomen aikaa). Tuntimitatun käyttöpaikan laskutusta varten laskutusjakson jokaisen tunnin energiankulutus kerrotaan saman tunnin pörssihinnalla, saadut tuntiarvot lasketaan yhteen ja tästä summasta lasketaan laskulla esitettävä kuukauden keskihinta, johon lisätään oheisessa sopimusvahvistuksessa mainittu välityspalkkio sekä arvonlisävero.
 
Fortum Tarkka aurinkosähkö laskutetaan valitun pituisissa laskutusjaksoissa jälkikäteen. Kullekin laskutusjaksoon kuuluvalle kuukaudelle hinta ja kulutus määräytyvät edellä todetulla tavalla. Tuntikohtaisia energiahintoja ei eritellä sähkölaskulla. Energiahinnan lisäksi asiakkaalta laskutetaan muut sovitut maksut. Asiakkaalle ei lähetetä ennakkotiedotetta tulevista sähkölaskuista.
 
*) Mikäli tuntikulutuksia ei ole saatavissa käytetään laskutushinnan laskennassa paikallisen jakeluverkonhaltijan ilmoittamia kuukausittaisia mittauslukemia. Tällöin laskutuksessa käytettävä kalenterikuukauden energian keskihinta saadaan painottamalla kuukauden tuntikohtaiset pörssihinnat jakeluverkon haltijan asiakaskohtaisesti valitseman tyyppikuormituskäyrän arvoilla. Päivä- ja yöjaksoille lasketaan omat painotetut keskihinnat. Edellä kuvatulla tavalla laskettuun keskihintaan lisätään oheisessa sopimusvahvistuksessa mainittu välityspalkkio sekä arvonlisävero. Tyyppikuormituskäyrät ovat Kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistamia ja niitä käytetään myös sähkökaupan osapuolien välisessä taseselvityksessä. Myyjä soveltaa sopimukseen verkkoyhtiön ilmoittamaa tyyppikuormituskäyrää.
 
 
3 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN
Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti muutoksesta tiedon saatuaan.
 
Sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Sähköenergian kuukausihinnan vaihtelut eivät kuitenkaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen (SME2014 8.2 / STE2014 13.2).
 
 
4 MUUT EHDOT
Sopimus koskee sähkön myynnin osuutta. Sähkön siirron maksut laskuttaa paikallinen jakeluverkon haltija. Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan liitteen mukaisia Sähkönmyynti- ja toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014 ja STE2014) tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja.
 

Yleiset sähkön toimitus- ja myyntiehdot