Fortum Tuulisähkö - sopimusehdot
 

Asiakkaan ja Fortum Markets Oy:n, jäljempänä Myyjä, välinen sähkönmyyntisopimus tehdään näiden ehtojen, hinnaston ja sähkön tilauslomakkeen mukaisena. Muilta osin noudatetaan kulloinkin voimassa olevia sähkönmyyntiehtoja ja soveltuvissa tapauksissa sähkön toimitusehtoja (sopimuksen tekohetkellä voimassa SME2014-sähkönmyyntiehdot ja sopimuksen tekohetkellä voimassa STE2014-sähköntoimitusehdot) sekä muita sähkönmyyntiä koskevia viranomaismääräyksiä.

Tämän sopimuksen perusteella toimitettava sähkö tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä. Kotiasiakkaille myymämme 100% vesi-, tuuli- ja aurinkosähkön alkuperä todennetaan eurooppalaisen Guarantee of Origin alkuperäjärjestelmän mukaisesti. Fortum Tarkan 100% vesisähkön alkuperä todennetaan Suomen luonnonsuojeluliiton Ekoenergia -merkin mukaisesti. Uusiutuvan sähköenergian tuotannosta ei aiheudu hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

Fortum Markets Oy hankkii kaiken myymänsä sähkön Nord Pool -sähköpörssistä sekä sähkön pientuottajilta. Varaamme oikeuden tehdä tätä sähkön alkuperää sekä sen todentamista koskevia muutoksia ilmoittamalla siitä asiakkaan laskutusosoitteeseen 1 kuukausi ennen muutoksen voimaantuloa. Lisätietoa www.fortum.fi/alkupera.

Fortumilla on oikeus sopimusta tehtäessä tarkistaa asiakkaan luottokelpoisuus. Mikäli luottokelpoisuudessa ilmenee puutteita, voi Fortum edellyttää asiakasta toimittamaan hyväksyttävän vakuuden tai ennakkomaksun saataviensa turvaamiseksi.​ 

Siirtomaksut sekä muut verkkopalvelumaksut veloittaa verkkoyhtiösi kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti. Sähkön mittaustapa määräytyy verkkoyhtiön käytännön mukaisesti, ellei muuta ole sovittu. Mahdolliset ilmoitukset sähkön toimituksen häiriöistä tehdään paikalliselle verkkoyhtiölle.

FORTUM TUULISÄHKÖN MYYNTIEHDOT

1 SOPIMUKSEN KESTO JA IRTISANOMINEN

Fortum Tuulisähkö -sähkösopimus on määräaikaisena voimassa tilauslomakkeella mainitun määräajan. Kyseistä määräaikaista aloitusjaksoa ja -hintaa sovelletaan kertaluontoisesti saman asiakkaan ja käyttöpaikan osalta. Tämän jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi ja asiakkaalla on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus 14 päivän irtisanomisajalla. Sähkönmyyjällä on oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla.

2 SÄHKÖNKULUTUKSEN MITTAAMINEN, SÄHKÖN HINTA JA TIETOJEN SOVELTAMINEN

LASKUTUKSESSA

Sähkönkulutuksen mittauksesta vastaa paikallinen jakeluverkonhaltija. Laskutuksessa käytetään paikallisen verkonhaltijan ilmoittamaa kulutusennustetta jaettuna laskutuskäyrällä laskutusjakson kuukausille (arviolaskutus) tai paikallisen verkonhaltijan ilmoittamiin mitattuun kulutukseen perustuvia kulutusmääriä (tuntimittaus) jaettuna laskutusjakson kuukausille.

Fortum Tuulisähkön hinta päivitetään säännöllisesti neljä kertaa vuodessa. Fortum hankkii sähkön kullekin vuosineljännekselle etukäteen kolmen kuukauden hankintajaksolla. Hankintajaksot ovat: 21.8.-20.11.; 21.11.-20.2.; 21.2.-20.5. ja 21.5.-20.8.. Vastaavat hintajaksot ovat: 1.1.-31.3.;1.4.-30.6.; 1.7.-30.9. ja 1.10.-31.12.. Hinta määräytyy kahden Pohjoismaisessa sähköpörssissä (NASDAQ OMX Commodities) noteerattavan hintatekijän mukaan (kvartaalituotteissa Q1, Q2, Q3 ja Q4 tarkoittavat ko. hintajakson kvartaaleja sekä YY on ko. hintajakson vuoden kaksi viimeistä numeroa).

Fortum Tuulisähkön energiahinta perustuu edellä mainittujen hankintajaksojen aikana sähköpörssissä kullekin hintajaksolle noteeratun kvartaali –tuotteen (esim. hintajaksolle 1.1.-31.3. ENOFUTBLQ1-YY) sekä vastaavalla hankintajaksolla sähköpörssissä noteeratun Suomen aluehintaerotuotteen hinnan (esim. hintajaksolle 1.1.-31.3. SYHELFUTBLQ1-YY) keskiarvoihin. Asiakkaan laskutushinta on edellä mainitun kvartaali -tuotteen ja aluehintaerotuotteen keskiarvojen sekä kulloinkin voimassa olevan välityspalkkion summa sisältäen arvonlisäveron. Lisäksi veloitetaan kuukausittainen perusmaksu.

Asiakkaan hinta on voimassa kunkin hintajakson ja päivittyy kullekin jaksolle ilman eri ilmoitusta.

Mikäli Pohjoismainen sähköpörssi muuttaa noteerattavia tuotteitaan, muutetaan laskentaa tuotemuutoksia vastaavasti.

3 MUUTOKSET SOPIMUSEHTOIHIN JA HINTOIHIN

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sähkön hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle näiden vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti muutoksesta tiedon saatuaan.

Sopimuksen määräajan umpeuduttua sähkönmyyjä voi muuttaa sopimusehtoja tai -hintoja ilmoittamalla niistä asiakkaalle 30 päivää ennen muutoksen voimaantuloa. Sähkönmyyjä ilmoittaa näistä muutoksista lähettämällä ilmoituksen asiakkaan ilmoittamaan posti- tai sähköpostiosoitteeseen. Asiakkaan energiahinnan neljännesvuosittain tehtävät säännölliset hintapäivitykset eivät kuitenkaan ole sellaisia hinta- tai sopimusehtomuutoksia, joista asiakkaalle ilmoitetaan etukäteen. (SME2014 8.2.; STE2014 13.2.)

4 MUUT EHDOT

Sopimus koskee sähkön myynnin osuutta. Sähkön siirron maksut laskuttaa paikallinen jakeluverkon haltija. Näiden ehtojen lisäksi sovelletaan liitteen mukaisia Sähkönmyyntiehtoja SME2014 tai Sähköntoimitusehtoja STE2014 tai niitä korvaavia vastaavia alalla käytettäviä ehtoja. ​