Fortum Kesto avtalsvillkor

Fortum Kesto försäljningspriset på el är i kraft ett kalenderkvartal åt gången och priset granskas 1.1., 1.4., 1.7. och 1.10. Meddelande om priset för följande kvartal skickas till kunden en månad innan det träder i kraft.

Fortum Kesto -elavtal gäller tillsvidare och kunden har rätt att säga upp det tillsvidare gällande avtalet med 14 dagars uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

Elförsäljningsavtalet mellan kunden och Fortum Markets Oy (nedan Försäljare), görs enligt dessa villkor, prislistor och beställningsblankett för el. För övrigt följs vid varje tidpunkt ikraftvarande elförsäljningsvillkor och i tillämpliga fall elleveransvillkor (Vid tidpunkten för tecknandet av avtalet ikraftvarande EFV2014 Elförsäljningsvillkor och ELV2014 Elleveransvillkor) samt övriga officiella myndighetsbestämmelser berörande elförsäljning.

Fortum har rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Ifall det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten, kan Fortum för att säkersälla sina fordringar  av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.

Den el som levereras enligt detta avtal produceras med förnybara energikällor. Elens ursprung verifieras med Ekoenergi-märket beviljat av Finlands Naturskyddsförbund (Tarkka-avtalen) eller enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin (Kesto-, Takuu-, Vakaa och Vindel -avtalen). Produktionen orsakar inte koldioxidutsläpp i atmosfären. Fortum Markets Oy förbehåller sig rätten att göra ändringar som gäller elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela kunden om saken på dennes faktureringsadress en månad innan förändringen träder i kraft. Mer information på fortum.fi.

Till priserna tillkommer övriga skatter eller avgifter som myndigheter har ålagt elförsäljaren att uppbära.

Ditt nätbolag debiterar överföringsavgifter och andra nättjänstavgifter enligt sin prislista som gäller för respektive tidpunkt. Mätningssättet bestäms enligt det lokala nätbolagets praxis, om inte annat har överenskommit. Eventuella störningar i elleveransen anmäls till det lokala nätbolaget.