Fortum Tuuli avtalsvillkor

 

Elförsäljningsavtalet mellan kunden och Fortum Markets Oy (nedan Försäljare), görs enligt dessa villkor, prislistor och beställningsblankett för el. För övrigt följs vid varje tidpunkt ikraftvarande elförsäljningsvillkor och i tillämpliga fall elleveransvillkor (Vid tidpunkten för tecknandet av avtalet ikraftvarande EFV2014 Elförsäljningsvillkor och ELV2014 Elleveransvillkor) samt övriga officiella myndighetsbestämmelser berörande elförsäljning.

Den el som levereras enligt detta avtal produceras med förnybara energikällor. All den el som Fortum Markets Oy säljer till konsumer verifieras enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. Fortum Tarkka 100% vattenelens ursprung verifieras med Ekoenergi-märket beviljat av Finlands Naturskyddsförbund. Produktion av förnybar el producerar inte koldioxidutsläpp i atmosfären.

All den el som Fortum Markets Oy säljer anskaffas på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi förbehåller rätten att göra ändringar som gäller elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela kunden om saken på dennes faktureringsadress en månad innan förändringen träder i kraft. Mer information på fortum.fi internetsidor.

Till priserna tillkommer övriga skatter eller avgifter som myndigheter har ålagt elförsäljaren att uppbära.

Fortum har rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Ifall det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten, kan Fortum för att säkersälla sina fordringar  av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning. 

Ditt nätbolag debiterar överföringsavgifter och andra nättjänstavgifter enligt sin prislista som gäller för respektive tidpunkt. Mätningssättet bestäms enligt det lokala nätbolagets praxis, om inte annat har överenskommit. Eventuella störningar i elleveransen anmäls till det lokala nätbolaget.

 

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR FORTUM TUULISÄHKÖ

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNINGSTID

Fortum Tuulisähkö-elavtalet är ett tidsbundet avtal som är i kraft till den utsatta tiden som nämnts i beställningsblanketten. Ifrågavarande inledningsperiod och -pris har engångskaraktär och tillämpas endast en gång för samma kund och förbrukningsställe. Efter detta gäller avtalet tillsvidare och kunden har rätt att säga upp det tillsvidare gällande avtalet med 14 dagars uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN, BÖRSPRISET PÅ EL OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA

I FAKTURERINGEN

Den lokala distributionsnätsinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. I faktureringen används den lokala nätinnehavarens förbrukningsprognos fördelat på faktureringskurvan för faktureringsperiodens månader (fakturering som grundar sig på uppskattad förbrukning) eller förbrukningsmängderna utifrån den uppmätta förbrukning som den lokala nätinnehavaren meddelar (timmätning) fördelat på faktureringsperiodens månader.

Priset på Fortum Tuulisähkö uppdateras regelbundet fyra gånger om året. Fortum köper elen för respektive kvartal i förväg under en tre månader lång anskaffningsperiod. Anskaffningsperioderna är: 21.8.-20.11.; 21.11.-20.2.; 21.2.-20.5. och 21.5.-20.8.. De motsvarande prisperioderna är: 1.1.-31.3.;1.4.-30.6.; 1.7.-30.9. och 1.10.-31.12. Priset fastställs utifrån två prisfaktorer som noteras på elbörsen NASDAQ OMX Commodities enligt följande (I kvartalsprodukterna betyder Q1, Q2, Q3 och Q4 ifrågavarande prisperiodens kvartal samt YY är ifrågavarande prisperiodens årets två sista siffror):

Energipriset för Fortum Tuulisähkö grundar sig under de ovannämnda prisperioderna på det genomsnittliga priset på den kvartalsprodukt som noteras på den nordiska elbörsen NASDAQ OMX Commodities för respektive prisperiod (till exempel prisperioden 1.1.-31.3. ENOFUTBLQ1-YY) tillagt med det genomsnittliga priset på den finska områdesprisskillnadsprodukt som noteras på elbörsen under motsvarande tidsperiod (till exempel prisperioden 1.1.-31.3. SYHELFUTBLQ1-YY). Det pris som faktureras av kunden är summan av de ovannämnda genomsnittliga priserna på kvartalsprodukten och områdesprisskillnadsprodukten samt för respektive tid gällande förmedlingsavgift tillagt med moms. Därtill debiteras en månatlig grundavgift.

Kundens pris gäller under respektive prisperiod och uppdateras för respektive period utan separat meddelande.

Om den Nordiska elbörsen ändrar sina angivna produkter ändras beräkningen i enlighet med produktändringarna.
3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Inverkan av skatteändringar, ändringar i offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter på elpriserna beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen så snart som försäljaren fått kännedom om dem.

När den tidsbundna perioden för avtalet har gått ut kan elförsäljaren ändra avtalsvillkoren eller -priserna genom att meddela kunden detta 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till den post- eller e-postadress som kunden har uppgett. De regelbundna prisuppdateringarna av kundens energipris som görs per kvartal är dock inte sådana ändringar i pris- eller avtalsvillkoren som kunden informeras om i förväg. (EFV2014 8.2.; ELV2014 13.2.)

4 ÖVRIGA VILLKOR

Avtalet gäller försäljningsandelen av el. Avgifterna för överföringen av el faktureras av den lokala distributionsnätsinnehavaren. Vid sidan av dessa villkor tillämpas de bifogade Elförsäljningsvillkoren EFV2014 och Elleveransvillkoren ELV2014 eller de villkor som ersätter dessa eller motsvarande villkor som tillämpas i branschen.