​Fortum Tarkka solel avtalsvillkor

Elförsäljningsavtalet mellan kunden och Fortum Markets Oy (nedan Försäljare), görs enligt dessa villkor, prislistor och beställningsblankett för el. För övrigt följs vid varje tidpunkt ikraftvarande elförsäljningsvillkor och i tillämpliga fall elleveransvillkor (Vid tidpunkten för tecknandet av avtalet ikraftvarande EFV2014 Elförsäljningsvillkor och ELV2014 Elleveransvillkor) samt övriga officiella myndighetsbestämmelser berörande elförsäljning.
 
Fortum har rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Ifall det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten, kan Fortum för att säkersälla sina fordringar  av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.
 
Den el som levereras enligt detta avtal produceras med förnybara energikällor. Elens ursprung verifieras med Ekoenergi-märket beviljat av Finlands Naturskyddsförbund (Tarkka-vattenelavtalen) eller enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin (Kesto-, Takuu-, Tuuli- och Takka solelavtalen). Produktionen orsakar inte koldioxidutsläpp i atmosfären. Fortum Markets Oy förbehåller sig rätten att göra ändringar som gäller elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela kunden om saken på dennes faktureringsadress en månad innan förändringen träder i kraft. Mer information på fortum.fi internetsidor.
 
Till priserna tillkommer övriga skatter eller avgifter som myndigheter har ålagt elförsäljaren att uppbära.
Ditt nätbolag debiterar överföringsavgifter och andra nättjänstavgifter enligt sin prislista som gäller för respektive tidpunkt. Mätningssättet bestäms enligt det lokala nätbolagets praxis, om inte annat har överenskommit. Eventuella störningar i elleveransen anmäls till det lokala nätbolaget.

 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR FORTUM TARKKA SOLEL

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNINGSTID
Fortum Tarkka solelavtalet är i kraft tillsvidare och är ett avtal för konsumenter. Kunden har rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.
 
Elförsäljaren är inte förpliktad att ingå ett nytt Fortum Tarkka solelavtal med samma kund eller till samma förbrukningsställe, ifall det är mindre än 12 månader från utgången av kundens föregående Fortum Tarkka solelavtalsperiod.
 
2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN, BÖRSPRISET PÅ EL OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA I FAKTURERINGEN
För mätning av elförbrukningen är den lokala nätinnehavaren ansvarig för. Vid faktureringen används de timförbrukningar som den lokala nätinnehavaren meddelat fördelade på faktureringsperiodens månader. *) Börspriset är av den nordiska elbörsen (Nord Pool AS) publicerade timvisa elpriset för Finlands prisområde(Finsk tid). För fakturering av förbrukningsstället som har timmätning multipliceras energiförbrukningen för varje timme under faktureringsperioden med samma timmes börspris. De timvärden man fått på detta sätt räknas ihop och från denna summa beräknas månadens medelpris samt mervärdesskatt som anges i fakturan tillagt med det förmedlingsarvode som nämns i denna avtalsbekräftelse.
 
Fortum Tarkka solelen faktureras i faktureringsperioder av utvald längd i efterskott. Priset och förbrukningen för varje månad som ingår i respektive faktureringsperiod bestäms på ovannämnda sätt. Energipriser per timme specificeras inte i fakturan. Utöver energipriset faktureras av kunden också övriga överenskomna avgifter. Kunden får inte förhandsbesked om kommande elfakturor.
 
*) Om inte timförbrukningsuppgifter är tillgängliga, används för räkning av faktureringspriset de månatliga mätvärden som det lokala nätbolaget har meddelat. Då fås, som faktureringen använder, kalendermånadens medelpris för energin med att betona månadens timenhetliga börspriser enligt nätinnehavarens kundspecifikt valda värden för typbelastningskurvan. För dag- och nattperioder räknas egna betonade medelpriser. Med ovannämnda sätt tillsätts förmedlingsarvodet och mervärdesskattet, som nämnts i avtalsbekräftelsen, i det räknade medelpriset.
 
Typbelastningskurvorna är fastställda av Handels- och industriministeriet och används även i balansutredningen mellan elhandelsparterna. Försäljaren tillämpar den typbelastningskurva som nätbolaget angett.
 
3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER
Inverkan på elpriset av förändringar i skatter, allmänna avgifter och andra med dessa jämförbara avgifter tas omedelbart i beaktande fr.o.m. det datum de träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om dess inverkan på prissättningen så fort som möjligt efter att han fått kännedom om ändringen.

Elförsäljaren kan ändra avtalsvillkor eller –priser genom att meddela om dessa åt kunden 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar om dessa förändringar genom att skicka informationen till den av kunden avgivna post- eller e-postadressen. Växlingar i elenergins månadspriser är dock inte sådana förändringar i pris- eller avtalsvillkor, som kunden informeras om i förväg (EFV2014 8.2 / ELV2014 13.2).
 
4 ÖVRIGA VILLKOR
Avtalet gäller elförsäljningsandelen av el. Avgifterna för elöverföringen faktureras av det lokala nätbolaget. Vid sidan av dessa villkor tillämpas Elförsäljnings- och elleveransvillkor (vid den tidpunkt då avtalet sluts gäller EFV2014 och ELV2014) eller villkor som ersätter dessa eller motsvarande i branschen använda villkor.


Elleverans och försäljningsvillkor