Fortum Tarkka avtalsvillkor

Elförsäljningsavtalet mellan kunden och Fortum Markets Oy (nedan Försäljare), görs enligt dessa villkor, prislistor och beställningsblankett för el. För övrigt följs vid varje tidpunkt ikraftvarande elförsäljningsvillkor och i tillämpliga fall elleveransvillkor (Vid tidpunkten för tecknandet av avtalet ikraftvarande EFV2014 Elförsäljningsvillkor och ELV2014 Elleveransvillkor) samt övriga officiella myndighetsbestämmelser berörande elförsäljning.

Fortum har rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Ifall det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten, kan Fortum för att säkersälla sina fordringar  av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.

Den el som levereras enligt detta avtal produceras med förnybara energikällor. Elens ursprung verifieras med Ekoenergi-märket beviljat av Finlands Naturskyddsförbund (Tarkka-avtalen) eller enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin (Kesto-, Takuu-, Vakaa och Vindel -avtalen). Produktionen orsakar inte koldioxidutsläpp i atmosfären. Fortum Markets Oy förbehåller sig rätten att göra ändringar som gäller elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela kunden om saken på dennes faktureringsadress en månad innan förändringen träder i kraft. Mer information på www.fortum.fi.

Till priserna tillkommer övriga skatter eller avgifter som myndigheter har ålagt elförsäljaren att uppbära.

Ditt nätbolag debiterar överföringsavgifter och andra nättjänstavgifter enligt sin prislista som gäller för respektive tidpunkt. Mätningssättet bestäms enligt det lokala nätbolagets praxis, om inte annat har överenskommit. Eventuella störningar i elleveransen anmäls till det lokala nätbolaget.

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR FORTUM TARKKA

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNINGSTID

Fortum Tarkka -elavtalet är i kraft tillsvidare. Kunden har rätt att säga upp avtalet med två veckors uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

Elförsäljaren är inte förpliktad att ingå ett nytt Fortum Tarkka -avtal med samma kund eller till samma förbrukningsställe, ifall det är mindre än 12 månader från utgången av kundens föregående Fortum Tarkka -elavtalsperiod.

2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN, BÖRSPRISET PÅ EL OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA

I FAKTURERINGEN

För mätning av elförbrukningen svarar innehavaren av det lokala distributionsnätet (nätbolaget). Vid faktureringen används den förbrukningsprognos som meddelats av nätbolaget fördelad enligt faktureringskurvan på faktureringsperiodens månader (fakturering enligt uppskattning) eller förbrukningsvärden för varje timme som innehavaren av distributionsnätet har meddelat (timmätning).

Börspriset är det av den nordiska elbörsen (Nord Pool AS) publicerade timvisa elpriset för Finlands prisområde. För fakturering av förbrukningsställen som har timmätning multipliceras energiförbrukningen för varje timme under faktureringsperioden med samma timmes börspris. De timvärden man fått räknas ihop och från denna summa beräknas månadens genomsnittspris som uppges i fakturan. Till detta genomsnittspris tillkommer det ett förmedlingsarvode på 0,30 c/kWh (moms 24%).

Om kunden inte har timmätning, fås medelpriset genom att väga månadens timvisa börspriser med värden i den typbelastningskurva som nätbolaget valt för respektive kund. För dag- och nattperioder beräknas separata vägda medelpriser. Till medelpriset som beräknats på det ovanbeskrivna sättet tilläggs ett förmedlingsarvode på 0,30 c/kWh (moms 24%).

Typbelastningskurvorna är fastställda av Handels- och industriministeriet och används även i balansutredningen mellan elhandelsparterna. Försäljaren tillämpar den typbelastningskurva som nätbolaget angett. Ifall kundens faktiska förbrukning inte motsvarar den av nätbolaget givna typbelastningskurvan som tillämpades då avtalet trädde i kraft, kan den bytas ut senare antingen av nätbolaget eller försäljaren. Den nya typbelastningskurvan tillämpas under den faktureringsperiod som följer efter ändringen.

Faktureringen enligt uppskattning avstäms på basen av de förbrukningsmängder som nätbolaget meddelat. Vid utjämningsfaktureringen räknas tiden efter den föregående avstämningen på nytt med hjälp av den verkliga förbrukningsmängden vägd enligt faktureringskurvan och vägda börspriser. Kunden får antingen en kreditfaktura eller en tilläggsdebitering, varvid inexaktheten i prognosen för den årliga förbrukningen inte inverkar på den slutliga kostnaden för elenergin för den tidsperiod som avstäms.

Fortum Tarkka -elen faktureras i faktureringsperioder av utvald längd i efterskott. Priset och förbrukningen för varje månad som ingår i respektive faktureringsperiod bestäms på ovannämnda sätt. För den månad, då avtalet börjar, tillämpas vid fakturering av månadens förbrukning det pris som bestäms på ovannämnda sätt och meddelade eller beräknade förbrukningsmängder för hela ifrågavarande månad. För den månad, då avtalet upphör, tillämpas vid faktureringen för månadens förbrukning det pris som bestäms på ovankonstaterade sätt och meddelade eller beräknade förbrukningsmängder för föregående månad.

Ifall det inte är tekniskt möjligt att använda timvärden för timmätna förbrukningsställen tillämpas den ovannämnda proceduren med typbelastningskurvorna.

Energipriser per timme specificeras inte i fakturan.

Utöver energipriset faktureras av kunden också övriga överenskomna avgifter.

Kunden får inte förhandsbesked om kommande elfakturor.

3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Inverkan på elpriset av förändringar i skatter, allmänna avgifter och andra med dessa jämförbara avgifter tas omedelbart i beaktande fr.o.m. det datum de träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om dess inverkan på prissättningen så fort som möjligt efter att han fått kännedom om ändringen.

Elförsäljaren kan ändra avtalsvillkor eller –priser genom att meddela om dessa åt kunden 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar om dessa förändringar genom att skicka informationen till den av kunden avgivna post- eller elpostadressen. Växlingar i elenergins månadspriser är dock inte sådana förändringar i pris- eller avtalsvillkor, som kunden informeras om i förväg (EFV2014 8.2 / ELV2014 13.2 ).

4 ÖVRIGA VILLKOR

Avtalet gäller elförsäljningen. Avgifterna för elöverföringen faktureras av det lokala nätbolaget. Vid sidan av dessa villkor tillämpas Elförsäljnings- och elleveransvillkor (vid den tidpunkt då avtalet sluts gäller EFV2014 och ELV2014) eller villkor som ersätter dessa eller motsvarande i branschen använda villkor.