Fortum Vakaa avtalsvillkor

 
 

1 AVTALETS LÄNGD OCH UPPSÄGNINGSTID

Fortum Vakaa-elavtalet är ett tidsbundet avtal som är i kraft till den utsatta tiden som nämnts i avtalsbekräftelsen ovan. Ifrågavarande inledningsperiod och -pris har engångskaraktär och tillämpas endast en gång för samma kund. Efter detta gäller avtalet tillsvidare och kunden har rätt att säga upp det tillsvidare gällande avtalet med 14 dagars uppsägningstid och elförsäljaren har rätt att säga upp avtalet med en månads uppsägningstid.

2 MÄTNING AV ELFÖRBRUKNINGEN, BÖRSPRISET PÅ EL OCH TILLÄMPNING AV UPPGIFTERNA I FAKTURERINGEN

Den lokala distributionsnätsinnehavaren ansvarar för mätningen av elförbrukningen. I faktureringen används den lokala nätinnehavarens förbrukningsprognos fördelat på faktureringskurvan för faktureringsperiodens månader (fakturering som grundar sig på uppskattad förbrukning) eller förbrukningsmängderna utifrån den uppmätta förbrukning som den lokala nätinnehavaren meddelar (timmätning) fördelat på faktureringsperiodens månader.

Priset på Fortum Vakaa uppdateras regelbundet var sjätte månad. Prisperioderna är: 1.1–30.6 och 1.7–31.12. Kundens pris gäller under respektive prisperiod och uppdateras för respektive period utan separat meddelande. Priserna finns på våra internetsidor en månad innan de träder ikraft.

Priset fastställs utifrån två prisfaktorer som noteras på elbörsen NASDAQ OMX Commodities enligt följande:

• Prisperiod 1.1 - 30.6

o Systemprisets andel fastställs under 12 månader i förväg (prisbestämningsperiod 21.11–20.11)

o Områdesprisets andel fastställs under 6 månader i förväg (21.5–20.11)

• Prisperiod 1.7 - 31.12

o Systemprisets andel fastställs under 12 månader i förväg (21.5–20.5)

o Områdesprisets andel fastställs under 6 månader i förväg (21.11–20.5)

Energipriset för Fortum Vakaa grundar sig under de ovannämnda prisbestämningsperioderna på det enomsnittliga priset på de kvartalsprodukter som noteras på den nordiska elbörsen NASDAQ OMX Commodities för respektive prisperiod samt på de genomsnittliga dagliga betonade slutkurserna för de finska områdesprisskillnadsprodukter som noteras på elbörsen under motsvarande prisbestämningsperiod. Kalkylvärden som används i betoningen för varje kvartal: Q1 65%, Q2 35%, Q3 35% och Q4 65%.

Det pris som faktureras kunden är summan av de genomsnittliga priserna på de ovannämnda kvartalsprodukterna och områdesprisskillnadsprodukterna betonade medelvärden samt

gällande förmedlingsavgift. Därtill debiteras en månatlig grundavgift.

3 ÄNDRINGAR I AVTALSVILLKOR OCH PRISER

Inverkan av skatteändringar, ändringar i offentliga avgifter och andra därmed jämförbara avgifter på elpriserna beaktas omedelbart från det att ändringarna träder i kraft. Elförsäljaren meddelar kunden om hur ändringarna inverkar på prissättningen så snart som försäljaren fått kännedom om dem.

När den tidsbundna perioden för avtalet har gått ut kan elförsäljaren ändra avtalsvillkoren eller -priserna genom att meddela kunden detta 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Elförsäljaren meddelar om dessa ändringar genom att skicka ett meddelande till den post- eller e-postadress som kunden har uppgett. De regelbundna prisuppdateringarna av kundens energipris som görs per kvartal är dock inte sådana ändringar i pris- eller avtalsvillkoren som kunden informeras om i förväg. (EFV2014 8.2.; ELV2014 13.2.)

4 ÖVRIGA VILLKOR

Avtalet gäller försäljningsandelen av el. Avgifterna för överföringen av el faktureras av den lokala distributionsnätsinnehavaren. Vid sidan av dessa villkor tillämpas de bifogade Elförsäljningsvillkoren EFV2014 och Elleveransvillkoren ELV2014 eller de villkor som ersätter dessa eller motsvarande villkor som tillämpas i branschen.