Fortum Vakaa avtalsvillkor

 
Den el som levereras enligt detta avtal produceras med förnybara energikällor. All den el som Fortum Markets Oy säljer till konsumer verifieras enligt det europeiska ursprungsgarantisystemet Guarantee of Origin. Fortum Tarkka 100% vattenelens ursprung verifieras med Ekoenergi-märket beviljat av Finlands Naturskyddsförbund. Produktion av förnybar el producerar inte koldioxidutsläpp i atmosfären.
All den el som Fortum Markets Oy säljer anskaffas på elbörsen Nord Pool och av småproducenter av el. Vi förbehåller rätten att göra ändringar som gäller elens ursprung samt i dess verifiering genom att meddela kunden om saken på dennes faktureringsadress en månad innan förändringen träder i kraft. Mer information på fortum.fi internetsidor.
 
Fortum har rätt att kontrollera kundens kreditvärdighet. Ifall det visar sig att det finns brister i kreditvärdigheten, kan Fortum för att säkerställa sina fordringar  av kunden kräva en godtagbar säkerhet eller förhandsbetalning.
 
Till priserna tillkommer övriga skatter eller avgifter som myndigheter har ålagt elförsäljaren att uppbära.
1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNINGSTID
Fortum Vakaa-elavtalet är ett tidsbundet avtal som är i kraft till den utsatta tiden som nämnts i avtalsbekräftelsen ovan. Ifrågavarande inledningsperiod och -pris har engångskaraktär och tillämpas endast en gång för samma kund. Efter detta gäller avtalet tillsvidare och kunden har rätt att säga upp det tillsvidare gällande avtalet med 14 dagars uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.
2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN, BÖRSPRISET PÅ EL OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA I FAKTURERINGEN
Den lokala distributionsnätsinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. I faktureringen används den lokala nätinnehavarens förbrukningsprognos fördelat på faktureringskurvan för faktureringsperiodens månader (fakturering som grundar sig på uppskattad förbrukning) eller förbrukningsmängderna utifrån den uppmätta förbrukning som den lokala nätinnehavaren meddelar (timmätning) fördelat på faktureringsperiodens månader.
Priset på Fortum Vakaa uppdateras regelbundet var sjätte månad. Prisperioderna är: 1.1–30.6 och 1.7–31.12. Kundens pris gäller under respektive prisperiod och uppdateras för respektive period utan separat meddelande. Priserna finns på våra internetsidor en månad innan de träder ikraft.
Priset fastställs utifrån två prisfaktorer som noteras på elbörsen NASDAQ OMX Commodities enligt följande (I kvartalsprodukterna betyder Q1, Q2, Q3 och Q4 ifrågavarande prisperiodens kvartal samt YY är ifrågavarande prisperiodens årets två sista siffror):
• Prisperiod 1.1 - 30.6
o Systemprisets andel (ENOFUTBLQ1-YY och ENOFUTBLQ2-YY) fastställs under 12 månader i förväg (prisbestämningsperioden 21.11–20.11)
o Områdesprisets andel (SYHELFUTBLQ1-YY och SYHELFUTBLQ2-YY) fastställs under 6 månader i förväg (prisbestämningsperioden 21.5–20.11)
• Prisperiod 1.7 - 31.12
o Systemprisets andel (ENOFUTBLQ3-YY och ENOFUTBLQ4-YY) fastställs under 12 månader i förväg (prisbestämningsperioden 21.5–20.5)
o Områdesprisets andel (SYHELFUTBLQ3-YY och SYHELFUTBLQ4-YY) fastställs under 6 månader i förväg (prisbestämningsperioden 21.11–20.5)
​​Energipriset för Fortum Vakaa grundar sig under de ovannämnda prisbestämningsperioderna på det genomsnittliga priset på de kvartalsprodukter som noteras på den nordiska elbörsen NASDAQ OMX Commodities för respektive prisperiod samt på de genomsnittliga dagliga betonade slutkurserna för de finska områdesprisskillnadsprodukter som noteras på elbörsen under motsvarande prisbestämningsperiod. Kalkylvärden som används i betoningen för varje kvartal: Q1 65%, Q2 35%, Q3 35% och Q4 65%.
Om den Nordiska elbörsen ändrar sina angivna produkter ändras beräkningen i enlighet med produktändringarna.

Det pris som faktureras kunden är summan av de genomsnittliga priserna på de ovannämnda kvartalsprodukterna och områdesprisskillnadsprodukterna betonade medelvärden samt gällande förmedlingsavgift. Därtill debiteras en månatlig grundavgift.
3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER
Inverkan av skatteändringar, ändringar i offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter på elpriserna beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen så snart som försäljaren fått kännedom om dem.
När den tidsbundna perioden för avtalet har gått ut kan elförsäljaren ändra avtalsvillkoren eller -priserna genom att meddela kunden detta 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till den post- eller e-postadress som kunden har uppgett. De regelbundna prisuppdateringarna av kundens energipris som görs per kvartal är dock inte sådana ändringar i pris- eller avtalsvillkoren som kunden informeras om i förväg. (EFV2014 8.2.; ELV2014 13.2.)
4 ÖVRIGA VILLKOR
Avtalet gäller försäljningsandelen av el. Avgifterna för överföringen av el faktureras av den lokala distributionsnätsinnehavaren. Vid sidan av dessa villkor tillämpas de bifogade Elförsäljningsvillkoren EFV2014 och Elleveransvillkoren ELV2014 eller de villkor som ersätter dessa eller motsvarande villkor som tillämpas i branschen.