Villkor för Fortum Kesto prismeddelanden


1 Allmänt
Tjänsten med elektroniska prismeddelanden innebär att Fortum via elektroniska kanaler sänder kunden meddelanden om prisändringar inom allmänna Fortum Kesto-avtal i enlighet med elförsäljnings- och leveransvillkoren (EFV 2014 och ELV 2014 punkt 1.16). Med elektroniska kanaler avses i samband med denna tjänst den e-postadress eller det mobiltelefonnummer som kunden meddelat vid ingåendet av avtalet eller senare. Kunder som abonnerar på Kesto-avtalets prismeddelandetjänst får inte meddelanden per post. Tjänsten gäller per kundnummer, dvs. om kunden har flera elavtal som uppfyller villkoren gäller tjänsten med elektroniska prismeddelanden för alla dessa avtal. Tecknandet av avtal för denna tjänst påverkar inte det befintliga avtalet till övriga delar, och de aktuella EFV- eller ELV-villkoren fortsätter att gälla för avtalet.

2 Ibruktagande och uppsägning av tjänsten
Kunden kan beställa Fortum Kesto-avtalets prismeddelandetjänst till sin e-postadress eller sitt mobiltelefonnummer. Ibruktagande av den elektroniska prismeddelandetjänsten och förutsättningarna för fortsatt giltighet:
• Kunden har ett gällande allmänt Fortum Kesto-avtal
• Kunden har en gällande e-postadress och/eller ett gällande mobiltelefonabonnemang
• Kunden beställer tjänsten separat och godkänner dessa villkor för tjänsten
• Kunden förbinder sig till att uppdatera sina kontaktuppgifter (e-postadress och/eller mobiltelefonnummer) i Fortums webbtjänst (Mitt Fortum tjänsten).
• Kunden kan när som helst säga upp tjänsten i Fortums webbtjänst

3 Övriga villkor
Fortum ansvarar inte för eventuell skada som beror på att meddelandena inte kunnat mottas på grund av att kontaktuppgifterna kunden uppgett inte varit aktuella då meddelandena sändes, eller att de elektroniska kanalerna inte kunnat användas på grund av omständigheter som står utanför Fortums kontroll. Försäljaren förbehåller sig rätten att sända meddelanden som rör kundförhållandet även på andra sätt än elektroniskt.
Prismeddelandetjänsten börjar eller slutar gälla i och med nästa prismeddelande efter beställningen eller uppsägandet, om beställningen eller uppsägandet har gjorts inom 2 månader före nästa tidpunkt för prisändring.
Priset på Kesto-avtal uppdateras per kalenderårskvartal och prismeddelandet sänds ut en månad innan priset börjar gälla.

4  Ändringar i tjänstevillkoren
Fortum Kestos tjänst med elektroniska prismeddelanden gäller tills vidare. Fortum Markets Oy förbehåller sig rätten att ändra tjänsten eller säga upp tjänsten med en månads uppsägningstid.
Kunden får meddelande om ändringarna till sitt mobiltelefonnummer eller till sin e-postadress. Om kunden inte uppfyller alla villkoren i punkt 2 sänds prismeddelandena per post till kundens faktureringsadress.